ΟΑΕΔ

 

 

Αποκλειστικοί/ες Νοσοκόμοι/ες

Η τακτική επιδότηση ανεργίας χορηγείται στους αποκλειστικούς νοσοκόμους και αποκλειστικές νοσοκόμες που παρέχουν εξαρτημένη εργασία σε μη σταθερό εργοδότη (Ν.2335/95, αρθρ. 3 παρ. 1)

Προϋποθέσεις

Για τη χορήγηση της τακτικής επιδότησης ανεργίας στους αποκλειστικούς νοσοκόμους και στις αποκλειστικές νοσοκόμες απαιτείται η συνδρομή των παρακάτω προϋποθέσεων:

 • Να έχουν πραγματοποιήσει εκατό (100) τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης  (πραγματικές) στον κλάδο κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος
 • Να έχουν την ιδιότητα του αποκλειστικού αδελφού νοσοκόμου ή αποκλειστικής αδελφής νοσοκόμας κατά το χρόνο της επιδότησης
 • Δεν απαιτείται η προσκόμιση καταγγελίας σύμβασης εργασίας από τους δικαιούχους του επιδόματος καθώς εργοδότης είναι ο εκάστοτε ασθενής, από τον οποίο δεν υπάρχει δυνατότητα χορήγησης απόλυσης
Διαδικασία Υποβολής Αίτησης - Προθεσμία Υποβολής  - Παραλαβή Απόφασης - Έναρξη Επιδότησης

Οι άνεργοι αποκλειστικοί νοσοκόμοι/αποκλειστικές νοσοκόμες δύνανται να υποβάλουν αίτηση για επιδότηση ανεργίας από 1η Μαΐου έως 30 Ιουνίου κάθε έτους αποκλειστικά στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας τους. Η επιδότηση έχει έναρξη την 1η Ιουνίου.

Σε περίπτωση που η αίτηση δεν υποβληθεί εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος,  τότε η επιδότηση αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής αυτής και διακόπτεται  την 30 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους ακόμη και αν ο δικαιούχος διέθετε προϋποθέσεις για μεγαλύτερης διάρκειας επιδότηση.

Η διαδικασία της αίτησης προβλέπει τα εξής:

 1. ο άνεργος παραλαμβάνει αντίγραφο της αίτησής του
 2. στο έντυπο της αίτησης επισυνάπτεται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86 με  προτυπωμένο κείμενο με το οποίο ο ασφαλισμένος θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση της υποχρέωσής του να ενημερώνει την Υπηρεσία εντός οκτώ (8) εργάσιμων ημερών, και οπωσδήποτε πριν από τη λήξη του μήνα επιδότησης σε περίπτωση που συντρέξει λόγος αναστολής ή διακοπής της επιδότησής του
 3. επί του εντύπου της αίτησης αναγράφεται υποχρεωτικά η ημερομηνία παραλαβής της σχετικής απόφασης που θα εκδώσει η Υπηρεσία.

Ο άνεργος προσέρχεται στην Υπηρεσία που έχει καταθέσει την αίτησή του υποχρεωτικά κατά το χρονικό διάστημα που αναγράφεται στην αίτησή του για της παραλαβή της απόφασης της Υπηρεσίας. Εφόσον δεν συντρέχει λόγος απόρριψης της αίτησής του, παραλαμβάνει «Απόφαση Υπαγωγής» στην επιδότηση.

Η προσέλευση του ασφαλισμένου στην Υπηρεσία για την παραλαβή της απόφασης κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα είναι υποχρεωτική.

Στην απόφαση υπαγωγής αναγράφεται η διάρκεια της επιδότησης, το ύψος αυτής, τα χρονικά διαστήματα υποχρεωτικής δήλωσης παρουσίας στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ κ.λπ.

Δικαιολογητικά

Α) Απαραίτητα για την επιδότηση

 1. Επίδειξη του βιβλιαρίου εργασίας-υγείας ανανεωμένο
 2. Επίδειξη του Μπλοκ αποδείξεων είσπραξης του/της ασφαλισμένης που χορηγείται στους απασχολούμενους του κλάδου από το αρμόδιο Υποκ/μα Ι.Κ.Α
 3. Οικογενειακό βιβλιάριο Ασθενείας, εφόσον υπάρχουν συντηρούμενα μέλη
 4. Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σημείωμα της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.  ή εφόσον δεν έχει εκδοθεί για οποιδήποτε λόγο, αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος
 5. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του ασφαλισμένου
 6. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας του ασφαλισμένου (π.χ. λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ)
 7. Αριθμός Καταθετικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ) στον οποίο ο ασφαλισμένος είναι ο πρώτος δικαιούχος.
 8. Άδεια διαμονής ή εργασίας προκειμένου περί ανέργων πολιτών υπηκόων τρίτων χωρών.

