generic

Ευρωπαϊκές Δράσεις

Τον Μάιο του 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τον νέο Κανονισμό EURES (589/2016/ΕΕ) που αποσκοπεί στην παροχή καλύτερων υπηρεσιών αναζήτησης εργασίας και προσλήψεων σε όλη την Ευρώπη και στην ενίσχυση της ενδοεπιχειρησιακής κινητικότητας του εργατικού δυναμικού. Στο άρθρ. 19 του νέου Κανονισμού EURES, προβλέπεται η διαδικασία υιοθέτησης της Ευρωπαϊκής Ταξινόμησης (ESCO) από τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο της αυτοματοποιημένης αντιστοίχισης, μέσω της Κοινής Πλατφόρμας Τεχνολογιών Πληροφορικής που χρησιμοποιεί το Δίκτυο EURES. Σε αυτό το πλαίσιο, η χρήση μιας Ευρωπαϊκής Ταξινόμησης διαδραματίζει σημαντικό και πρωτεύοντα ρόλο. Η ευρωπαϊκή ταξινόμηση είναι ένας κατάλογος επαγγελμάτων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα χρησιμοποιηθούν ως σημείο αναφοράς για την κοινή πλατφόρμα πληροφορικής EURES. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή ανέπτυξε την πλατφόρμα ESCO – European Skills, Competences, Qualifications and Occupations. Στο πλαίσιο αυτής της υποχρέωσης, η χώρα μας αντιμετωπίζει πολλαπλές προκλήσεις που αγγίζουν τις δράσεις πολλών Υπουργείων (Παιδείας , Εργασίας, Ψηφιακής Πολιτικής) και Φορέων (ΟΑΕΔ, ΕΟΠΠΕΠ, ΕΛΣΤΑΤ), καθώς και Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Φορέων και όχι μόνο.

Ο ΟΑΕΔ, στην προσπάθεια αυτή, έχει διπλό ρόλο: αφενός αποτελεί το Εθνικό Γραφείο Συντονισμού EURES, αφετέρου έχει την Εθνική εκπροσώπηση στην Ομάδα Εργασίας των Κρατών – Μελών για το ESCO (Member States Working Group on ESCO). Στο πλαίσιο αυτό, ο Οργανισμός, με τον συντονισμό της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Κατάρτισης Ενηλίκων, υπέβαλε πρόταση, στο πλαίσιο σχετικής Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία εγκρίθηκε.

Η υλοποίηση του Έργου “MATCHING” (Mapping Arrangements and Transcoding CHange IN Greece) άρχισε τον Ιανουάριο 2020 και διαρκεί μέχρι τον Σεπτέμβριο 2021.

Στόχος του Έργου είναι η υιοθέτηση του εργαλείου Ευρωπαϊκής Ταξινόμησης Επαγγελμάτων ESCO, στο πλαίσιο των σχετικών υποχρεώσεων της χώρας, ως Κράτους-Μέλους της Ε.Ε, προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της σύζευξης προσφοράς και ζήτησης της αγοράς εργασίας. Οι δράσεις του Έργου αφορούν στον προσδιορισμό, στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση όλων των απαραίτητων βημάτων, προκειμένου να εγκατασταθεί και υιοθετηθεί επιτυχώς, από τον ΟΑΕΔ, το Ευρωπαϊκό εργαλείο ταξινόμησης ESCO, κατά τρόπον ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της Ελληνικής Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και του EURES και, στη συνέχεια, όλων των εμπλεκόμενων στην ταξινόμηση επαγγελμάτων φορέων της χώρας. Ειδικότερα, έχει ήδη ολοκληρωθεί μελέτη τεχνικών προδιαγραφών και στην παρούσα είναι σε εξέλιξη οι εργασίες μετάπτωσης του Ευρωπαϊκού Εργαλείου Ταξινόμησης.

