ΟΑΕΔ

 

 

Δασεργάτες - Ρητινοσυλλέκτες

Η τακτική επιδότηση ανεργίας δασεργατών – ρητινοσυλλεκτών χορηγείται στους δασεργάτες και ρητινοσυλλέκτες που απασχολούνται για λογαριασμό των οικείων Συνεταιρισμών, καθώς και στους ελεύθερους δασεργάτες και στους απασχολούμενους για λογαριασμό του Δημοσίου που αμείβονται κατ’ αποκοπή και των οποίων η ασφάλιση στο ΙΚΑ γίνεται με τρόπο πλασματικό.

Προϋποθέσεις

Για τη χορήγηση της τακτικής επιδότησης ανεργίας σε δασεργάτες-ρητινοσυλλέκτες που απασχολούνται για λογαριασμό των οικείων Συνεταιρισμών, καθώς και στους ελεύθερους δασεργάτες και στους απασχολούμενους για λογαριασμό του Δημοσίου που αμείβονται κατ’ αποκοπή και των οποίων η ασφάλιση στο ΙΚΑ γίνεται με τρόπο πλασματικό απαιτείται η συνδρομή των παρακάτω προϋποθέσεων:

 • Να έχουν την ιδιότητα του δασεργάτη-ρητινοσυλλέκτη, όπως αυτή ορίζεται παραπάνω κατά το προηγούμενο από την έναρξη της επιδότησης ημερολογιακό ή κατά την περίοδο που προηγείται της 1ης Νοεμβρίου
 • Να έχουν πραγματοποιήσει εκατό (100) τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης  (πλασματικές) στον κλάδο κατά το προηγούμενο της παροχής  ημερολογιακό έτος
 • Να εγγραφούν στο Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕΔ.
Διαδικασία Υποβολής Αίτησης - Προθεσμία Υποβολής - Παραλαβή Απόφασης - Έναρξη Επιδότησης

Οι δικαιούχοι της παροχής υποβάλουν αίτηση για επιδότηση ανεργίας από 1η Οκτωβρίου έως 30 Νοεμβρίου κάθε έτους στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας τους. Η επιδότηση έχει έναρξη την 1η Νοεμβρίου.

Σε περίπτωση που η αίτηση δεν υποβληθεί εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος,  τότε η επιδότηση αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής αυτής και διακόπτεταιτην 28η ή 29η Φεβρουαρίου ακόμη και αν ο δικαιούχος διέθετε προϋποθέσεις για μεγαλύτερης διάρκειας επιδότηση.

Η διαδικασία της αίτησης προβλέπει τα εξής:

 1. ο άνεργος παραλαμβάνει αντίγραφο της αίτησής του
 2. στο έντυπο της αίτησης επισυνάπτεται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86 με  προτυπωμένο κείμενο με το οποίο ο ασφαλισμένος θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση της υποχρέωσής του να ενημερώνει την Υπηρεσία εντός οκτώ (8) εργάσιμων ημερών, και οπωσδήποτε πριν από τη λήξη του μήνα επιδότησης σε περίπτωση που συντρέξει λόγος αναστολής ή διακοπής της επιδότησής του
 3. επί του εντύπου της αίτησης αναγράφεται υποχρεωτικά η ημερομηνία παραλαβής της σχετικής απόφασης που θα εκδώσει η Υπηρεσία.

Ο άνεργος προσέρχεται στην Υπηρεσία που έχει καταθέσει την αίτησή του υποχρεωτικά κατά το χρονικό διάστημα που αναγράφεται στην αίτησή του για της παραλαβή της απόφασης της Υπηρεσίας. Εφόσον δεν συντρέχει λόγος απόρριψης της αίτησής του, παραλαμβάνει «Απόφαση Υπαγωγής» στην επιδότηση.

Η προσέλευση του ασφαλισμένου στην Υπηρεσία για την παραλαβή της απόφασης κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα είναι υποχρεωτική.

Στην απόφαση υπαγωγής αναγράφεται η διάρκεια της επιδότησης, το ύψος αυτής, τα χρονικά διαστήματα υποχρεωτικής δήλωσης παρουσίας στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ κ.λπ.

