Γραφεία Διασύνδεσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Τα Γραφεία Διασύνδεσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας  λειτουργούν ήδη σε 30 ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ και η λειτουργία τους αναμένεται να επεκταθεί σε όλες τις Σχολές Μαθητείας. Ο ρόλος των Γ.Δ.Ε.Ε. είναι διττός και αφορά στην εξεύρεση περισσότερων θέσεων πρακτικής άσκησης για τους μαθητές των Σχολών και στην παρακολούθηση της επαγγελματικής πορείας των αποφοίτων τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης. Οι υπεύθυνοι των Γ.Δ.Ε.Ε έχουν καταρτιστεί σε θέματα επαγγελματικής συμβουλευτικής και τεχνικών αναζήτησης εργασίας (υποβοήθηση στη σύνταξη C.V., σε συνεντεύξεις με επιχειρήσεις κ.λπ.).

 

Τα Γ.Δ.Ε.Ε απευθύνονται σε μαθητές/τριες των ΕΠΑΣ Μαθητείας, σε όλους τους αποφοίτους των ΕΠΑΣ, σε μαθητές Γυμνασίων, σε γονείς, σε επιχειρήσεις, σε εκπροσώπους εργοδοτικών φορέων και εργατικών κέντρων, σε επαγγελματικά και εμπορικά επιμελητήρια καθώς και σε εκπροσώπους των ΚΕ.ΣΥ.Π. – ΓΡΑ.Σ.Ε.Π. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

Οι βασικότερες αρμοδιότητες των ΓΔΕΕ αφορούν σε :

 

  • Προγραμματισμένη ετήσια διαβούλευση με τοπικά επιμελητήρια και παραγωγικούς φορείς για την ανίχνευση των αναγκών και των ιδιαιτεροτήτων της τοπικής αγοράς εργασίας. Μετά τη διαβούλευση ο υπεύθυνος του Γραφείου Διασύνδεσης οφείλει να συντάσσει έκθεση πριν τη λήξη του σχολικού έτους την οποία θα αποστέλλει στη Δ/νση Αρχικής Εκπαίδευσης (Α2).
  • Επαναπροσδιορισμό των ειδικοτήτων που λειτουργούν σε κάθε ΕΠΑΣ με βάση τα αποτελέσματα της παραπάνω έκθεσης.
  • Συντονισμό της διαδικασίας για την τοποθέτηση μαθητών σε θέσεις πρακτικής άσκησης του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, αντίστοιχες με την ειδικότητα τους.
  • Παρακολούθηση των προσφερόμενων θέσεων πρακτικής άσκησης μέσω του portal Μαθητείας
  • Διοργάνωση κοινών ημερίδων μαθητών και αποφοίτων ΕΠΑΣ με εργοδοτικούς φορείς (Ημερίδες Καριέρας)
  • Πρόσκληση εκπροσώπων των τοπικών εργοδοτικών φορέων για την παρουσίαση εργασιακών ζητημάτων και οργάνωση διαλέξεων επιχειρηματικότητας από εργοδότες κατά τις ώρες διδασκαλίας στους μαθητές των ΕΠΑΣ και των ΙΕΚ.
  • Ετήσια συνάντηση με φορείς της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης για αμοιβαία ενημέρωση σχετικά με την πορεία της τοπικής αγοράς εργασίας.
  • Ενημέρωση ηλεκτρονικού αρχείου για την παρακολούθηση της συνολικής πορείας των ασκούμενων μαθητών. Καταγραφή των ποιοτικών χαρακτηριστικών και των δεξιοτήτων των μαθητών κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.

 

Γραφεία Διασύνδεσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης λειτουργούν στις ακόλουθες Σχολές Μαθητείας ΟΑΕΔ: