alt_text

Συχνές Ερωτήσεις

 • Ερωτήσεις για Ανανέωση Δελτίου Ανεργίας
 • Ερωτήσεις για Διαγραφή Δελτίου Ανεργίας
  • Σε ποιες περιπτώσεις διαγράφεται το δελτίο ανεργίας μου;

   Το δελτίο ανεργίας διαγράφεται στις εξής περιπτώσεις:

   • Σε περίπτωση ανάληψης εργασίας είτε με τη μεσολάβηση του ΟΑΕΔ είτε με ενέργειες του ίδιου του ανέργου
   • Σε περίπτωση μη αποδοχής προσφερόμενης και κατάλληλης των προσόντων του θέσης εργασίας
   • Σε περίπτωση μη ανανέωσης του δελτίου ανεργίας σε διάστημα 20 ημερών πριν την ημερομηνία λήξης του Δελτίου ανεργίας
   • Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του ανέργου στην αγορά εργασίας (π.χ. ασθένεια, μετάβαση στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει  συνολικά τις είκοσι (20) ημέρες ανά ημερολογιακό έτος, διοικητική κράτηση, φυλάκιση, κ.ά.)
   • Σε περίπτωση στράτευσης
   • Σε περίπτωση συνταξιοδότησης εξ ιδίου δικαιώματος
   • Σε περίπτωση λήξης της άδειας διαμονής ή εργασίας αλλοδαπού (προκειμένου για πολίτες τρίτων χωρών
   • Σε περίπτωση φοίτησης, μαθητείας, πρακτικής άσκησης
   • Σε περίπτωση κύριας ασφάλισης στον ΟΓΑ, ΝΑΤ
  • Είμαι άνεργος και εγγεγραμμένος στον ΟΑΕΔ εδώ και 6 μήνες. Έχω υποδειχθεί σε πρόγραμμα κατάρτισης. Θα διακοπεί η ανεργία μου;

   Σε περίπτωση που προτίθεστε να συμμετάσχετε σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης ή εκπαίδευσης μπορείτε να διατηρήσετε την ιδιότητα του ανέργου και να συνεχίσετε να λαμβάνετε το επίδομα τακτικής ανεργίας που πιθανά δικαιούστε, εφόσον πληροίτε σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:

   α) είστε εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων τουλάχιστον για τέσσερις (4) μήνες αθροιστικά κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την έναρξη του προγράμματος,

   β) δηλώσετε τα στοιχεία του προγράμματος αυτού στον ΟΑΕΔ το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών μετά την πρώτη ανανέωση του δελτίου ανεργίας από την έναρξη του προγράμματος ή κατά την πρώτη μετά την έναρξη του προγράμματος αυτοπρόσωπη παρουσία σας στην αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 και να

   γ) έχουν παρέλθει τουλάχιστον δύο (2) ημερολογιακά έτη από το πέρας τυχόν προηγούμενης συμμετοχής σας σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης.

   Σε περίπτωση που δεν πληροίτε σωρευτικά τις τρεις ανωτέρω προϋποθέσεις, το δελτίο ανεργίας θα διαγράφεται κατά την ημερομηνία έναρξης της κατάρτισης/εκπαίδευσης.

  • Έχω δελτίο ανεργίας και πρόσφατα προσλήφθηκα. Απαιτείται να ενημερώσω τον ΟΑΕΔ για τη διαγραφή του δελτίου μου;

   Ένας από τους λόγους διαγραφής του δελτίου ανεργίας είναι η ανάληψη εργασίας, η οποία κοινοποιείται στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ από τον Εργοδότη με ειδικό έντυπο αναγγελίας πρόσληψης μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» ή από τον ίδιο τον άνεργο εάν δεν το πράξει ο Εργοδότης όπως σαφώς έχει την υποχρέωση. Μέσω διασύνδεσης με το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» γίνεται αυτόματη διαγραφή του δελτίου ανεργίας στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα.

  • Μου έγινε πρόσληψη για μια ημέρα. Αποχώρησα οικειοθελώς στο τέλος της ημέρας και στην ουσία δεν εργάστηκα καθόλου. Θα διαγραφεί το δελτίο μου;

   Η ανάληψη εργασίας από τον άνεργο καθιστά το άτομο μη διαθέσιμο και αποτελεί λόγο διαγραφής του δελτίου ανεργίας ανεξαρτήτως της χρονικής διάρκειας της απασχόλησης αυτής. Στην περίπτωση αυτή επέρχεται αυτόματη διαγραφή του δελτίου ανεργίας από το πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ, λόγω πρόσληψης.  Η διαγραφή προκύπτει αυτόματα από το σύστημα καταγραφής κινητικότητας εργατικού δυναμικού μέσω διασύνδεσης με το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», όπου μέσω κατάθεσης του σχετικού εντύπου είναι υπόχρεος ηλεκτρονικής υποβολής ο εκάστοτε εργοδότης με όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή.

   Ωστόσο μετά την επανεγγραφή σας στον ΟΑΕΔ έχετε τη δυνατότητα βάσει του ν.4461/2017 να υποβάλετε αίτηση για αναγνώριση συνεχόμενου χρόνου ανεργίας αφαιρούμενου του χρονικού διαστήματος που απασχοληθήκατε καθώς και του διαστήματος που πιθανόν μεσολάβησε μέχρι την επαννεγραφή σας στον ΟΑΕΔ

  • Απασχολήθηκα περιστασιακά μέσα στο προηγούμενο έτος και η ανεργία μου διακόπηκε. Μετά την τελευταία απασχόλησή μου έχω εγγραφεί ξανά ως άνεργος. Χάνω όλη την προηγούμενη ανεργία μου;

   Με το άρθρ. 92 του ν. 4461/2017 (Α’/38/28.03.2017) δίνεται η ευκαιρία σε όσους απασχολούνται περιστασιακά να αναγνωρίζουν συνεχόμενο χρόνο ανεργίας αφαιρούμενου του χρονικού διαστήματος που απασχολήθηκαν καθώς και κάθε χρονικού διαστήματος κατά το οποίο δεν ήταν εγγεγραμμένοι άνεργοι. Οι προϋποθέσεις είναι οι εξής:

   • Ο αριθμός των ενσήμων που πραγματοποίησαν εντός του δωδεκαμήνου που προηγείται της αίτησής τους να μην υπερβαίνει τα εβδομήντα.
   • Κατά την ημερομηνία έναρξης του δωδεκάμηνου πριν την αίτηση να ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων.
   • Να μην έχει διαγραφεί το/τα δελτίο/α τους για άλλο λόγο εκτός της πρόσληψης μέσα στο δωδεκάμηνο που προηγείται της αίτησής τους.

   Εφόσον το αίτημά σας εγκριθεί βάσει του άρθρου 92 του ν.4461/2017, στην βεβαίωση χρόνου ανεργίας θα αναφέρεται συνεχόμενος χρόνος ανεργίας αφαιρουμένων:

   • των διαστημάτων απασχόλησης καθώς και
   • του χρόνου που πιθανόν μεσολαβεί μέχρι την επανεγγραφή στο μητρώο ανέργων, τα οποία δεν προσμετρώνται στον συνολικό χρόνο ανεργίας.
 • Λόγοι Εγγραφής στα Μητρώα του ΟΑΕΔ
  • Τι δικαιώματα / οφέλη απορρέουν από την εγγραφή μου στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ;

   Μετά την εγγραφή του ο άνεργος έχει τα εξής δικαιώματα:

   • Σε περίπτωση απόλυσης, δικαίωμα λήψης επιδόματος ανεργίας: εάν διαπιστωθεί ότι ο απολυθείς άνεργος πληροί τις προϋποθέσεις προς επιδότηση (αν έχει συγκεντρώσει ένα συγκεκριμένο αριθμό ενσήμων), υποβάλλει αίτηση για τακτική επιδότηση ανεργίας
   • Υπόδειξη και παραπομπή σε θέση εργασίας αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει κενή θέση ανάλογη των προσόντων του στο επάγγελμα που ενδιαφέρεται να απασχοληθεί ο άνεργος .
   • Καταχώρηση βιογραφικού σημειώματος – διερεύνηση κατά τη συνέντευξη με τον αρμόδιο Υπάλληλο ΟΑΕΔ/ εξατομικευμένη προσέγγιση/ κατάρτιση ατομικού σχεδίου δράσης: προτάσεις για συμμετοχή του εγγεγραμμένου στο μητρώο ΟΑΕΔ - αναζητούντος εργασία σε δράσεις/ προγράμματα συμβουλευτικής, απασχόλησης ή κατάρτισης.
  • Μετά την εγγραφή μου στο μητρώο σε ποιόν θα πρέπει να απευθυνθώ για να με βοηθήσει στην αναζήτηση εργασίας;

   Μετά την εγγραφή σας στο μητρώο θα απευθυνθείτε σε έναν εργασιακό σύμβουλο του ΚΠΑ ώστε να περάσετε από την διαδικασία της Εξατομικευμένης προσέγγισης.