Β) Απαραίτητα για την εγγραφή στο Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕΔ

 • Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΦΜ
 • Λογαριασμό ΔΕΚΟ ή εταιρείας σταθερής τηλεφωνίας, ή αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας, κατατεθειμένου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 • Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (Δελτίο ταυτότητας, Διαβατήριο κ.λ.π.)
 • Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ
 • Άδεια διαμονής ή εργασίας προκειμένου περί ανέργων πολιτών υπηκόων τρίτων χωρών
Διάρκεια - Ποσό Επιδότησης

Η διάρκεια της επιδότησης ενός αποκλειστικού νοσοκόμου/αποκλειστικής νοσοκόμας καταλαμβάνει αποκλειστικά τους μήνες Ιούνιο κάθε έτους έως τον Σεπτέμβριο (01/06 έως 30/09) του ίδιου έτους και καταβάλλεται ως εξής:

ΔΙΑΡΚΕΙΑ και ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ

 

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΝ   ΚΛΑΔΟ                 (κατά το προηγούμενο της επιδότησης έτος )

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ (υπόκειται στον περιορισμό των 400 ημερήσιων επιδομάτων ανεργίας κατά την 4ετία πριν την έναρξη της επιδότησης)

ΥΨΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ (περιπτώσεις α', β' και γ')

α' περίπτωση

100-150

2 μήνες

25πλάσιο του ισχύοντος κατά την 1η Ιουνίου εκάστου έτους βασικού ημερησίου επιδόματος ανεργίας προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος του δικαιούχου

β' περίπτωση

151-200

3 μήνες

γ' περίπτωση

201 και πλέον ημέρες ασφάλισης

4 μήνες

 • Το επίδομα καταβάλλεται δεδουλευμένο μια φορά το μήνα για 25 ημέρες
 • Από 01.02.2019 το βασικό μηνιαίο επίδομα ανεργίας ανέρχεται στο ποσό των 399,25€.

Ο δικαιούχος αυτής της επιδότησης:

 • Δεν δικαιούται τα αντίστοιχα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα.

Στην περίπτωση που ο δικαιούχος έχει πραγματοποιήσει περισσότερες ημέρες ασφάλισης ως μισθωτός, τότε επιδοτείται σύμφωνα με τις διατάξεις των κοινών ανέργων και όχι της συγκεκριμένης επιδότησης, εφόσον πληρούνται οι διατάξεις περί τακτικής επιδότησης ανεργίας. Σε αυτή την περίπτωση η επιδότηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τους πέντε (5) μήνες.

Κατά τη διάρκεια της επιδότησης παρέχεται στον επιδοτούμενο άνεργο η δυνατότητα να απασχοληθεί μέχρι (10) ημέρες το μήνα, χωρίς να μπορεί να τις υπερβεί. Οι ημέρες απασχόλησης (ασφάλισης) θα αφαιρούνται από ισάριθμες ημέρες επιδότησης.

Κατά τις λοιπές διαδικασίες, όπως είναι η δήλωση παρουσίας, η έκδοση δελτίου ανεργίας, η υποχρέωση ενημέρωσης της Υπηρεσίας, η πίστωση των μηνιαίων επιδομάτων κ.λπ, ισχύουν οι γενικές διατάξεις που εφαρμόζονται για την τακτική επιδότηση ανεργίας, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα οριζόμενα από την παρούσα επιδότηση.

Υποχρεωτική Παρουσία κατά τη διάρκεια της επιδότησης

Ο επιδοτούμενος άνεργος μετά την υποβολή της αίτησης για επιδότηση είναι υποχρεωμένος:

 • να εμφανιστεί, για πρώτη φορά, τον τρίτο μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, αυτοπροσώπως και αποκλειστικά στην Υπηρεσία στην οποία κατέθεσε την αίτηση του, στο χρονικό διάστημα που υπάρχει τυπωμένο σε αυτή χωρίς να απαιτείται άλλη ενημέρωση από την Υπηρεσία του ΟΑΕΔ
 • να εμφανίζεται, μετά την πρώτη φορά, αυτοπροσώπως στις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, στα χρονικά διαστήματα δήλωσης παρουσίας του, όπως αυτά αναγράφονται αναλυτικά στην «Απόφαση Υπαγωγής στην Επιδότηση» που έχει παραλάβει από την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ
 • να δηλώνει την παρουσία του μόνο τον τρίτο μήνα κάθε τριμήνου επιδότησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η δήλωση παρουσίας για τους επιδοτούμενους άνεργους πραγματοποιείται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ στα αρμόδια Τμήματα Ασφάλισης και σε καμία περίπτωση μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ ή των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Πίστωση Μηνιαίων Επιδομάτων κατά τη διάρκεια της επιδότησης
 • Κάθε μηνιαίο επίδομα πιστώνεται αυτόματα στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο δικαιούχος, εφόσον αυτός παρουσιάζεται ανελλιπώς για τη δήλωση φυσικής παρουσίας εντός των προκαθορισμένων χρονικών διαστημάτων, όπως αυτά αναγράφονται αναλυτικά στην «Απόφαση Υπαγωγής στην Επιδότηση» που έχει παραλάβει από την αρμόδια Υπηρεσία.
 • Η πίστωση των μηναίων επιδομάτων γίνεται μια φορά την εβδομάδα και συγκεκριμένα την τελευταία εργάσιμη ημέρα αυτής δηλαδή κάθε Παρασκευή.
Υποχρέωση του Ανέργου για ενημέρωση της Υπηρεσίας / αναστολή - συνέχιση - διακοπή επιδότησης

Ο άνεργος είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ για οποιαδήποτε μεταβολή προκύπτει στην κατάστασή του κατά τη διάρκεια της επιδότησής του, ώστε αναλόγως να αναστέλλεται ή διακόπτεται η επιδότηση.

