Επαναληπτικός Συνοπτικός διαγωνισµός για προµήθεια εκτυπωτικού χαρτιού Α3 και Α4 προκειµένου να καλυφθούν ανάγκες της Περ/κής ∆/νσεως Μακεδονίας και των Υπηρεσιών αρµοδιότητας της για ένα έτος

 Προµήθεια εκτυπωτικού χαρτιού Α3 και Α4 προκειµένου να
καλυφθούν ανάγκες της Περ/κής ∆/νσεως Μακεδονίας και των Υπηρεσιών αρµοδιότητας της
για ένα έτος», σύµφωνα µε τις Τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας, προϋπολογισθείσας
δαπάνης 59998,00  € πλέον του ΦΠΑ 24% ήτοι 74397,52€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ
24%
Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης πατήστε εδώ

 
 
 
 
 
 

Πρόσφατα Άρθρα

Πρόσκληση για υποβολή οικονομικής προσφοράς που αφορά στην προμήθεια προπληρωμένων φακέλλων αλληλογραφίας για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών αρμοδιότητας της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

arrow right
Πρόσκληση για υποβολή οικονομικής προσφοράς που αφορά στην προμήθεια προπληρωμένων φακέλλων αλληλογραφίας για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών αρμοδιότητας της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, σύμφωνα με την περιγραφή των φακέλων και με τον συνημμένο πίνακα υπηρεσιών στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι κ΄ΙΙ.
Περισσότερα