Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων των Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κ. και Δ. Μακεδονίας

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό που αφορά στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των Κτιρίων των Υπηρεσιών αρμοδιότητας της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Κ. & Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ για δύο (2) έτη με δυνατότητα παράτασης έως δώδεκα (12) μήνες, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής, σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται αναλυτικά στα συνημμένα ΕΝΟΤΗΤΕΣ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της παρούσας Διακήρυξης και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των «1.580.833,80» € πλέον του ΦΠΑ, ήτοι « 1.960.233,90» € συμπ/νου του ΦΠΑ με δυνατότητα παράτασης έως δώδεκα (12) μήνες προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού 790.416,92€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 980.116,98 € συμπ/νου του ΦΠΑ (για την παράταση).

Δείτε εδώ την αναλυτική προκήρυξη

 

Δείτε εδώ Έγγραφο Διευκρινίσεων (03/01/2022)

Δείτε εδώ Έγγραφο Διευκρινίσεων (11/01/2022)