ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΛΑΕΚ 1-49 ΕΤΟΥΣ 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΑΕΚ 1-49 ΕΤΟΥΣ 2018

Σας ενημερώνουμε ότι, με την με αριθμ 2092/28/23-4-2019 απόφαση ΔΣ ΟΑΕΔ, αποφασίστηκε :

“H έναρξη υλοποίησης του προγράμματος ΛΑΕΚ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΕΚ 1-49) ΕΤΟΥΣ 2018 με ημερομηνία υποβολής προτάσεων για αξιολόγηση την 6Η Μαϊου 2019 και ώρα 12:00 μεσημβρινή και ημερομηνία λήξης την 10η Ιουνίου 2019 και ώρα 24:00”

Η Εγκύκλιος του προγράμματος  (Φυσικό Αντικείμενο)

          ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2018. (ΛΑΕΚ 1-49)

Έχει αναρτηθεί  στο laek.oaed.gr

Δεδομένου ότι έχουν επέλθει αρκετές αλλαγές στην εγκύκλιο του 2018, οι ενδιαφερόμενοι ΦΕΕ θα πρέπει να ενημερωθούν τόσο από την εγκύκλιο,& τις ερωτοαπαντήσεις  που έχουν αναρτηθεί στα laek.oaed.gr και στα Νεα & ανακοινώσεις στο oaed.gr αλλά και από σχετικό εγχειρίδιο χρήσης  με τίτλο

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 

 Πληροφοριακού Συστήματος Προγραμμάτων Κατάρτισης ΛΑΕΚ Μικρών Επιχειρήσεων (1-49) Εγκυκλίου 2018

το οποίο έχει αναρτηθεί από τον Ανάδοχο του πληροφοριακού συστήματος στο laek.oaed.gr στα Εγχειρίδια χρήσης.

Ειδικότερα θα θέλαμε να κάνουμε μνεία στα ακόλουθα:

 

Η ενημέρωση των στοιχείων των ΚΑΔ είναι υποχρεωτική για την Υποβολή του Προγράμματος. Εάν ο Φορέας δεν έχει εισάγει  τουλάχιστον ένα (ΚΑΔ) το υποβαλλόμενο πρόγραμμα κατά τον έλεγχο των στοιχείων του δεν θα μπορεί να καταχωρηθεί και να λάβει κωδικό.

 

Η ενημέρωση των στοιχείων των Εισηγητή  είναι υποχρεωτικά και ειδικά του Τίτλου Σπουδών που προστέθηκε αποτελεί αναγκαία συνθήκη για να καταστεί δυνατή η επιλογή και καταχώρηση του Εισηγητή στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα.

 

Ειδικότερα σε ότι αφορά στη διαχείριση των επισυναπτόμενων, επειδή εφαρμόζεται για πρώτη φορά και δεν έχει δοκιμαστεί η αποτελεσματικότητά της, οι φορείς θα πρέπει  αφενός να επισυνάπτουν ηλεκτρονικά , όπου ζητείται από την εγκύκλιο , τα διάφορα έγγραφα (με την βοήθεια του εγχειριδίου) αλλά και να τα αποστέλλουν ταχυδρομικώς στον ΟΑΕΔ για Δνση Α3 (Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης) Εθνικής Αντιστάσεως 8, 174 56 Άλιμος

Σημειώνεται ότι αν δεν παραληφθούν ταχυδρομικώς δεν θα μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία αξιολόγησης. Επομένως και οι δύο τρόποι είναι προαπαιτούμενοι (ηλεκτρονική επισύναψη και ταχυδρομική αποστολή), τουλάχιστον σε αυτή την πρώτη φάση εφαρμογής. Επίσης θα λαμβάνεται υπ’ όψιν το αποδεικτικό ημερομηνίας κατάθεσης των δικαιολογητικών στην Ταχυδρομική Υπηρεσία.

 

Για διευκόλυνση των Φορέων επαναλαμβάνουμε τα έγγραφα που πρέπει να αποσταλούν και επισυναφθούν παράλληλα

 

Α. ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

(Επισυνάπτεται στην καρτέλα του ΦΕΕ και αποστέλλεται και ταχυδρομικώς)

Α1. Αντίγραφο του καταστατικού και μητρώο μελών του φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών. Επισημαίνεται ότι οι δικαιούχοι φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών οι οποίοι λαμβάνουν μέρος για πρώτη φορά στο ΛΑΕΚ, για να αξιολογηθούν οι  προτάσεις τους, θα πρέπει να καταθέσουν για έλεγχο το αντίγραφο του καταστατικού τους με το μητρώο  των μελών τους.

 Α2. Αντίγραφο των τελευταίων εκλογών (αρχαιρεσιών) (εφόσον υπάρχουν νέες αρχαιρεσίες για τη χρονιά υλοποίησης του προγράμματος)  του Φορέα εκπροσώπησης Εργοδοτών ( ή άλλου δικαιούχου Φορέα ΛΑΕΚ της παρούσας εγκυκλίου), όπου θα εμφανίζεται ο αριθμός των ψηφισάντων μελών του φορέα, καθώς και τα αποτελέσματα εκλογής των μελών Δ.Σ. (Το παραπάνω αντίγραφο πρακτικού αφορά μόνο στο πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής και όχι στον κατάλογο των μελών του φορέα) Οι αρχαιρεσίες περιγράφονται στο Κεφάλαιο 1 της εγκυκλίου – «Δικαιούχοι Φορείς».

Α3.Σε περίπτωση που κάποιος ΦΕΕ, δεν επιθυμεί να υλοποιήσει πρόγραμμα κατάρτισης, το εργατικό κέντρο μπορεί να υποβάλλει και να υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης για τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων του φορέα αυτού, εφόσον του παραχωρηθεί εγγράφως το δικαίωμα από τον φορέα. Η έγγραφη παραχώρηση του δικαιώματος θα πρέπει να αποδεικνύεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών.

Α4. Οι Πανελλήνιοι, Περιφερειακοί και οι Επιστημονικοί Σύλλογοι - ΦΕΕ (εκτός των Ομοσπονδιών οι οποίες έχουν δικαίωμα κατάθεσης σε όσους  Νομούς έχουν πρωτοβάθμιους ΦΕΕ), έχουν δικαίωμα να καταθέσουν προτάσεις για να υλοποιήσουν προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ  στο νομό που υπάγεται η έδρα τους, καθώς και στους νομούς που υπάγονται τα παραρτήματά τους. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να καταχωρήσουν στο πληροφοριακό σύστημα του ΛΑΕΚ – εκτός από τα στοιχεία της έδρας τους – τα στοιχεία και διεύθυνση κάθε παραρτήματος που διαθέτουν ξεχωριστά.

Για να έχουν δε δικαίωμα  υλοποίησης προτάσεων στους νομούς που διαθέτουν παραρτήματα, οι πανελλήνιοι, περιφερειακοί και οι επιστημονικοί σύλλογοι, θα πρέπει να καταθέσουν τα εξής:

1. Το καταστατικό του φορέα / Σωματείου που αναγράφεται το δικαίωμα του για την ίδρυση παραρτημάτων και τη διαδικασία που ακολουθείται

2. Την απόφαση του ΔΣ του φορέα / Σωματείου  για την ίδρυση των παραρτημάτων που έχουν καταχωρηθεί στο Π.Σ. του ΛΑΕΚ

3. Τα καταστατικά καθενός ξεχωριστά των παραρτημάτων που έχουν καταχωρηθεί στο Π.Σ. του ΛΑΕΚ (Καταστατική Έδρα).

4. Αποδεικτικό σχετικά με την νομική υπόσταση και την έδρα καθενός από τα παραρτήματα (π.χ. κατάθεση του καταστατικού τους στο τοπικό πρωτοδικείο, τοπικό επιμελητήριο ή άλλο φορέα)

5. Την απόφαση των ΔΣ καθενός από τα παραρτήματα όπου ορίζεται η διοίκηση των παραρτημάτων

Β. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ.

(Επισυνάπτεται στην καρτέλα του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  και αποστέλλεται και ταχυδρομικώς)

Β1. Ιδιωτικό συμφωνητικό για κάθε πρόγραμμα ανάθεσης υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης από πιστοποιημένο ΚΔΒΜ2 (όπου θα αναφέρονται, ο Α.Φ.Μ. του δικαιούχου  φορέα (Φ.Ε.Ε. ή Εργατικό Κέντρο) και του ΚΔΒΜ2, ο κωδικός πιστοποίησης του ΚΔΒΜ2, η διεύθυνση υλοποίησης του προγράμματος, ο τίτλος και ο κωδικός του προγράμματος, το συνολικό ποσό αμοιβής του ΚΕΚ σύμφωνα με την εγκύκλιο, τα στοιχεία καθώς και οι υποχρεώσεις και των δύο συμβαλλομένων, η ημερομηνία σύνταξής του με υπογραφές και σφραγίδες των συμβαλλομένων μερών). Επίσης τα στοιχεία των στελεχών/ διοικητικού προσωπικού (Ονοματεπώνυμο και ΑΦΜ) που απασχολούσαν το πρώτο εξάμηνο του έτους εγκυκλίου και αθροίζουν απασχόληση 0,5 ΕΜΕ

Επίσης κάθε ιδιωτικό συμφωνητικό ξεχωριστά θα πρέπει να έχει κατατεθεί και να συνοδεύεται από την ηλεκτρονική κατάσταση κατάθεσης του στην αρμόδια ΔOY. Για κάθε πρόγραμμα θα πρέπει να εμφανίζεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ξεχωριστή εγγραφή στην κατάσταση της ΔΟΥ με τον κωδικό του προγράμματος, τον τίτλο και τα οικονομικά στοιχεία του προγράμματος. (ποσό ανά ώρα κατάρτισης ανά καταρτιζόμενο),  σε ηλεκτρονική μορφή (όχι χειρόγραφα)!!

Η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης αλλά και της ηλεκτρονικής κατάθεσης στην αρμόδια ΔΟΥ θα πρέπει να προηγείται της έναρξης της κατάρτισης.

Τέλος για διευκόλυνση των ΦΕΕ οποιαδήποτε επικοινωνία αποκλειστικά για την διαδικασία υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της εγκυκλίου ΛΑΕΚ 1-49, έτους 2018, θα γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης:

 

laek1-49@oaed.gr