Η επιδότηση του ανέργου αναστέλλεται λόγω:

 1. Πρόσληψης,
 2. Ασθένειας,
 3. Στράτευσης,
 4. Άσκησης ελεύθερου ή άλλου επαγγέλματος
 5. Αναχώρησης στο εξωτερικό,
 6. Λήξης άδειας διαμονής και εργασίας (για περιπτώσεις αλλοδαπών επιδοτουμένων) ή
 7. Για οποιοδήποτε άλλο λόγο εξαιτίας του οποίου παύει να είναι διαθέσιμος για απασχόληση στην αγορά εργασίας.

Προκειμένου η Υπηρεσία του ΟΑΕΔ να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την αναστολή του επιδόματος του ανέργου, αυτός υποχρεούται να ενημερώσει την αρμόδια Υπηρεσία που τον επιδοτεί:

 • εντός οκτώ (8) εργάσιμων ημερών, και σε κάθε περίπτωση πριν τη λήξη του μήνα επιδότησης, από την ημέρα συνδρομής του λόγου αναστολής της επιδότησης, αρχικά με οποιοδήποτε τρόπο, δηλαδή δια τηλεφώνου, φαξ, επιστολής, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή ο ίδιος ή δια αντιπροσώπου. Στη συνέχεια (ή ταυτόχρονα) πρέπει να ακολουθήσει η προσκόμιση των σχετικών παραστατικών για τον λόγο της αναστολής, προσκομίζοντας το αντίστοιχο δικαιολογητικό [π.χ. αναγγελία πρόσληψης, βιβλιάριο ασθενείας, βεβαίωση Στρατιωτικής Υπηρεσίας, αεροπορικό εισιτήριο κτλ], ώστε να γίνει η αναστολή της επιδότησής του και να πιστωθεί στο λογαριασμό του το ποσό που προκύπτει ως διαφορά επιδότησης από την τελευταία ημέρα πληρωμής έως και την ημέρα που προέκυψε ο λόγος της αναστολής. Αν δεν μπορεί να προσέλθει ο ίδιος, εξουσιοδοτεί το άτομο που επιθυμεί, το οποίο με τη νόμιμα θεωρημένη εξουσιοδότηση και με τα σχετικά δικαιολογητικά θα προσέλθει εκ μέρους του και θα ενημερώσει την Υπηρεσία.

Το ποσό της χρηματικής διαφοράς που θα προκύψει από την αναστολή της επιδότησης θα πιστωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου.

Η επιδότηση του ανέργου διακόπτεται λόγω:

 1. Μη εμφάνισής του στην υπηρεσία του ΟΑΕΔ σε δυο συνεχόμενα χρονικά διαστήματα που του έχουν καθοριστεί από την απόφαση επιδότησης,

 2. Συνταξιοδότησης,

 3. Παράλληλης απασχόλησης και επιδότησης,

 4. Θανάτου,

 5. Οριστικής ανικανότητας για εργασία. 

Σε περίπτωση διακοπής της επιδότησης δεν είναι δυνατό να επακολουθήσει συνέχισή της. Νέα επιδότηση επακολουθεί μόνο, εφόσον μετά τη διακοπή συμπληρωθούν εκ νέου οι προϋποθέσεις επιδότησης.

Ειδικότερα για την αναστολή και συνέχιση του επιδόματος στους αποκλειστικούς νοσοκόμους / αποκλειστικές νοσοκόμες επισημαίνονται τα εξής: Στην περίπτωση που ο επιδοτούμενος πραγματοποιήσει περισσότερες από 10 ημέρες απασχόλησης εντός του μήνα επιδότησης τότε γίνεται αναστολή του επιδόματος. Στην περίπτωση αυτή για να λάβει ο/η ενδιαφερόμενος/η τη συνέχιση θα πρέπει να υποβάλλει νέα αίτηση μετά το τέλος της απασχόλησής του και εντός του χρονικού διαστήματος που χορηγείται η ως άνω επιδότηση, ενώ η διάρκεια του υπόλοιπου της αρχικά εγκριθείσας επιδότησης, δεν δύναται να ξεπερνά την 30η Σεπτεμβρίου του έτους επιδότησης.

Νομοθετικό Πλαίσιο
 • ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 33816/24.08.1999 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
 • Ν.2335/95, αρθρ. 3 παρ. 1
 • ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. Β118670/09.09.1999 ΕΓΚΥΛΙΟΣ ΟΑΕΔ