Καθηγητές ΚΕΚ ΑμεΑ

Οι προσλήψεις των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στα προγράμματα κατάρτισης των ΚΕΚ ΑμεΑ γίνονται μετά τη δημοσίευση σχετικής προκήρυξης για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών.

Υποβάλλονται οι αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με τα δικαιολογητικά τους σύμφωνα με την προκήρυξη, αξιολογούνται και συντάσσονται πίνακες αξιολόγησης των υποψηφίων κατά αύξοντα αριθμό μορίων. 

Η αξιολόγηση των ωρομισθίων εκπαιδευτικών γίνεται με βάση όσα προβλέπονται στην υπ΄ αριθμ 2145/33/08-07-2014 Απόφαση ΔΣ του Οργανισμού «Περί Καθορισμού Κριτηρίων Επιλογής του με Σύμβαση Εξαρτημένης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου Εκπαιδευτικού και Ειδικού Επιστημονικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού» για την κάλυψη αναγκών της ΠΒΜ Λακκιάς Θεσσαλονίκης του ΟΑΕΔ και της σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών και τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών της ΠΒΜ που εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 2120/32/01-07-2014 απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ και την υπ' αρθμ. 2314/37/22-07-2014 τροποποίηση αυτής.

Η ωριαία αντιμισθία καθορίζεται με την υπ’ αριθμ. 2/59443/0022/ΦΕΚ/Β/2493/08-12-2008 ΚΥΑ, (ΦΕΚ 2659/31-12-2008).
Το εκπαιδευτικό προσωπικό των ΚΕΚ εργάζεται ως ωρομίσθιο, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου (άρθρο 3 παρ.2 και 3 του ν.2336/95 και άρθρο 16 του ν.2643/98).