   Η Εξατομικευμένη Προσέγγιση είναι μια διαδικασία που βασίζεται στη μοναδικότητα του κάθε ατόμου που αναζητά εργασία η οποία προέρχεται από τα προσωπικά χαρακτηριστικά, τα ενδιαφέροντα, την επαγγελματική του εμπειρία, τις ιδιαιτερότητες, τις γνώσεις και δεξιότητές του. Κατά συνέπεια, η διερεύνηση αυτών των στοιχείων καθώς και η σύνταξη του Ατομικού Σχεδίου Δράσης οδηγεί σε διαφορετικές, ανάλογες με το προφίλ του κάθε ανέργου δράσεις, ενώ διευκολύνει την άμεση και επιτυχή σύζευξη των καταγεγραμμένων ανέργων με τις ανάλογες θέσεις εργασίας που προσφέρονται από τις επιχειρήσεις.

   Η διαδικασία της Εξατομικευμένης Προσέγγισης και η συνεργασία με τον εργασιακό σύμβουλο, που σας παρακολουθεί, αποτελεί βασική προϋπόθεση, ώστε να ενημερώνεστε για τις διαθέσιμες δράσεις και τα προγράμματα έγκυρα και έγκαιρα. Επίσης, το ίδιο ισχύει και για τις θέσεις εργασίας, που τυχόν προκύπτουν στην ευρύτερη περιοχή εποπτείας του ΚΠΑ στο οποίο απευθύνεστε. Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι:

   • ειδικά οι θέσεις εργασίας, επιδοτούμενες ή μη, ανακύπτουν από τις ανάγκες της ελεύθερης αγοράς και δεν είναι πάντα εφικτή η αντιστοίχιση της ειδικότητάς σας με τις υπάρχουσες κενές θέσεις εργασίας, που γνωστοποιούνται στον ΟΑΕΔ
   • η αρχή στην οποία βασίζεται όλη η διαδικασία προώθησης στην απασχόληση βασίζεται στην αρχή της ισότιμης πρόσβασης στις παρερχόμενες υπηρεσίες καθώς και στην αρχή ίσης μεταχείρισης όλων των εξυπηρετούμενων πολιτών.
  • Εκτός από την αναζήτηση εργασίας, υπάρχουν άλλες δράσεις από τις οποίες θα μπορούσα να επωφεληθώ;

   Ο ΟΑΕΔ εκτός από τον διαμεσολαβητικό ρόλο που έχει σχετικά με την σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας παρέχει και μια δέσμη ενισχυτικών συμβουλευτικών υπηρεσιών. Συγκεκριμένα:

   Η Συμβουλευτική ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών έχει στόχο την ενθάρρυνση και παροχή ολοκληρωμένης υποστήριξης για τη δημιουργία επιχείρησης με βιώσιμες προοπτικές.

   1. Απευθύνεται σε ανέργους που επιθυμούν να δημιουργήσουν δική τους επιχείρηση.

   2. Η συμβουλευτική ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών επιτρέπει στον ενδιαφερόμενο να μετατρέψει προοδευτικά την ιδέα του επιχειρηματικό σχέδιο και στη συνέχεια σε επιχείρηση με αυξημένες προοπτικές βιωσιμότητας.

   • Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός είναι μια δυναμική διαδικασία που έχει ως στόχο την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη του ατόμου. Απευθύνεται σε ανέργους :

    1. Που δεν έχουν επιλέξει επάγγελμα /ειδικότητα και δεν ξέρουν τι θέλουν να κάνουν.

    2. Που είχαν μία ειδικότητα αλλά δεν ζητείται πλέον από την αγορά εργασίας.

    3. Που για κάποιους προσωπικούς ή άλλους λόγους επιθυμούν να αλλάξουν επάγγελμα.

   • Η Συμβουλευτική Αναζήτησης Εργασίας είναι μια ομαδική, δυναμική διαδικασία που έχει ως στόχο να ενεργοποιήσει και να κινητοποιήσει τα μέλη της ομάδας να αναζητήσουν τα ίδια και να επιτύχουν μια θέση εργασίας στο συντομότερο δυνατόν, χρονικό διάστημα. Απευθύνεται σε όλους/ες τους/τις ανέργους/ες :

    1. Που βρίσκονται σε διαδικασία αναζήτησης εργασίας,

    2. Που τα προσόντα τους ζητούνται από την αγορά εργασίας

    3. Έχουν σαφή επαγγελματικό στόχο (ένα ή δύο).

  • Πού μπορώ να πάρω πληροφορίες σχετικά με το πότε και που υλοποιούνται αυτές οι συμβουλευτικές υπηρεσίες;

   Οι σχετικές πληροφορίες δίνονται από τις κατά τόπους Υπηρεσίες.

  • Είμαι εγγεγραμμένος στον ΟΑΕΔ εδώ και 6 μήνες. Έκανα εξατομικευμένη προσέγγιση με Εργασιακό Σύμβουλο, μου πρότεινε κάποιες ενέργειες, αλλά δυστυχώς ακόμα παραμένω άνεργος, χωρίς ουσιαστική λύση στο πρόβλημά μου.

   Ο ΟΑΕΔ δεν δημιουργεί θέσεις εργασίες. Αποστολή του είναι η ενεργός διαμεσολάβηση για μια επιτυχή σύζευξη των προσόντων των ανέργων με τις διαθέσιμες κενές θέσεις, η αναζήτηση περισσότερων κενών θέσεων από τις επιχειρήσεις, η ενεργοποίηση του ανέργου για την αναζήτηση θέσεων που θα εξασφαλίσει την ένταξη ή επανένταξή του στην αγορά εργασίας.

   Σε κάθε περίπτωση πάντως προτείνονται ενέργειες προώθησης στην απασχόληση, καθώς και ομάδες συμβουλευτικής για την ενεργοποίηση των ανέργων, εξεύρεση της κατάλληλης θέσης και ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

 • Ερωτήσεις για Εγγραφή στα Μητρώα του ΟΑΕΔ
  • Είμαι άνεργος. Πώς μπορώ να γραφτώ στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ; (να βγάλω κάρτα ανεργίας;)

   Η εγγραφή στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ είναι δυνατή ηλεκτρονικά μέσω των e - υπηρεσιών του ΟΑΕΔ (από 30/03/2020)

  • Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για την ηλεκτρονική μου εγγραφή στο μητρώο ανέργων;

   Δεν απαιτείται κανένα δικαιολογητικό για την εγγραφή στο μητρώο ανέργων. Όλα τα απαιτούμενα στοιχεία εγγραφής εξακριβώνονται μέσω αυτεπάγγελτης αναζήτησης από τους αρμόδιους φορείς.
   Μόνο για όσους συναλλασσομένους ανήκουν στην ειδική κατηγορία ΑμεΑ απαιτείται η επισύναψης γνωμάτευσης ΚΕΠΑ ή απόφασης που έχει εκδοθεί πριν από την 01/09/2011 από τις Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές του πρώην ΙΚΑ, εφόσον ισχύει εφόρου ζωής και αναφέρεται το ποσοστό αναπηρίας.