Δικαιολογητικά

Α) Απαραίτητα για την επιδότηση

 1. Βεβαίωση από τον οικείο συνεταιρισμό για την απόδειξη της ιδιότητας του μέλους δασικού συνεταιρισμού ή συνεταιρισμού ρητινοσυλλεκτών
 2. Ασφαλιστικά βιβλιάρια τελευταίας διετίας
 3. Οικογενειακό βιβλιάριο Ασθενείας, εφόσον απαιτείται
 4. Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας ή εφόσον δεν έχει εκδοθεί για οποιοδήποτε λόγο, αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος
 5. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του ασφαλισμένου
 6. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας του ασφαλισμένου (π.χ. λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ).
 7. Αριθμός Καταθετικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ) στον οποίο ο ασφαλισμένος είναι ο πρώτος δικαιούχος.
 8. Άδεια διαμονής ή εργασίας προκειμένου περί ανέργων πολιτών υπηκόων τρίτων χωρών.

Β) Απαραίτητα για την εγγραφή στο Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕΔ

 • Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΦΜ
 • Λογαριασμό ΔΕΚΟ ή εταιρείας σταθερής τηλεφωνίας, ή αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας, κατατεθειμένου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 • Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (Δελτίο ταυτότητας, Διαβατήριο κ.λ.π.)
 • Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ
 • Άδεια διαμονής ή εργασίας προκειμένου περί ανέργων πολιτών υπηκόων τρίτων χωρών.
Διάρκεια / Ποσό Επιδότησης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ και ΥΨΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΔΑΣΕΡΓΑΤΩΝ -ΡΗΤΙΝΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ

 

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ

 

               

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ (υπόκειται στον περιορισμό των 400 ημερήσιων επιδομάτων ανεργίας κατά την 4ετία πριν την έναρξη της επιδότησης)

ΥΨΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ (περιπτώσεις α', β' και γ' )

α' περίπτωση

100-200

2 μήνες

25 πλάσιο του ισχύοντος, κατά την 1η Νοεμβρίου του έτους υποβολής βασικού ημερησίου επιδόματος ανεργίας προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος του δικαιούχου

β' περίπτωση

201-250

3  μήνες

γ' περίπτωση

251 και πλέον ημέρες

4 μήνες

 • Το επίδομα καταβάλλεται δεδουλευμένο μια φορά το μήνα για 25 ημέρες.
 • Από 01.02.2019 το βασικό μηνιαίο επίδομα ανεργίας ανέρχεται στα 399,25 Ευρώ.
 • Για κάθε μέλος της οικογένειας του ανέργου το επίδομα προσαυξάνεται κατά 10% 

Οι δικαιούχοι της παροχής:

 • Δεν λαμβάνουν Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και
 • Δεν υπόκεινται στον έλεγχο των 80 ημερομισθίων ανά έτος στην τελευταία πριν την επιδότηση διετία

Στην περίπτωση που ο δικαιούχος έχει πραγματοποιήσει περισσότερες ημέρες ασφάλισης με διαφορετική ιδιότητα από αυτή του δασεργάτη-ρητινοσυλλέκτη, τότε επιδοτείται σύμφωνα με τις διατάξεις των κοινών ανέργων και όχι της συγκεκριμένης επιδότησης, εφόσον πληρούνται οι διατάξεις για τους κοινούς ανέργους. Στην περίπτωση αυτή λαμβάνονται υπόψη και οι ημέρες ασφάλισης που πραγματοποίησε ο ενδιαφερόμενος μέσα στο κρίσιμο χρονικό διάστημα εφόσον όμως έχει εξασφαλίσει και τα 100 πλασματικά ημερομίσθια στο ημερολογιακό έτος που προηγείται της επιδότησης και εξακολουθεί να διατηρεί και τη ιδιότητα του δασεργάτη. Η διάρκεια αυτής της επιδότησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους πέντε (5) μήνες.

Διευκρίνιση: Λαμβανομένου υπόψη ότι η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων για τακτική επιδότηση ανεργίας των δασεργατών-ρητινοσυλλεκτών συμπίπτει με αυτή της έναρξης καταβολής του ειδικού εποχικού βοηθήματος (1η Οκτωβρίου) θα πρέπει το τελευταίο να μην καταβάλλεται όταν η αίτηση για την τακτική επιδότηση ανεργίας έχει προηγηθεί αυτής για την καταβολή του ειδικού εποχικού βοηθήματος. Στην αντίθετη περίπτωση, όταν δηλαδή έχει προηγηθεί η αίτηση για χορήγηση του ειδικού εποχικού βοηθήματος, τότε αυτό θα συμψηφίζεται με την τακτική επιδότηση και μάλιστα στους δύο (2) πρώτους μήνες επιδότησης. 

Κατά τις λοιπές διαδικασίες, όπως είναι η δήλωση παρουσίας, η υποχρέωση ενημέρωσης της Υπηρεσίας, η πίστωση των μηνιαίων επιδομάτων κ.λπ, ισχύουν οι γενικές διατάξεις που εφαρμόζονται για την τακτική επιδότηση ανεργίας, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα οριζόμενα από την παρούσα επιδότηση.

Υποχρεωτική Παρουσία κατά τη διάρκεια της επιδότησης

Ο επιδοτούμενος άνεργος μετά την υποβολή της αίτησης για επιδότηση είναι υποχρεωμένος:

 • να εμφανιστεί, για πρώτη φορά, τον τρίτο μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, αυτοπροσώπως και αποκλειστικά στην Υπηρεσία στην οποία κατέθεσε την αίτηση του, στο χρονικό διάστημα που υπάρχει τυπωμένο σε αυτή χωρίς να απαιτείται άλλη ενημέρωση από την Υπηρεσία του ΟΑΕΔ

 • να εμφανίζεται, μετά την πρώτη φορά, αυτοπροσώπως στις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, στα χρονικά διαστήματα δήλωσης παρουσίας του, όπως αυτά αναγράφονται αναλυτικά στην «Απόφαση Υπαγωγής στην Επιδότηση» που έχει παραλάβει από την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ

 • να δηλώνει την παρουσία του μόνο τον τρίτο μήνα κάθε τριμήνου επιδότησης

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η δήλωση παρουσίας για τους επιδοτούμενους άνεργους πραγματοποιείται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ στα αρμόδια Τμήματα Ασφάλισης και σε καμία περίπτωση μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ ή των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Πίστωση Μηνιαίων Επιδομάτων κατά τη διάρκεια της επιδότησης
 • Κάθε μηνιαίο επίδομα πιστώνεται αυτόματα στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο δικαιούχος, εφόσον αυτός παρουσιάζεται ανελλιπώς για τη δήλωση φυσικής παρουσίας εντός των προκαθορισμένων χρονικών διαστημάτων, όπως αυτά αναγράφονται αναλυτικά στην «Απόφαση Υπαγωγής στην Επιδότηση» που έχει παραλάβει από την αρμόδια Υπηρεσία.
 • Η πίστωση των μηναίων επιδομάτων γίνεται μια φορά την εβδομάδα και συγκεκριμένα την τελευταία εργάσιμη ημέρα αυτής δηλαδή κάθε Παρασκευή.
Υποχρέωση του Ανέργου για ενημέρωση της Υπηρεσίας / αναστολή - συνέχιση - διακοπή επιδότησης

Ο άνεργος είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ για οποιαδήποτε μεταβολή προκύπτει στην κατάστασή του κατά τη διάρκεια της επιδότησής του, ώστε αναλόγως να αναστέλλεται ή διακόπτεται η επιδότηση.

Η επιδότηση του ανέργου αναστέλλεται λόγω:

 1. Πρόσληψης,
 2. Ασθένειας,
 3. Στράτευσης,
 4. Άσκησης ελεύθερου ή άλλου επαγγέλματος
 5. Αναχώρησης στο εξωτερικό,
 6. Λήξης άδειας διαμονής και εργασίας (για περιπτώσεις αλλοδαπών επιδοτουμένων) ή
 7. Για οποιοδήποτε άλλο λόγο εξαιτίας του οποίου παύει να είναι διαθέσιμος για απασχόληση στην αγορά εργασίας.