Το Έργο MATCHING περιλαμβάνει, επίσης, την προετοιμασία-εκπαίδευση των Συμβούλων EURES και ευρύτερα του προσωπικού του Οργανισμού, για τη λειτουργία του στο νέο περιβάλλον ESCO, την δικτύωση με τους Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς Φορείς-κλειδιά στο συγκεκριμένο πεδίο, την υλοποίηση δράσεων κινητοποίησης των φορέων διαμέσου ημερίδων, εργαστηρίων και ψηφιακού υλικού.

Ο ΟΑΕΔ - Διεύθυνση Επαγγελματικής Κατάρτισης Ενηλίκων υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόταση έργου, στο πλαίσιο πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία - EaSI,  σχετικής με την υποστήριξη της ανάπτυξης εξατομικευμένης μάθησης, στο πεδίο των διαδρομών αναβάθμισης δεξιοτήτων. Κεντρική επιδίωξη ήταν η προώθηση της ευέλικτης μάθησης προς όφελος των ενηλίκων με χαμηλές δεξιότητες, στο πεδίο της μη τυπικής επαγγελματικής κατάρτισης ενηλίκων.

Στο Έργο, με τίτλο “REFLEX” (REcommending FLEXible learning for low-skilled adults – Πρόταση Ευέλικτης Μάθησης για ενήλικες με χαμηλές δεξιότητες), που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο ΟΑΕΔ είναι Συντονιστής του Έργου και συνεργάζεται με το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝ.Ε/ΓΣΕΕ) και το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ). Η σύμπραξη αυτή εξασφαλίζει την διάχυση των αποτελεσμάτων σε ένα ευρύ φάσμα φορέων, που διαμορφώνουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τις πολιτικές για την επαγγελματική κατάρτιση.

Αποτελεί το πρώτο κατάλληλα δομημένο εγχείρημα του ΟΑΕΔ, προκειμένου να αναπτυχθεί, κατά τρόπο συστηματικό, η ευέλικτη μάθηση, με σκοπό την ποιοτική ανταπόκριση στην σοβαρή ανάγκη για ανάπτυξη αποτελεσματικών μαθησιακών διαδρομών για τους ενήλικες με χαμηλά προσόντα, ικανών να τους διευκολύνουν στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Είναι δε ήδη σε εξέλιξη έρευνα, σχετικά με τις ανάγκες των επιχειρήσεων τριών περιφερειών της χώρας, σχετικά με τις βασικές και επαγγελματικές δεξιότητες.

Γενικότερα, στο πλαίσιο του έργου, αναπτύσσονται επαγγελματικά προφίλ, σύμφωνα με την τοπική ζήτηση, διαμορφώνονται σπονδυλωτά προγράμματα κατάρτισης, τόσο για τις βασικές, όσο και για τις επαγγελματικές δεξιότητες, παρέχεται εξατομικευμένη προσφορά μάθησης, βασισμένη σε αξιολόγηση δεξιοτήτων, λαμβάνοντας ως σημείο εκκίνησης το τρέχον επίπεδο δεξιοτήτων του καταρτιζόμενου σε κάθε θεματική ενότητα και αναπτύσσεται ένα σχήμα αναγνώρισης / επικύρωσης ανά επάγγελμα. Τίθενται έτσι σε εφαρμογή και τα τρία βασικά βήματα, που απαιτούνται, στο πλαίσιο της Σύστασης της ΕΕ, σχετικά με τις Διαδρομές Αναβάθμισης Δεξιοτήτων για ενήλικες με χαμηλά προσόντα/ χαμηλή ειδίκευση.

Το Έργο REFLEX προτρέπει τους εθνικούς φορείς λήψεως αποφάσεων να αυξήσουν τις ευκαιρίες για ενήλικες χαμηλής ειδίκευσης, ενθαρρύνοντας τις διαδικασίες για την ανάπτυξη ευέλικτων διαδρομών επαγγελματικής εκπαίδευσης , επιδιώκοντας την συμβολή στην ανάπτυξη της σχετικής εθνικής πολιτικής, η οποία, σε αυτό το πεδίο, βρίσκεται ακόμη σε πρώιμα στάδια.

