ΟΑΕΔ

 

 

Συμβουλευτική Ανάληψης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών (ΣΑΕΠ)

Τι είναι

Πρόκειται για ένα δομημένο πρόγραμμα που έχει βασικό στόχο να βοηθήσει με συστηματικό τρόπο κάθε συμμετέχοντα σε αυτό να αναπτύξει δεξιότητες αναζήτησης μιας επιχειρηματικής ιδέας και μετατροπής της σε επιχειρηματικό σχέδιο που να αποτελέσει έναν οδηγό για τη δημιουργία μιας βιώσιμης επιχείρησης. Μέσα από μια μεθοδευμένη διαδικασία το άτομο μαθαίνει να συλλέγει, να επεξεργάζεται και να οργανώνει πληροφορίες ώστε να μετατρέψει την αβεβαιότητα του μέλλοντος σε ελεγχόμενες πιθανότητες.

Σκοπός 

Σκοπός της Συμβουλευτικής Ανάληψης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών είναι η ευαισθητοποίηση, η ενθάρρυνση και η παροχή βοήθειας στους ανέργους για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ώστε να μετατραπεί η επιχειρηματική ιδέα τους σε επιχειρηματικό σχέδιο με απώτερο στόχο τη δημιουργία επιχείρησης με αυξημένες προοπτικές βιωσιμότητας.

Διάρκεια ομάδας ΣΑΕΠ

Η διάρκεια της συμβουλευτικής διαδικασίας σε μια ομάδα ανέργων κυμαίνεται αυστηρά μεταξύ 21 και 25 ωρών.

Δυναμικές φάσεις κατά τη διαδικασία της ΣΑΕΠ

1. Συμβουλευτική με σκοπό τη διερεύνηση επαγγελματικού/ επιχειρηματικού προφίλ

Το επιχειρηματικό προφίλ διερευνάται με τη συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών που αφορούν χαρακτηριστικά του ατόμου όπως: δεξιότητες, κίνητρα, προσδοκίες, ικανότητα λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων.

2. Διερεύνηση επιχειρηματικής ιδέας / λήψη επιχειρηματικής απόφασης

Σημεία από τα οποία μπορούμε να ξεκινήσουμε τη διερεύνηση της επιχειρηματικής ιδέας:

 • Διερεύνηση των πόρων (ευκαιριών / δυνατοτήτων) που προσφέρει το περιβάλλον μέσα στο οποίο θα στηθεί η μελλοντική επιχειρηματική δραστηριότητα
 • Καταγραφή και αξιολόγηση των πόρων αυτών
 • Διερεύνηση της «σωστής» επιχειρηματικής ιδέας, δηλαδή της ιδέας που συνδυάζει τις ευκαιρίες που προσφέρει το περιβάλλον με τις δυνατότητες, ικανότητες και δεξιότητες του υποψήφιου επιχειρηματία

3. Ανάπτυξη προγράμματος μάρκετινγκ και βασικού χρηματο-οικονομικού σχεδιασμού

Στόχος του προγράμματος μάρκετινγκ είναι να κερδίζει τους καταναλωτές.

Ένα πρόγραμμα μάρκετινγκ κερδίζει τους καταναλωτές όταν το προϊόν ή η υπηρεσία έχει σχεδιαστεί με στόχο να ικανοποιεί συγκεκριμένες ανάγκες, συγκεκριμένων καταναλωτών και γνωστοποιείται επαρκώς σε αυτούς τους καταναλωτές.

Απαραίτητα βήματα για την ανάπτυξη προγράμματος μάρκετινγκ:

 • Προσδιορισμός των αγοραστών και του τμήματος (ή των τμημάτων) αγοράς στο οποίο απευθύνεται το προϊόν ή η υπηρεσία
 • Διαμόρφωση μιας κατάλληλης πολιτικής τιμών
 • Προβολή και διαφήμιση
 • Προσδιορισμός του τόπου εγκατάστασης της επιχείρησης

Βασικές πληροφορίες που χρειάζεται να παρέχει ένας βασικός χρηματοοικονομικός σχεδιασμός

 • Προβλεπόμενο κόστος έναρξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας
 • Πηγές άντλησης των αναγκαίων πόρων
 • Πρόγραμμα ταμειακών ροών, οι οποίες καθρεπτίζουν τη ροή των οικονομικών πόρων σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο

Τα οφέλη από τη συμμετοχή σε ομάδα Συμβουλευτικής Ανάληψης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών είναι:

 • Διερεύνηση και επεξεργασία των ισχυρών και αδύναμων σημείων του επιχειρηματικού προφίλ
 • Διερεύνηση επιχειρηματικών ιδεών και λήψη επιχειρηματικής απόφασης
 • Αξιολόγηση των δυνατοτήτων που έχει η επιχείρηση-στόχος στην αγορά εργασίας
 • Πληροφόρηση για τις δυνατότητες χρηματοδότησης ή επιδότησης
 • Πληροφόρηση για το σχεδιασμό επιχειρηματικού σχεδίου
Πώς μπορώ να ενταχθώ σε ομάδα Συμβουλευτικής Ανάληψης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών;
 • Πληροφορίες σχετικές με τις προϋποθέσεις ένταξής σας στις συγκεκριμένες ομάδες μπορείτε να λάβετε από όλα τα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ. Είναι απαραίτητη η συνεργασία σας με Εργασιακό Σύμβουλο.
 • Διεύθυνση Συντονισμού και Ανάπτυξης Δικτύου Υπηρεσιών Απασχόλησης Διεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεως 8, Άλιμος Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2109989184, 2109989173. email: symvouleftiki@oaed.gr
 • Διεύθυνση Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Α1) Διεύθυνση: Γούναρη 2 & Βουλιαγμένης 518, Αθήνα, Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2109989629, 2109989634. email: a1@oaed.gr
 • Πληροφορίες μπορείτε να λάβετε και από το Πρότυπο Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Διεύθυνση: Πειραιώς 52, Αθήνα, Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2105247479, 2105288445 email: pkep@oaed.gr