  • Είμαι ΑΜΕΑ. Απαιτείται να απευθυνθώ σε συγκεκριμένη Υπηρεσία ΟΑΕΔ ή μπορώ να πάω σε οποιαδήποτε Υπηρεσία προκειμένου να εγγραφώ στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ;

   Η εγγραφή στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ είναι δυνατή ηλεκτρονικά μέσω των e - υπηρεσιών του ΟΑΕΔ (από 30/03/2020). Εφόσον διαμένετε στην Αθήνα η εγγραφή σας θα συσχετιστεί με το γραφείο ΕΚΟ Αθηνών (Σταδίου 54 & Εμμ. Μπενάκη 1, 10564 ΑΘΗΝΑ). Γραφεία ΕΚΟ υπάρχουν επίσης στο Βόλο, στην Πάτρα, στην Θεσσαλονίκη, στη Λάρισα και στο Ηράκλειο Κρήτης. Εφόσον διαμένετε σε μια από τις άνω αναφερόμενες πόλεις συσχετίζεστε με τις  αντίστοιχες Υπηρεσίες ΕΚΟ. Σε διαφορετική περίπτωση συσχετίζεστε με την Υπηρεσία ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας σας.

  • Είμαι ιατρός / μηχανικός . Μπορώ να εγγραφώ στα μητρώα του ΟΑΕΔ;

   Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4144/18.04.2013 (ΦΕΚ 88) άρθρο 30, παρ.1, οι «κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, ασφαλισμένοι ή μη σε οικεία ασφαλιστικά ταμεία, που δεν ασκούν ελευθέριο ή άλλο επάγγελμα, μπορούν να εγγράφονται ως άνεργοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ». Κατά συνέπεια, οι κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, ασφαλισμένοι ή μη σε οικεία ασφαλιστικά ταμεία, όπως π.χ. μηχανικοί, γιατροί, φαρμακοποιοί, μπορούν να εγγράφονται στο μητρώο ανέργων του Οργανισμού από τη δημοσίευση της ως άνω διάταξης και μετά. Αντίθετα, δεν μπορούν να εγγραφούν στο μητρώο ανέργων του Οργανισμού όσοι εκ των ανωτέρω έχουν προχωρήσει σε έναρξη δραστηριότητας επαγγέλματος στις αρμόδιες ΔΟΥ. Για την εγγραφή των παραπάνω προσώπων στο μητρώο ανέργων απαιτείται η διακοπή της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

  • Το ίδιο ισχύει για όσους κάνουν διδακτορικό;

   Αναφορικά με όσους κάνουν διδακτορικό, κάθε περίπτωση θα εξετάζεται ξεχωριστά, λαμβάνοντας υπόψη τη χρονική δέσμευση αυτού που βρίσκεται σε διαδικασία λήψης διδακτορικού διπλώματος.

  • Είμαι φοιτητής, αναζητώ παράλληλα εργασία αλλά δεν μου έχουν επιτρέψει να εγγραφώ στον ΟΑΕΔ και να έχω δελτίο ανεργίας. Ποιο είναι το Νομικό Πλαίσιο που κατοχυρώνει την άρνηση παροχής αυτού του δικαιώματος;

   Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1897/2000 (άρθρο 1, παράρτημα 1 και άρθρο 2) ως «άνεργοι» θεωρούνται τα άτομα ηλικίας 15-74 ετών τα οποία α) δεν είχαν εργασία β) ήταν διαθέσιμα στην αγορά εργασίας και γ) αναζητούσαν ενεργά απασχόληση. Επίσης στον Κανονισμό ορίζεται ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση θεωρούνται ως μέσα βελτίωσης της απασχολησιμότητας αλλά δεν αποτελούν μεθόδους αναζήτησης εργασίας και ότι τα άτομα που συμμετέχουν σε σπουδές δεν θεωρούνται άνεργοι παρά μόνο εάν είναι «διαθέσιμα για εργασία» και «σε αναζήτηση εργασίας».Από τις ανωτέρω διατάξεις του Κανονισμού που αποτελούν ένα δεσμευτικό κοινοτικό νομικό πλαίσιο προκύπτει ότι η «εκπαίδευση» και η «κατάρτιση» αντιμετωπίζονται από τον κοινοτικό νομοθέτη ως μέσα βελτίωσης της απασχολησιμότητας και όχι ως μέθοδος αναζήτησης εργασίας επομένως οι φοιτητές δεν μπορούν να θεωρηθούν άνεργοι εκτός και εάν απασχολούνται ήδη στην αγορά εργασίας και στη συνέχεια βρεθούν εκτός εργασίας οπότε θεωρούνται «διαθέσιμοι για εργασία» και «σε αναζήτηση εργασίας.

  • Έχω τελειώσει τις σπουδές μου και είμαι στον πρώτο χρόνο άσκησης του μεταπτυχιακού μου. Μπορώ να εκδώσω δελτίο ανεργίας;

   Σύμφωνα με τη υπ΄αριθμ. 721/26.7.04 διατύπωση γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας ΟΑΕΔ που βασίζεται στον υπ΄αριθμ. 1897/2000 Κανονισμό Ε.Κ (παράγρ.2, παράρτ.1), ένας φοιτητής ή σπουδαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί άνεργος και να εγγραφεί στα αντίστοιχα μητρώα του ΟΑΕΔ.

   Ο μεταπτυχιακός φοιτητής – ο οποίος επέλεξε να εκπαιδευτεί πρόσθετα του χρόνου των κανονικών σπουδών του – εντάσσεται στην ανωτέρω κατηγορία εκτός και εάν έχει δώσει προβάδισμα στην ένταξή του στην αγορά εργασίας. Θα πρέπει δηλαδή να έχει ήδη εργασθεί και να έχει βρεθεί στη συνέχεια χωρίς εργασία. Αν από αυτή την κατάσταση είναι ξανά διαθέσιμος και αναζητεί ενεργά απασχόληση μπορεί να εγγραφεί κατ΄ εξαίρεση στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

  • Θέλω να εγγραφώ ηλεκτρονικά. Τι πρέπει να κάνω;

   Για εγγραφείτε στο μητρώο ανέργων ηλεκτρονικά πρέπει να κάνετε είσοδο στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ με κωδικούς TAXIS net ή με κωδικούς (κλειδάριθμο) ΟΑΕΔ εφόσον έχετε παραλάβει στο παρελθόν. Μετά τη είσοδο στις e-υπηρεσίες του ΟΑΕΔ επιλέγετε την “Έκδοση Δελτίου Ανεργίας” και συμπληρώνετε τα προβλεπόμενα πεδία εγγραφής ανέργου (βλ. Ηλεκτρονική Εγγραφή)

  • Φοιτώ στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). Μπορώ να εκδώσω δελτίο ανεργίας; Τι ισχύει για όσους κάνουν μεταπτυχιακό εξ΄αποστάσεως; Μπορούν να εγγραφούν ως άνεργοι;

   Οι φοιτητές του Ανοιχτού Πανεπιστημίου κανονικής και μεταπτυχιακής φοίτησης μπορούν να εγγραφούν στα Μητρώα Ανέργων των Υπηρεσιών μας, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό με αριθμό 1897/2000 (άρθρο 1, παράρτημα 1 και άρθρο 2), τον Ν.1545/1985 (άρθρο 2, παρ. 1, εδάφιο β) και τον Ν.2552/1997 με τον οποίο συστάθηκε το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Οι φοιτητές όλων των βαθμίδων του Ανοιχτού Πανεπιστημίου μπορούν να εγγράφονται ως άνεργοι στα μητρώα των Υπηρεσιών μας, λόγω της εξ αποστάσεως φοίτησης κατά την οποία δεν απαιτείται η φυσική παρουσία του φοιτητή σε κάποιο εργαστήριο σπουδών ή αίθουσα διδασκαλίας σε εργάσιμες μέρες και ώρες, και κατά συνέπεια ο φοιτητής αυτός μπορεί να είναι διαθέσιμος στην αγορά εργασίας.

  • Ήμουν ελεύθερος επαγγελματίας και έκανα διακοπή της επιχειρηματικής μου δραστηριότητας. Τώρα είμαι άνεργος και θέλω να εγγραφώ στα μητρώα του ΟΑΕΔ. Τι δικαιολογητικά χρειάζονται για να βγάλω δελτίο ανεργίας;

   Δεν απαιτείται κανένα δικαιολογητικό για την εγγραφή στο μητρώο ανέργων. Όλα τα απαιτούμενα στοιχεία εγγραφής εξακριβώνονται μέσω αυτεπάγγελτης αναζήτησης από τους αρμόδιους φορείς. Η Υπηρεσία ΟΑΕΔ έχει δικαίωμα να προβεί σε έλεγχο ανεργίας και να σας ζητηθεί να προσκομίσετε Απόφαση Διακοπής της δραστηριότητας από την εφορία και Απόφαση Διακοπής από τον ΟΑΕΕ.

    

    

 • Βεβαιώσεις Ανεργίας
 • Έκδοση Κλειδαρίθμου
 • Ερωτήσεις σχετικά με Επιδόματα Ανεργίας
 • Ερωτήσεις σχετικά με την Hλεκτρονική Aίτηση για την Tακτική Eπιδότηση Aνεργίας
 • Ερωτήσεις σχετικά με Παροχές Μητρότητας
  • Ειδική παροχή Προστασίας Μητρότητας
   • Είναι υποχρεωτική η χορήγηση της άδειας από τον εργοδότη;

    Ναι, εφόσον ζητηθεί εγγράφως από την εργαζόμενη ένα μήνα πριν την έναρξή της.

   • Το παιδί μου απεβίωσε. Μπορώ να λάβω την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας;

    Ναι, εφόσον ο εργοδότης έχει χορηγήσει την ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας και εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις, η παροχή χορηγείται ανεξάρτητα από το γεγονός ότι το παιδί δε βρίσκεται στη ζωή.

   • Πού υποβάλλεται η αίτηση;

    Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί με δυο τρόπους:

    1. Μέσω των e-services με χρήση του κλειδάριθμου που έχει χορηγηθεί από τον ΟΑΕΔ  ή των προσωπικών σας κωδικών Taxisnet 
    2. Μέσω των ΚΕΠ
   • Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μέσω εκπροσώπου;

    Ναι. Η αίτηση δύναται να υποβληθεί στα ΚΕΠ και μέσω εκπροσώπου, ο οποίος πρέπει να έχει νόμιμη εξουσιοδότηση από τη δικαιούχο του βοηθήματος.

   • Πότε μπορώ να υποβάλλω την αίτηση;

    Η αίτηση υποβάλλεται εντός εξήντα (60) ημερών από την έναρξη της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας.

   • Ο χρόνος απουσίας από την εργασία είναι χρόνος πραγματικής υπηρεσίας;

    Ναι, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τον υπολογισμό της άδειας, της προϋπηρεσίας, τον καθορισμό της αμοιβής και της αποζημίωσης σε περίπτωση απόλυσης αλλά και κάθε δικαιώματος που απορρέει από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας κλπ.

   • Μπορεί να είναι δικαιούχος και ο πατέρας σε περίπτωση που δεν κάνει χρήση η μητέρα;

    Όχι. Αφορά μόνο τις εργαζόμενες γυναίκες – μητέρες, σύμφωνα με τη σαφή διατύπωση της διάταξης.

   • Πώς συμπληρώνεται η αίτηση μέσω των ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ;

    Αφού εισέλθετε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ επιλέγετε “ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ” και στη συνέχεια «ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ». Ακολουθούν τα εξής στάδια:
    1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Ελέγξτε τα προσωπικά σας στοιχεία και επιλέξτε το κουμπί «Ενημέρωση στοιχείων» προκειμένου να τα επικαιροποιήσετε. Προσοχή στην ορθή συμπλήρωση των στοιχείων σας, και ιδίως της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης (email) ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία μαζί σας.
    2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ: (Συμπληρώνετε τα πεδία πατώντας στο μολυβάκι) Σχετικά με τη δήλωση ή αλλαγή του Αριθμού του Καταθετικού σας Λογαριασμού (IBAN), θα επιλέξετε στα στοιχεία συναλλασσόμενου, το κουμπί "Αλλαγή IBAN Λογαριασμού". Ακολούθως θα καταχωρίσετε το IBAN στο σχετικό πεδίο και θα επισυνάψετε το έγγραφο πιστοποίησης. Πατώντας το κουμπί "Τροποποίηση" καταγράφεται στην αίτηση ο νέος IBAN και στα επισυναπτόμενα προστίθεται το έγγραφο πιστοποίησης IBAN.
    Α. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ: Συμπληρώστε την ημερομηνία πίστωσης της τελευταίας καταβολής από τον e-ΕΦΚΑ του επιδόματος της μητρότητας (κυοφορίας-λοχείας) στο τραπεζικό λογαριασμό σας.
    Β. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΟΦΟΡΙΑΣ-ΛΟΧΕΙΑΣ: Συμπληρώστε την ημερομηνία όπως αναγράφεται στη Βεβαίωση επιδόματος μητρότητας από τον e-ΕΦΚΑ.
    Γ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΙΣΟΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΑΔΕΙΑΣ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΕΙ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ: Αν έχετε λάβει την ισόχρονη άδεια, συμπληρώστε την ημερομηνία λήξης αυτής, όπως αναγράφετε στη Βεβαίωση Εργοδότη.
    Δ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΕΙ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ: Συμπληρώστε το πεδίο μόνο εφόσον έχετε λάβει την ετήσια άδεια σας μετά την άδεια κυοφορίας-λοχείας επειδή δεν χωρούσε με βάση τις ετήσιες προθεσμίες να χορηγηθεί μετά από αυτήν.
    Επισύναψη εγγράφων: Επισυνάψτε τα απαραίτητα δικαιολογητικά (δείτε τη συχνή ερώτηση Ποια είναι τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την καταβολή της παροχής;) Για κάθε επιπλέον δικαιολογητικό πατήστε το κουμπί «Νέο επισυναπτόμενο».
    3. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ: Ελέγξτε τα στοιχεία που καταχωρήσατε. Προβείτε σε αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων της αίτησης. Εφόσον συμφωνείτε πατήστε «Υποβολή». Η αίτησή σας επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.
    ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε όποιο στάδιο της υποβολής της αίτησης επιλέξετε το κουμπί «ΕΞΟΔΟΣ» η αίτησή σας δεν θα υποβληθεί αλλά θα αποθηκευτεί προσωρινά.

   • Ποια είναι τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την καταβολή της παροχής;

    Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω:

    • βεβαίωση εργοδότη, από την οποία θα προκύπτει η ενεργή εργασιακή σχέση κατά την έναρξη της άδειας μητρότητας, το είδος, η μορφή, η διάρκεια της εργασιακής σχέσης, οι μηνιαίες αποδοχές, η ημερομηνία πρόσληψης και προκειμένου για τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου η ημερομηνία λήξης τους, η λήψη της ετήσιας κανονικής άδειας, που ενδεχομένως χορηγήθηκε μετά την άδεια λοχείας ή την ισόχρονη προς το μειωμένο ωράριο άδειας, καθώς επίσης και ο φορέας επικουρικής της ασφάλισης και οι ανάλογες εισφορές εργοδότη και εργαζόμενης. Το σχετικό έντυπο παρέχεται από τον ΟΑΕΔ ή αντλείται από την ιστοσελίδα του.
    • αντίγραφο βεβαίωσης επιδόματος μητρότητας (κυοφορίας – λοχείας) από τον e-ΕΦΚΑ ή τον Ειδικό Λογαριασμό Ξενοδοχοϋπαλλήλων
    • υπεύθυνη δήλωση της δικαιούχου, με την οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να γνωστοποιήσει εντός 8 ημερών στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ οποιαδήποτε μεταβολή της εργασιακής της σχέσης.  (Η δήλωση αυτή αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ηλεκτρονικής αίτησης, αναγράφεται στο στάδιο «ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ», και πρέπει να συναινέσετε σε αυτή πριν υποβάλλετε οριστικά την αίτησή σας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (Ε-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ).
    • φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του λογαριασμού τραπέζης στον οποίο η ασφαλισμένη είναι πρώτη δικαιούχος, όπου εμφανίζεται ο Αριθμός Καταθετικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ). (Το δικαιολογητικό για τον τραπεζικό λογαριασμό προσκομίζεται μόνο αν δεν έχει δηλωθεί στο παρελθόν ή αν έχει αλλάξει).

    Η αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ έχει δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε επιπλέον δικαιολογητικό, εφόσον κρίνεται απαραίτητο για την έκδοση της απόφασης.

   • Δεν έχω λάβει ποτέ παροχές από τον ΟΑΕΔ. Τι πρέπει να κάνω για να λάβω την ειδική παροχή προστασίας μητρότητας;

    Υποβολή αίτησης μέσω των e-Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ όπως περιγράφεται παρακατω:

    H σύνδεση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΟΑΕΔ πραγματοποιείται με χρήση προσωπικών κωδικών TAXISnet, πατώντας εδώ, μέσω της επιλογής «Σύνδεση στο Σύστημα μέσω πιστοποίησης από την ΓΓΠΣ». Αν είστε ήδη πιστοποιημένος χρήστης θα μεταβείτε αυτόματα στη σελίδα ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Αν δεν είστε πιστοποιημένος χρήστης θα οδηγηθείτε στη σελίδα μέσω της οποίας θα γίνει η εγγραφή σας στο σύστημα και στη συνέχεια θα μεταβείτε αυτόματα στη σελίδα ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
    Σε περίπτωση που δεν διαθέτετε προσωπικούς κωδικούς TAXISNET, θα πρέπει να απευθυνθείτε στη ΓΓΠΣ για την απόκτηση τους μέσω της εγγραφής στην Υπηρεσία Πιστοποίησης και μετά να συνδεθείτε στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΟΑΕΔ, ακολουθώντας την ανωτέρω διαδικασία. Δεν απαιτείται κλειδάριθμος.

     

   • Είναι ο χρόνος αυτός συντάξιμος για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ;

    Ναι, ο ΟΑΕΔ υποχρεούται να αποδίδει στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τις προβλεπόμενες εισφορές για τον κλάδο σύνταξης και ασθένειας της δικαιούχου, καθώς επίσης και στον φορέα επικουρικής της ασφάλισης. Αναλυτικότερα, από το μηνιαίο ποσό που καταβάλλεται παρακρατείται η προβλεπόμενη εργατική εισφορά, την οποία αποδίδει στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, μαζί με την προβλεπόμενη εργοδοτική εισφορά που βαρύνει τον Οργανισμό.

   • Τι πρέπει να κάνω στην περίπτωση που επιθυμώ να επιστρέψω στην εργασία μου πριν τη λήξη της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας;

    Θα πρέπει να ενημερώσετε εγγράφως το αρμόδιο κατάστημα του ΟΑΕΔ και να ζητήσετε τη διακοπή της παροχής από την ημερομηνία επιστροφής σας στην εργασία σας. Η ενημέρωση της Υπηρεσίας πρέπει να γίνει το αργότερο μέσα σε 8 ημέρες από την επιστροφή στην εργασία.

   • Πως υπολογίζεται το Δ/Χ, Δ/Π και το επίδομα άδειας;

    Η χρονική περίοδος υπολογισμού του  Δ/Χ είναι από 1/5 – 31/12 και για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες αντιστοιχούν 2 ημερομίσθια.

    Η χρονική περίοδος υπολογισμού του Δ/Π είναι από 1/1 – 30/4 και για κάθε 8 ημερολογιακές ημέρες αντιστοιχεί ένα (1) ημερομίσθιο.

    Αναφορικά με το επίδομα άδειας, για κάθε μήνα αντιστοιχούν 2 ημερομίσθια με ανώτερο τα 13 ημερομίσθια.

   • Από πού θα παραλάβω τη σχετική απόφαση;

    Η παραλαβή της απόφασης μπορεί να γίνει είτε από το αρμόδιο ΚΠΑ 2 όπου υποβλήθηκε η αίτηση, είτε από τον ατομικό σας λογαριασμό στο e-services.

   • Σε τι ποσό ανέρχεται η ειδική παροχή;

    Το καταβαλλόμενο μικτό μηνιαίο ποσό είναι ίσο με τον κατώτατο μισθό, όπως κάθε φορά καθορίζεται με βάση τις ισχύουσες διατάξεις. Προκειμένου για τις μερικώς απασχολούμενες, μέχρι και τέσσερις ώρες ημερησίως ή μέχρι 13 ημέρες το μήνα, κατά μέσο όρο στη διάρκεια του εξαμήνου που προηγείται της άδειας κυοφορίας, το καταβαλλόμενο ποσό ισούται με το μισό του ανωτέρω αναφερόμενου. Με βάση τα ποσά αυτά, καταβάλλεται επίσης αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας.

   • Πότε διακόπτεται η ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας;
    • σε περίπτωση που η δικαιούχος παραιτηθεί ή
    • σε περίπτωση που προσληφθεί και απασχοληθεί από νέο εργοδότη, εκτός από την περίπτωση που η πρόσληψη σε νέο εργοδότη είναι η επόμενη της λήξης της σχέσης εργασίας με τον προηγούμενο, με την υποχρέωση υποβολής σχετικής βεβαίωσης από τον νέο εργοδότη, ή
    • σε περίπτωση που με αίτησή της ζητήσει τη διακοπή της παροχής ή
    • σε κάθε περίπτωση λύσης της εργασιακής σχέσης κατά τη διάρκεια της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας

    Επίσης, πρέπει να τονίζεται ότι ισχύει απαγόρευση απόλυσης έως και δέκα οχτώ μήνες από τον τοκετό, εκτός εάν ισχύει σπουδαίος λόγος ο οποίος δεν σχετίζεται με μειωμένη απόδοση της γυναίκας λόγω της βιολογικής της κατάστασης.

   • Είμαι τεκμαιρόμενη μητέρα έχοντας αποκτήσει τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας / Είμαι θετή μητέρα, έχοντας υιοθετήσει τέκνο. Μπορώ να λάβω την Ειδική Παροχή Προστασίας της Μητρότητας;

    Oι τεκμαιρόμενες μητέρες του άρθρ. 1464 του ΑΚ, που αποκτούν τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, καθώς και οι εργαζόμενες που υιοθετούν τέκνο από την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια και έως την ηλικία των οκτώ (8) ετών, είναι δικαιούχοι της Ειδικής Παροχής Προστασίας της Μητρότητας εφόσον πληρούν και τις ως άνω προϋποθέσεις.

     

   • Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της Ειδικής Παροχής Προστασίας της Μητρότητας;

    Για τη χορήγηση της Ειδικής Παροχής Προστασίας της Μητρότητας θα πρέπει να:

    • έχετε λάβει παροχές μητρότητας από τον e-ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) ή τον Ειδικό Λογαριασμό Ξενοδοχοϋπαλλήλων

    • να υπάρχει ενεργός εργασιακή σχέση εξαρτημένης εργασίας τόσο κατά την έναρξη όσο και κατά τη διάρκεια της άδειας μητρότητας. Πιο συγκεκριμένα, απαιτείται η ασφάλιση στον ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) και η απασχόληση με σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης α) στον στον ιδιωτικό τομέα, β) με συμβάσεις ή σχέσεις μέσω επιχείρησης προσωρινής απασχόλησης, του άρθρου 115 του ν. 4052/2012 (Α’ 41), και ε) με σύμβαση με την Πολεμική Αεροπορία για απασχόληση στην Αμερικανική Ναυτική Ευκολία Σούδας.

   • Μπορώ να λάβω την ετήσια κανονική άδεια πριν την ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας;

    Μπορείτε να λάβετε την κανονική σας άδεια πριν από την Ειδική Άδεια Προστασίας της Μητρότητας μόνο στην περίπτωση που, μετά τη λήξη της λοχείας ή της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας, εάν έχει χορηγηθεί, κι εφόσον χορηγείται η Ειδική Άδεια Προστασίας της Μητρότητας, δεν επαρκεί ο χρόνος ώστε να εξαντλήσετε την κανονική άδεια μέχρι το πρώτο τρίμηνο του επόμενου ημερολογιακού έτους (31/03).

   • Είμαι εργαζόμενη σε φορέα του Δημόσιου ή του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Δικαιούμαι την παροχή;

    Οι εργαζόμενες σε υπηρεσίες του Δημοσίου τομέα ή του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα κατά το μέρος που εφαρμόζεται σε αυτές η εργατική νομοθεσία και όσες έχουν προσληφθεί με σύμβαση έμμισθης εντολής, καθώς και οι εργαζόμενες με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) τα οποία ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση είναι δικαιούχοι της Ειδικής Παροχής Προστασίας της Μητρότητας, όχι από τον ΟΑΕΔ, αλλά από τον φορέα στον οποίο ανήκουν οργανικά ή από τον φορέα στον οποίο υπηρετούν και επιβαρύνεται με τη μισθοδοσία τους, με ποσό ίσο με τον κατώτατο μισθό, όπως κάθε φορά καθορίζεται.

   • Ποια είναι η σειρά χορήγησης της Ειδικής Άδειας Προστασίας της Μητρότητας σε σχέση με τις λοιπές νόμιμες άδειες και πότε αρχίζει η Ειδική Άδεια Προστασίας της Μητρότητας;

    Η σειρά χορήγησης της Ειδικής Άδειας Προστασίας της Μητρότητας σε σχέση με τις λοιπές νόμιμες άδειες είναι η ακόλουθη: Άδεια Μητρότητας (Κυοφορία-Λοχεία), Ισόχρονη προς το μειωμένο ωράριο άδεια (Εφόσον χορηγηθεί κατόπιν συμφωνίας με τον εργοδότη), Εξάμηνη Ειδική Άδεια Προστασίας της Μητρότητας, Ετήσια Κανονική Άδεια (Επισημαίνεται ότι εάν η χορήγηση της Ετήσιας Κανονικής Άδειας δε χωρεί με βάση τις προβλεπόμενες προθεσμίες, δηλαδή μέχρι το πρώτο τρίμηνο του επόμενου ημερολογιακού έτους (31/03), μετά την Ειδική Άδεια Προστασίας της Μητρότητας, θα χορηγηθεί πριν από αυτήν).

    Η Ειδική Άδεια Προστασίας της Μητρότητας αρχίζει την αμέσως επόμενη ημέρα από τη λήξη των ανωτέρω αδειών.

  • Συμπληρωματικές Παροχές Μητρότητας
   • Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση των συμπληρωματικών παροχών μητρότητας;

    Για τη χορήγηση των συμπληρωματικών παροχών μητρότητας θα πρέπει να:

    • έχετε λάβει από τον e-ΕΦΚΑ (τ.Ι.Κ.Α - ΕΤΑΜ) παροχές κυοφορίας και λοχείας.
    • υπάρχει ενεργή εργασιακή σχέση κατά το χρόνο έναρξης της λόγω κυοφορίας - λοχείας αποχής,.
   • Το παιδί μου απεβίωσε. Μπορώ να λάβω συμπληρωματικές παροχές μητρότητας;

    Ναι. Η παροχή χορηγείται ανεξάρτητα από το γεγονός ότι το παιδί δε βρίσκεται στη ζωή.

   • Πού υποβάλλεται η αίτηση;

    Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω του e-services ή μέσω των ΚΕΠ.

   • Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μέσω εκπροσώπου;

    Ναι. Η αίτηση υποβάλλεται στα ΚΕΠ και μέσω εκπροσώπου, ο οποίος πρέπει να έχει νόμιμη εξουσιοδότηση από τη δικαιούχο του βοηθήματος.

   • Πότε μπορώ να υποβάλλω την αίτηση;

    Η αίτηση υποβάλλεται εντός τριών (3) μηνών από την εξόφληση των παροχών μητρότητας από το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

   • Ποιο είναι το ποσό που καταβάλλεται;

    Οι παροχές μητρότητας είναι ίσες με τη διαφορά που προκύπτει αν από τις αποδοχές που καταβάλλει ο εργοδότης αφαιρεθεί το επίδομα που κατέβαλε ο e-ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ - ΕΤΑΜ) για το ίδιο χρονικό διάστημα.

   • Πώς συμπληρώνεται η αίτηση μέσω των ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ;

    Αφού εισέλθετε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ επιλέγετε «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ» και στη συνέχεια «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ». Ακολουθούν τα εξής στάδια:
    1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Ελέγξτε τα προσωπικά σας στοιχεία και επιλέξτε το κουμπί «Ενημέρωση στοιχείων» προκειμένου να τα επικαιροποιήσετε. Προσοχή στην ορθή συμπλήρωση των στοιχείων σας, και ιδίως της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης (email) ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία μαζί σας.
    2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ: (Συμπληρώνετε τα πεδία πατώντας στο μολυβάκι)
    Σχετικά με τη δήλωση ή αλλαγή του Αριθμού του Καταθετικού σας Λογαριασμού (IBAN), θα επιλέξετε στα στοιχεία συναλλασσόμενου, το κουμπί "Αλλαγή IBAN Λογαριασμού". Ακολούθως θα καταχωρίσετε το IBAN στο σχετικό πεδίο και θα επισυνάψετε το έγγραφο πιστοποίησης. Πατώντας το κουμπί "Τροποποίηση" καταγράφεται στην αίτηση ο νέος IBAN και στα επισυναπτόμενα προστίθεται το έγγραφο πιστοποίησης IBAN.
    Α. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ: Συμπληρώστε την ημερομηνία πίστωσης της τελευταίας καταβολής από τον e-ΕΦΚΑ του επιδόματος της μητρότητας (κυοφορίας-λοχείας) στο τραπεζικό λογαριασμό σας. [ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά την ημερομηνία αυτή και εντός τριμήνου έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτηση για την παροχή αυτή].
    Β. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΟΦΟΡΙΑΣ-ΛΟΧΕΙΑΣ: Συμπληρώστε την ημερομηνία όπως αναγράφεται στη Βεβαίωση επιδόματος μητρότητας από τον e-ΕΦΚΑ.
    Γ. ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΥ: Καταγράψτε το ποσό των μικτών αποδοχών ή του μικτού ημερομισθίου που δικαιούστε από τον εργοδότη σας κατά το χρόνο έναρξης της άδειας κυοφορίας.
    Επισύναψη εγγράφων: Επισυνάψτε τα απαραίτητα δικαιολογητικά (δείτε τη συχνή ερώτηση: Ποια δικαιολογητικά πρέπει να επισυνάψω στην ηλεκτρονική αίτηση;). Για κάθε επιπλέον δικαιολογητικό πατήστε το κουμπί «Νέο επισυναπτόμενο».
    3. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ: Ελέγξτε τα στοιχεία που καταχωρήσατε. Προβείτε σε αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων της αίτησης. Εφόσον συμφωνείτε πατήστε «Υποβολή». Η αίτησή σας επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.
    ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε όποιο στάδιο της υποβολής της αίτησης επιλέξετε το κουμπί «ΕΞΟΔΟΣ» η αίτησή σας δεν θα υποβληθεί αλλά θα αποθηκευτεί προσωρινά.