Σε ό,τι αφορά στο πεδίο της αναβάθμισης δεξιοτήτων των ενηλίκων με χαμηλές δεξιότητες, η Σύσταση “Upskilling Pathways: New Opportunities for Adults” εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της Ε.Ε τον Δεκέμβριο του 2016. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη έχουν αναλάβει ισχυρή πολιτική δέσμευση για την αναβάθμιση των πιο ευάλωτων πολιτών τους, με σκοπό να προσφέρουν στους χαμηλής κατάρτισης/χαμηλών προσόντων ενήλικες την ευκαιρία, ανάλογα με τις ατομικές ανάγκες τους, να αποκτήσουν ένα ελάχιστο επίπεδο γραφής/ανάγνωσης, αριθμητικής και ψηφιακής ικανότητας και/ή να αποκτήσουν ένα ευρύτερο σύνολο δεξιοτήτων, γνώσεων και ικανοτήτων. Η Σύσταση αφήνει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να προσδιορίσουν τις ομάδες-στόχους προτεραιότητας για την υλοποίηση νέων διαδρομών κατάρτισης και τους καλεί να σκιαγραφήσουν τα κατάλληλα μέτρα για την εφαρμογή της Σύστασης.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Οργανισμός αποδίδοντας υψηλή σημασία στην ανάληψη πρωτοβουλιών αναβάθμισης δεξιοτήτων, καθώς αυτή η προτεραιότητα ενσωματώνεται ρητά στις Κατευθυντήριες για την Απασχόληση, ανέλαβε την πρωτοβουλία, ως Συντονιστής και σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης, Κατάρτισης & Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ, καθώς και το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ, σχεδίασε την Δράση «Building Alternative Skills’ Innovative sChemes – BASIC», στο πλαίσιο σχετικής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος EaSI-PROGRESS.

Πρόκειται για μία εθνικής εμβέλειας παρέμβαση, ερευνητικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα, σχετικά με τις διαδρομές αναβάθμισης δεξιοτήτων και προσόντων για ενήλικες με χαμηλά προσόντα, η οποία περιλαμβάνει: (α) χαρτογράφηση και ιεράρχηση των ομάδων-στόχων που χρειάζονται αναβάθμιση δεξιοτήτων, χαρτογράφηση των διαδρομών αναβάθμισης δεξιοτήτων, των μεθοδολογιών μάθησης (έχουν ολοκληρωθεί) και χαρτογράφηση των εργαλείων αξιολόγησης δεξιοτήτων (σε εξέλιξη) (β) ανάπτυξη πακέτου επαγγελματικής κατάρτισης για βασικές δεξιότητες και πιλοτική εφαρμογή (σε εξέλιξη), για δοκιμή και βελτιστοποίηση της παιδαγωγικής μεθοδολογίας, του εκπαιδευτικού υλικού και του εργαλείου αξιολόγησης δεξιοτήτων, που θα χρησιμοποιηθούν, καθώς και (γ) τη διαμόρφωση, τελικώς, ενός σχήματος πιστοποίησης των βασικών δεξιοτήτων: γλωσσικός γραμματισμός – αριθμητικός γραμματισμός – επιστημονικός γραμματισμός – ψηφιακός γραμματισμός. Κοινωνικές και οριζόντιες δεξιότητες ενσωματώνονται στο ως άνω εκπαιδευτικό υλικό.

