Καθηγητές στις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας

  • Οι προσλήψεις των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ γίνονται με την έναρξη του κάθε σχολικού έτους, δηλ. μετά τις 20 Σεπτέμβρη κάθε έτους.
  •  Για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των ΕΠΑ.Σ, μετά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαίου  κάθε έτους, υποβάλλονται  οι αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με τα δικαιολογητικά τους σύμφωνα με την προκήρυξη, αξιολογούνται και συντάσσονται πίνακες αξιολόγησης  των υποψηφίων κατά αύξοντα αριθμό μορίων.
  • Η αξιολόγηση γίνεται με βάση την υπ΄αριθμ. 6622/383/2010 (ΦΕΚ 707/Β΄/25-05-2010) Υπουργική Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ 6097/391/30-05-2013 (ΦΕΚ 1346/Β΄/ 03-06-2013) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
  • Το εκπαιδευτικό προσωπικό των ΕΠΑ.Σ. εργάζεται ως ωρομίσθιο, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου (άρθρο 3 παρ.2 και 3 του ν.2336/95 και άρθρο 16 του ν.2643/98).

 

Συνημμένα Αρχεία

ΦΕΚ 2178/Β'/8-8-2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2016

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ - ΦΕΚ 1979/Β/2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2017

ΦΕΚ 1979/Β/2016

ΦΕΚ 1027/Β/2017