   • Δεν έχω λάβει ποτέ παροχές από τον ΟΑΕΔ. Τι πρέπει να κάνω για να λάβω τις συμπληρωματικές παροχές μητρότητας;

    Υποβολή αίτησης μέσω των e-Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ όπως περιγράφεται παρακατω:

    H σύνδεση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΟΑΕΔ πραγματοποιείται με χρήση προσωπικών κωδικών TAXISnet, πατώντας εδώ, μέσω της επιλογής «Σύνδεση στο Σύστημα μέσω πιστοποίησης από την ΓΓΠΣ». Αν είστε ήδη πιστοποιημένος χρήστης θα μεταβείτε αυτόματα στη σελίδα ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Αν δεν είστε πιστοποιημένος χρήστης θα οδηγηθείτε στη σελίδα μέσω της οποίας θα γίνει η εγγραφή σας στο σύστημα και στη συνέχεια θα μεταβείτε αυτόματα στη σελίδα ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
    Σε περίπτωση που δεν διαθέτετε προσωπικούς κωδικούς TAXISNET, θα πρέπει να απευθυνθείτε στη ΓΓΠΣ για την απόκτηση τους μέσω της εγγραφής στην Υπηρεσία Πιστοποίησης και μετά να συνδεθείτε στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΟΑΕΔ, ακολουθώντας την ανωτέρω διαδικασία. Δεν απαιτείται κλειδάριθμος.

   • Από πού θα παραλάβω τη σχετική απόφαση;

    Κατόπιν της επεξεργασίας της αίτησης εκδίδεται απόφαση από την Υπηρεσία είτε εγκριτική είτε απορριπτική, την οποία παραλαμβάνετε από την Υπηρεσία στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεστε, ενώ η απόφαση εμφανίζεται και στις e-services ΟΑΕΔ.

   • Είμαι τεκμαιρόμενη μητέρα έχοντας αποκτήσει τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας / Είμαι θετή μητέρα, έχοντας υιοθετήσει τέκνο. Μπορώ να λάβω τις Συμπληρωματικές Παροχές Μητρότητας;

    Oι τεκμαιρόμενες μητέρες του άρθρ. 1464 του ΑΚ, που αποκτούν τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, καθώς και οι εργαζόμενες που υιοθετούν τέκνο από την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια και έως την ηλικία των οκτώ (8) ετών, είναι δικαιούχοι αναλογίας συμπληρωματικών παροχών μητρότητας για το χρονικό διάστημα της άδειας λοχείας (9 εβδομάδες), εφόσον πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις.

   • Ποια δικαιολογητικά πρέπει να επισυνάψω στην ηλεκτρονική αίτηση;
    • Βεβαίωση του e-ΕΦΚΑ (τ.Ι.Κ.Α.) για την διάρκεια της επιδότησης, το ύψος του ημερησίου επιδόματος και του συνολικού καταβληθέντος ποσού των επιδομάτων κυοφορίας και λοχείας.
    • Βεβαίωση εργοδότη (Υπόδειγμα 1ο), ((ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ (2ο) -ΤΕΚΜΑΙΡΟΜΕΝΗ-ΘΕΤΗ)
    •  Αντίγραφα αποφάσεων χορήγησης επιδόματος ασθένειας που αφορούν σε χρονικό διάστημα για το ίδιο εργασιακό έτος (εναλλακτικά ασφαλιστικό βιβλιάριο ασθένειας του τ. Ι.Κ.Α., εφόσον υπάρχει).
    • Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του λογαριασμού τραπέζης στον οποίο η ασφαλισμένη είναι πρώτη δικαιούχος, όπου εμφανίζεται ο Αριθμός Καταθετικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ). (Το δικαιολογητικό για τον τραπεζικό λογαριασμό προσκομίζεται μόνο αν δεν έχει δηλωθεί στο παρελθόν για οποιαδήποτε παροχή του ΟΑΕΔ ή αν έχει αλλάξει).
    • Άδεια διαμονής ή εργασίας στην περίπτωση πολιτών τρίτων χωρών. 

    Η αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ έχει δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε επιπλέον δικαιολογητικό, εφόσον κρίνεται απαραίτητο για την έκδοση της απόφασης.

 • Ερωτήσεις σχετικά τα Ειδικά Βοηθήματα
  • Ειδικό βοήθημα μετά τη λήξη της Επιδότησης λόγω Ανεργίας
   • Ποιοί είναι δικαιούχοι του βοηθήματος;

    Στους ανέργους, που δεν υπάγονται στις κατηγορίες του άρθρου 22 του Ν. 1836/89 (οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί κ.λ.π), μετά τη λήξη της επιδότησης λόγω ανεργίας εφ’ όσον παραμείνουν για ένα μήνα ακόμη άνεργοι και εφόσον το εισόδημά τους δεν υπερβαίνει ένα καθορισμένο ποσό. (για το έτος 2019 το ποσό αυτό ανέρχεται στα 11.738,81 €)Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 293,47 € κάθε ημερολογιακό έτος.

   • Πως υπολογίζεται το βοήθημα;

    Το βοήθημα ισούται με 13 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

   • Τι δικαιολογητικά απαιτούνται;
    • Εκκαθαριστικό Σημείωμα αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης
    • ·Ενεργό δελτίο ανεργίας
   • Πού υποβάλλεται η αίτηση;

    Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί με δυο τρόπους:

    1. στο αρμόδιο ΚΠΑ 2 από το οποίο χορηγήθηκε η τακτική επιδότηση ανεργίας
    2. Μέσω των e-services
    3. Μέσω των ΚΕΠ
   • Πότε πρέπει να υποβάλλω την αίτηση;

    Η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη συμπλήρωση ενός μηνός παραμονής στα μητρώα ανέργων μετά τη λήξη της τακτικής επιδότησης ανεργίας.

   • Πρέπει να είμαι άνεργος κατά την υποβολή της αίτησης;

    Ναι. Απαιτείται να έχετε ενεργό δελτίο ανεργίας κατά την υποβολή της αίτησης.

   • Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μέσω εκπροσώπου;

    Όχι. Η αίτηση υποβάλλεται αυτοπροσώπως στο αρμόδιο ΚΠΑ 2 και στα ΚΕΠ. Στο e-services, υποβάλλεται με χρήση του κλειδάριθμου που χορηγήθηκε από το αρμόδιο ΚΠΑ 2 κατά την έκδοση του δελτίου ανεργίας.

   • Από πού θα παραλάβω τη σχετική απόφαση;

    Η παραλαβή της απόφασης μπορεί να γίνει είτε από το αρμόδιο ΚΠΑ 2 όπου υποβλήθηκε η αίτηση, είτε από τον ατομικό σας λογαριασμό στο e-services.

  • Ειδικό Βοήθημα μετά από τρίμηνη παραμονή στα μητρώα ανέργων ΟΑΕΔ
   • Ποιοί είναι δικαιούχοι του βοηθήματος;

    Οι άνεργοι που δεν έχουν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης, δεν υπάγονται στις κατηγορίες του άρθρου 22 του Ν. 1836/89 (οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί κ.λ.π) και παραμένουν γραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ για τουλάχιστον τρεις μήνες. Προϋπόθεση για να λάβουν το βοήθημα είναι να έχουν πραγματοποιήσει 60 τουλάχιστον ημερομίσθια κατά τη διάρκεια του δωδεκάμηνου που προηγείται της υποβολής της αίτησης για το εν λόγω βοήθημα και της εγγραφής τους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και το εισόδημά τους να μην υπερβαίνει ένα καθορισμένο ποσό (για το έτος 2019 το ποσό αυτό ανέρχεται στα 11.738,81 €). Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 293,47 € κάθε ημερολογιακό έτος.

   • Πως υπολογίζεται το βοήθημα;

    Το επίδομα είναι ίσο προς 15 βασικά ημερήσια επιδόματα ανεργίας και καταβάλλεται ανά τρίμηνο σε τρεις συνολικά δόσεις μέσα στο ίδιο έτος.