Προκειμένου η Υπηρεσία του ΟΑΕΔ να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την αναστολή του επιδόματος του ανέργου, αυτός υποχρεούται να ενημερώσει την αρμόδια Υπηρεσία που τον επιδοτεί:

 • εντός οκτώ (8) εργάσιμων ημερών, και σε κάθε περίπτωση πριν τη λήξη του μήνα επιδότησης, από την ημέρα συνδρομής του λόγου αναστολής της επιδότησης,  αρχικά με οποιοδήποτε τρόπο, δηλαδή δια τηλεφώνου, φαξ, επιστολής, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή ο ίδιος ή δια αντιπροσώπου. Στη συνέχεια (ή ταυτόχρονα) πρέπει να ακολουθήσει η προσκόμιση των σχετικών παραστατικών για τον λόγο της αναστολής, προσκομίζοντας το αντίστοιχο δικαιολογητικό [π.χ. αναγγελία πρόσληψης, βιβλιάριο ασθενείας, βεβαίωση Στρατιωτικής Υπηρεσίας, αεροπορικό εισιτήριο κτλ], ώστε να γίνει η αναστολή της επιδότησής του και να πιστωθεί στο λογαριασμό του το ποσό που προκύπτει ως διαφορά επιδότησης από την τελευταία ημέρα πληρωμής έως και την ημέρα που προέκυψε ο λόγος της αναστολής. Αν δεν μπορεί να προσέλθει ο ίδιος, εξουσιοδοτεί το άτομο που επιθυμεί, το οποίο με τη νόμιμα θεωρημένη εξουσιοδότηση και με τα σχετικά δικαιολογητικά θα προσέλθει εκ μέρους του και θα ενημερώσει την Υπηρεσία.

Το ποσό της χρηματικής διαφοράς που θα προκύψει από την αναστολή της επιδότησης θα πιστωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου.

Η επιδότηση του ανέργου διακόπτεται λόγω:

α) Μη εμφάνισής του στην υπηρεσία του ΟΑΕΔ σε δυο συνεχόμενα χρονικά διαστήματα που του έχουν καθοριστεί από την απόφαση επιδότησης,.

β) Συνταξιοδότησης,

γ) Παράλληλης απασχόλησης και επιδότησης,

δ) Θανάτου,

ε) Οριστικής ανικανότητας για εργασία. 

Σε περίπτωση διακοπής της επιδότησης δεν είναι δυνατό να επακολουθήσει συνέχισή της. Νέα επιδότηση επακολουθεί μόνο, εφόσον μετά τη διακοπή συμπληρωθούν εκ νέου οι προϋποθέσεις επιδότησης.

Ειδικότερα για την αναστολή και συνέχιση του επιδόματος στους δασεργάτες-ρητινοσυλλέκτες επισημαίνονται τα εξής: Στην περίπτωση που ο επιδοτούμενος δασεργάτης-ρητινοσυλλέκτης απασχοληθεί εντός του χρονικού διαστήματος επιδότησης τότε γίνεται αναστολή του επιδόματος. Για να λάβει ο ενδιαφερόμενος τη συνέχιση της επιδότησης θα πρέπει να υποβάλλει νέα αίτηση μετά το τέλος της απασχόλησής του και εντός του χρονικού διαστήματος της εν λόγω επιδότησης. Η διάρκεια του υπόλοιπου της αρχικά εγκριθείσας επιδότησης που θα χορηγηθεί στον δικαιούχο, δεν δύναται να ξεπερνά την 28η ή 29η Φεβρουαρίου του έτους επιδότησης.

Νομοθετικό Πλαίσιο
 • ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 31924/19.06.1991 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
 • ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 111343/29.07.1991 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΑΕΔ
 • ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 114499/09.10.1991 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΑΕΔ
 • ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 105538/09.04.1992 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΑΕΔ