Έκδοση οριστικών παραχωρητηρίων στο Ο.Τ. 27 Ολυμπιακού χωριού και προθεσμία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στη ρύθμιση αποπληρωμής οφειλών

Ολοκληρώθηκε η Σύσταση Οριζοντίων Ιδιοκτησιών του Ο.Τ. 27 του οικισμού ΟΑΕΔ «Ολυμπιακό Χωριό» και επίκειται η άμεση έκδοση και παράδοση (θα ακολουθήσει σχετική ενημέρωση) των οριστικών τίτλων μεταβίβασης κυριότητας στους οικιστές οι οποίοι υπέβαλαν σχετικό ηλεκτρονικό αίτημα για υπαγωγή στους ευνοϊκούς όρους παραχώρησης που προβλέπονται από την Υ.Α.13097/661/17.
Επειδή έχουν προηγηθεί επανειλημμένες σχετικές οχλήσεις στους δικαιούχους οικιστές του συγκεκριμένου Ο.Τ. και ορισμένοι εξ' αυτών δεν ανταποκρίθηκαν και με δεδομένη απόφαση Δ.Σ. ΟΑΕΔ που ορίζει την ενιαία παρακολούθηση οφειλών, κατόπιν ορισμού ημερομηνίας έναρξης καταβολών, επισημαίνουμε ότι ορίζεται ως τελική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στη ρύθμιση η Τρίτη 5/12/2017.