ΟΑΕΔ

 

 

Εργαστήρια Ενεργοποίησης - Κινητοποίησης Ανέργων

 

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού έχει ως στόχο την ενίσχυση παροχής υπηρεσιών απασχόλησης προς τους ανέργους και την ανάπτυξη πολιτικών και μέτρων μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ανεργίας.

Ο ΟΑΕΔ λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη την πολυπλοκότητα των συνθηκών της αγοράς εργασίας, αναλαμβάνει σειρά πρωτοβουλιών για την ενεργοποίηση, ενδυνάμωση και υποστήριξη των αναζητούντων εργασία.

Τα Εργαστήρια ενεργοποίησης - Κινητοποίησης Ανέργων αποτελούν μέρος μίας σειράς  δράσεων - παρεμβάσεων που στόχο έχουν την άμεση και ολοκληρωμένη πληροφόρηση των ανέργων για την παροχή των ακόλουθων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών που προσφέρει ο Οργανισμός:

  1. Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού
  2. Συμβουλευτική Τεχνικών Αναζήτησης Εργασίας
  3. Συμβουλευτική Ανάληψης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών   

Επιδιωκόμενος σκοπός: Μέσω των Εργαστηρίων ενημερώνονται οι συμμετέχοντες με βιωματικό τρόπο τόσο για τη δομή όσο και για τα οφέλη που θα αποκομίσουν από τη συμμετοχή τους στις ομάδες συμβουλευτικής.

Επιπρόσθετα δίνεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να υποβάλουν αίτημα εκδήλωσης ενδιαφέροντος με στόχο την  άμεση  ένταξη τους στις ανωτέρω συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Σε ποιους απευθύνονται: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι πολίτες που έχουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος: Προκειμένου να συμμετάσχετε στη συγκεκριμένη δράση θα πρέπει να απευθυνθείτε σε Εργασιακό Σύμβουλο της υπηρεσίας που έχετε  εκδώσει την κάρτα  ανεργίας σας, ώστε να λάβετε τις απαραίτητες πληροφορίες.

Πηγές Ενημέρωσης: Δελτία Τύπου ΟΑΕΔ, Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης ΚΠΑ2 ΟΑΕΔ, Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.oaed.gr

 

Υλοποιημένα Εργαστήρια Ενεργοποίησης - Κινητοποίησης Ανέργων

Υλοποίηση Εργαστηρίων - Ν. Αττικής 2016

Υλοποίηση Εργαστηρίων - Ν. Θεσσαλονίκης 2016 

Υλοποίηση Εργαστηρίων - Ν. Kορίνθου 2016