Ανακοίνωση μετάθεσης ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών για την προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού Α4 για την κάλυψη αναγκών της ΠΔΘ και των υπηρεσιών αρμοδιότητας της

Ανακοίνωση μετάθεσης ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών για την προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού Α4 για την κάλυψη αναγκών της ΠΔΘ και των υπηρεσιών αρμοδιότητας τηςδείτε την ανακοίνωση