Ανάρτηση Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης ανέργων για 7.180 θέσεις πλήρους απασχόλησης του Προγράμματος Κοινωφελούς χαρακτήρα σε 34 Δήμους (Β' κύκλος)

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων Κατάταξης ανέργων

30-01-2018 Δελτίο τύπου

30-01-2018 Προσωρινός Πίνακας Επιτυχόντων

30-01-2018 Προσωρινός Πίνακας Επιλαχόντων

30-01-2018 Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων

23-05-2018 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΦΟΡΕΑ 
23-05-2018 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 
23-05-2018 ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