Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός “Προμήθειας & Εγκατάστασης νέου Συστήματος Οικονομικής Διαχείρισης”.

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός “Προμήθειας & Εγκατάστασης νέου Συστήματος Οικονομικής Διαχείρισης”, προϋπολογισμού 210.000,00 € πλέον του Φ.Π.Α. 24 % ήτοι 260.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Δείτε εδώ τη διακήρυξη: V. 6 ΤΕΥΧΟΣ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Διακ 7.21-αρ. φακ. 40.21) ΜΕ ΑΔΑΜ