Στο πλαίσιο της ισχυρής αυτής συνεργασίας του ΟΑΕΔ, με την Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης και τους Κοινωνικούς Εταίρους, ΓΣΕΕ και ΓΣΕΒΕΕ, θα αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα της πιλοτικής Δράσης BASIC, ιδιαίτερα δε η τεχνογνωσία, που αποκτήθηκε από την συνεργασία με εμπειρογνώμονες από την Ιρλανδία και την Γαλλία, προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της εθνικής πολιτικής στο πεδίο αυτό και ειδικότερα: Η κεντρική επιδίωξη είναι, μετά το πέρας της Δράσης BASIC, να δημιουργηθεί το επίπεδο 3 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, σε ό,τι αφορά στις βασικές δεξιότητες, χτίζοντας επάνω στο ολοκληρωμένο πακέτο, όπως θα έχει προκύψει, σε συνδυασμό με τα διδάγματα από την αξιολόγηση της Δράσης και τις προτάσεις πολιτικής, όπως αυτές θα διαμορφωθούν.

Τον Δεκέμβριο 2019, ο ΟΑΕΔ, ως Συντονιστής Φορέας, ολοκλήρωσε την υλοποίηση του ‘Έργου “Innovative Response for Facilitating Young Refugees’ Social Support” - I.ReF.SoS – «Καινοτομική Απάντηση για τη Διευκόλυνση της Κοινωνικής Υποστήριξης των Νέων Προσφύγων», στο πλαίσιο Στρατηγικής Σύμπραξης για τη Νεολαία, που χρηματοδοτήθηκε από την ομώνυμη δράση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+. Ως Εταίροι συμμετείχαν, το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας της Τουρκίας, το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ και ο Γερμανικός Οργανισμός Κατάρτισης DEKRA.

Σκοπός του έργου ήταν η ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού διακρατικού συστήματος υποδοχής, κοινωνικής στήριξης και ταχείας ένταξης των προσφύγων, με αφετηρία το εμπειρικό εύρημα σχετικά με την περιορισμένη χρήση της μεγάλης χρονικής περιόδου που απαιτείται από την άφιξή τους στις χώρες εισόδου μέχρι την τελική εγκατάσταση στις χώρες υποδοχής. Στο πλαίσιο του έργου, αναπτύχθηκαν και δοκιμάστηκαν καινοτόμες διαδρομές, μέθοδοι και εργαλεία επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για τη βελτίωση των δεξιοτήτων των νέων προσφύγων και των επαγγελματιών στο πεδίο αυτό.

Όλα τα προϊόντα που παρήχθησαν καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα μεθόδων και εργαλείων για την κοινωνική υποστήριξη των νέων προσφύγων, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή / και να μεταφερθούν, με σκοπό την καλύτερη προετοιμασία των νέων προσφύγων ηλικίας 16-24 ή άλλων ομάδων, με παρόμοια χαρακτηριστικά, προς την κατεύθυνση της ενσωμάτωσής τους στην κοινωνία και αγορά εργασίας των χωρών υποδοχής.

Αξίζει να αναφερθεί ότι τα αποτελέσματα του έργου συμπεριλαμβάνουν την σημαντική δικτύωση και ευρεία συζήτηση, σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διακρατικό επίπεδο, στο πλαίσιο εκδηλώσεων, με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, κρατικές αρχές, μη κυβερνητικές οργανώσεις, διεθνείς οργανισμούς, κοινωνικούς εταίρους, επαγγελματίες του χώρου, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Στην Ελλάδα, η αλληλεπίδραση μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων, σε τοπικό, εθνικό και διακρατικό επίπεδο, οδήγησε -κατά τους τελευταίους μήνες του 2019- στην οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου και σε μια πρόταση εθνικής στρατηγικής. Το αποτέλεσμα αυτό αποδίδει ήδη καρπούς, καθώς τα διδάγματα, οι πρακτικές και τα εργαλεία του I.ReF.SoS προβλέπεται να αξιοποιηθούν, στο πλαίσιο ολοκληρωμένης παρέμβασης του Οργανισμού, για δικαιούχους διεθνούς και επικουρικής προστασίας, που ήδη προετοιμάζεται, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Παγκόσμια Τράπεζα.