Ανοικτός ηλεκτρονικός διεθνής διαγωνισμός “Προμήθειας διδακτικών βιβλίων για τις ανάγκες των ΕΠΑΣ Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., για το σχολικό έτος 2021-2022”.

Ανοικτός ηλεκτρονικός διεθνής διαγωνισμός “Προμήθειας διδακτικών βιβλίων από το ελεύθερο εμπόριο για τις ανάγκες των ΕΠΑΣ Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., για το σχολικό έτος 2021-2022”, προϋπολογισμού 213.215,00 € πλέον του Φ.Π.Α. 6 %, ήτοι 226.007,90 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Τακτικός προϋπολογισμός φορέα έτους 2021 Δικαίωμα προαίρεσης - προϋπολογισμός: 21.650,00 € πλέον Φ.Π.Α. 6 %, ήτοι 22.949,90 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Δείτε εδώ την Διακήρυξη

Δείτε εδώ το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης

Δείτε εδώ τη διυκρίνηση-1

Δείτε εδώ τη διευκρίνηση-2

Πρόσφατα Άρθρα

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας των κτηρίων των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Διοίκησης του ΟΑΕΔ για δύο (2) έτη με δυνατότητα παράτασης έως δώδεκα (12) μήνες"

arrow right
"Ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας των κτηρίων των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Διοίκησης του ΟΑΕΔ για δύο (2) έτη με δυνατότητα παράτασης έως δώδεκα (12) μήνες". Προϋπολογισμός 300.073,46 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 372.091,09 ευρώ συμπεριλ. ΦΠΑ. Δικαίωμα παράτασης έως δώδεκα (12) μήνες, προϋπολογισμός: 150.036,73 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 186.045,55 ευρώ συμπερ. ΦΠΑ
Περισσότερα