Πρόγραμμα Χορήγησης Επιταγών Αγοράς Βιβλίων έτους 2019

Για την Δημόσια Πρόσκληση πατήστε εδώ.

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

Για υποβολή αίτησης πατήστε εδώ.

Για οδηγίες υποβολής αίτησης από δικαιούχους, πατήστε εδώ

Για οδηγίες υποβολής αίτησης από παρόχους, πατήστε εδώ

04.09.2019 Δελτίο Τύπου - Ανάρτηση Προσωρινών Αποτελεσμάτων - Ημερομηνίες Υποβολής Ενστάσεων

13.09.2019 Ανάρτηση Οριστικών Αποτελεσμάτων

20.09.2019 Δελτίο Τύπου-Συμπληρωματική Δημόσια Πρόσκληση για Παρόχους 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

13.09.2019 ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ - ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Οριστικό Μητρώο Δικαιούχων-Ωφελουμένων

 

13.09.2019 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ (ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων

 

ΠΑΡΟΧΟΙ

13.09.2019 ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΟΧΩΝ (ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Οριστικό Μητρώο Παρόχων

 

13.09.2019 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ (ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων Παρόχων

 

13.09.2019 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΑΡΟΧΟΙ/ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ)

Πίνακας Αποδεκτών Ενστάσεων

 

ΠΑΡΟΧΟΙ

ΕΝΤΥΠΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1- ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ-ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2- ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3- ΔΗΛΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4- ΔΗΛΩΣΗ ΝΕΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5- ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΒΙΒΛΙΑ

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

04.09.2019 ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ - ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Προσωρινό Μητρώο Δικαιούχων-Ωφελουμένων

 

04.09.2019 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων

 

ΠΑΡΟΧΟΙ

04.09.2019 ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΟΧΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Προσωρινό Μητρώο Παρόχων

 

04.09.2019 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων Παρόχων