   • Τι δικαιολογητικά απαιτούνται;
    • Εκκαθαριστικό Σημείωμα αρμόδιας Δ.Ο.Υ.  ή αντίγραφο Φορολογικής δήλωσης
    • Επίσημο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο Α.Μ. ΙΚΑ
   • Πού υποβάλλεται η αίτηση;

    Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί με τρεις τρόπους:

    1. Στο αρμόδιο ΚΠΑ 2 του τόπου κατοικίας.
    2. Μέσω των e-services
    3. Μέσω των ΚΕΠ
   • Τι πρέπει να κάνω για την έκδοση του δελτίου ανεργίας;

    Για την εγγραφή στο μητρώο ανέργων απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

    • Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματοςή ελλείψει αυτού, αντίγραφο κατατεθειμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος – Ε1. Οι άνεργοι που εμφανίζονται ως εξαρτώμενα μέλη θα προσκομίζουν το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος ή το Ε1 του ατόμου του οποίου τελούν υπό την προστασία καθώς και παραστατικό μέσω του οποίου δηλώνεται η άρση του λόγου εξάρτησης, όπου αυτό απαιτείται.

    Για όσους φορολογούμενους δεν είναι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 1 ν. 4172/13) απαιτείται μόνο η κατάθεση συγκεκριμένου υποδείγματος υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986 , η οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος.

    • Λογαριασμό ΔΕΚΟ ή εταιρείας σταθερής τηλεφωνίας, ή αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας, κατατεθειμένου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
    • Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (Δελτίο ταυτότητας, Διαβατήριο κ.λ.π.)
    • Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ
    • Άδεια διαμονής ή εργασίας προκειμένου περί ανέργων πολιτών υπηκόων τρίτων χωρών.
    • Η Υπηρεσία (ΚΠΑ2) διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε δικαιολογητικό κατά την κρίση της θεωρείται απαραίτητο για τον έλεγχο ανεργίας.

    Η εγγραφή πραγματοποιείται μόνο στο ΚΠΑ2 αρμοδιότητας της περιοχής στην οποία υπάγεται ο άνεργος σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.

    Μετά την εγγραφή του ο ενδιαφερόμενος παραλαμβάνει το έγγραφο «Απόδοση στοιχείων ταυτοποίησης στη Διαδικτυακή Πύλη» (κωδικοί πρόσβασης). Μέσω του εγγράφου αυτού ο συναλλασσόμενος μπορεί να κάνει την εγγραφή του στο Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (eServices IIS) του Οργανισμού και να κάνει χρήση ως πιστοποιημένος χρήστης.

   • Μπορεί να υποβληθεί η αίτηση για την καταβολή του βοηθήματος ταυτόχρονα με την έκδοση του δελτίου ανεργίας;

    Ναι. Στην περίπτωση αυτή, η αίτηση υποβάλλεται στο αρμόδιο ΚΠΑ 2 ΟΑΕΔ από το οποίο εκδόθηκε το δελτίο ανεργίας κι εφόσον συμπληρώνεται τρίμηνη παραμονή στα μητρώα ανέργων μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος και πριν τη λήξη αυτού.

   • Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μέσω εκπροσώπου;

    Όχι. Η αίτηση υποβάλλεται αυτοπροσώπως στο αρμόδιο ΚΠΑ 2 ή στα ΚΕΠ. Στο e-services, υποβάλλεται με χρήση του κλειδάριθμου που χορηγήθηκε από το αρμόδιο ΚΠΑ 2 κατά την έκδοση του δελτίου ανεργίας.

   • Από πού θα παραλάβω τη σχετική απόφαση;

    Η παραλαβή της απόφασης μπορεί να γίνει είτε από το αρμόδιο ΚΠΑ 2 όπου υποβλήθηκε η αίτηση, είτε από τον ατομικό σας λογαριασμό στο e-services.

   • Πως γίνεται η καταβολή της δόσης;

    Η καταβολή της πρώτης δόσης γίνεται με την πάροδο των τριών (3) μηνών παραμονής στα μητρώα ανέργων από την υποβολή της σχετικής αίτησης κι εφόσον συνεχίζετε να είστε εγγεγραμμένοι άνεργοι.

    Για τις επόμενες δόσεις δεν απαιτείται νέα αίτηση παρά μόνο το ενεργό δελτίο ανεργίας κατά τη συμπλήρωση της τρίμηνης παραμονής.

   • Μπορεί να καταβληθεί κάποια δόση και στο επόμενο ημερολογιακό έτος;

    Όχι. Η καταβολή του βοηθήματος διακόπτεται αυτόματα εφόσον δεν συμπληρώνεται η τρίμηνη παρουσία από την καταβολή της προηγούμενης δόσης και μέχρι τη λήξη του έτους.

   • Είμαι εγγεγραμμένος άνεργος, αλλά δε συμπληρώνω τρίμηνη παρουσία μέσα στο αυτό ημερολογιακό έτος. Μπορώ να υποβάλλω αίτηση τώρα;

    Όχι. Δεν μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση γιατί δεν συμπληρώνεται τρίμηνη παραμονή στα μητρώα ανέργων από την υποβολή της αίτησης. Η αίτηση θα υποβληθεί με το νέο έτος.

   • Έχω ήδη λάβει μια δόση μέσα στο προηγούμενο έτος. Πως μπορώ να λάβω εκ νέου το βοήθημα μέσα στο επόμενο έτος, εφόσον συνεχίζω να παραμένω άνεργος/η;

    Για να λάβετε ξανά το βοήθημα μέσα στο επόμενο έτος, θα πρέπει να δημιουργήσετε εκ νέου προϋποθέσεις (τουλάχιστον 60 ημέρες ασφάλισης πριν την υποβολή της αίτησης κ.λ.π).

  • Ειδικό Βοήθημα σε όσους εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας (Αποφυλακισμένοι)
   • Ποιοι είναι δικαιούχοι του βοηθήματος;

    Το βοήθημα μπορούν να λάβουν αποφυλακισμένοι, εφ’ όσον δεν είναι υπότροποι και εφόσον διαθέτουν ευνοϊκή έκθεση της Κοινωνικής Υπηρεσίας της φυλακής.

    Δεν είναι δικαιούχοι:

    ·Τα άτομα που εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας μικρότερη των δύο μηνών

    ·Τα άτομα των οποίων διακόπηκε η έκτιση της ποινής με τον όρο της καταβολής χρηματικής εγγύησης

    ·Τα άτομα για τα οποία έχουν αρνητική εισήγηση της κοινωνικής λειτουργού των φυλακών ή του Δ/ντή των φυλακών, εφόσον δεν υπάρχει σε αυτές Κοινωνική Υπηρεσία.  

   • Πως υπολογίζεται το βοήθημα;

    Το ύψος του βοηθήματος ανέρχεται σε 15 βασικά ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

   • Τι δικαιολογητικά απαιτούνται;

    Οι δικαιούχοι υποβάλλουν στον ΟΑΕΔ:

    • Αποφυλακιστήριο
    • Έκθεση κοινωνικής λειτουργού (της κοινωνικής υπηρεσίας της φυλακής) ή του Διευθυντή των Φυλακών
    • Εκκαθαριστικό Σημείωμα της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης.
   • Απαιτείται δελτίο ανεργίας;

    Ναι. Απαιτείται να είστε εγγεγραμμένος άνεργος και το δελτίο ανεργίας να είναι σε ισχύ κατά την υποβολή της αίτησης και για όλο το διάστημα της επιδότησης.

   • Τι πρέπει να κάνω για την εγγραφή μου στο μητρώο του ΟΑΕΔ;

    Για την εγγραφή στο μητρώο του ΟΑΕΔ απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

    • Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματοςή ελλείψει αυτού, αντίγραφο κατατεθειμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος – Ε1. Οι άνεργοι που εμφανίζονται ως εξαρτώμενα μέλη θα προσκομίζουν το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος ή το Ε1 του ατόμου του οποίου τελούν υπό την προστασία καθώς και παραστατικό μέσω του οποίου δηλώνεται η άρση του λόγου εξάρτησης, όπου αυτό απαιτείται.

    Για όσους φορολογούμενους δεν είναι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 1 ν. 4172/13)  απαιτείται μόνο η κατάθεση συγκεκριμένου υποδείγματος υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986 , η οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος.

    • Λογαριασμό ΔΕΚΟ ή εταιρείας σταθερής τηλεφωνίας, ή αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας, κατατεθειμένου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
    • Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (Δελτίο ταυτότητας, Διαβατήριο κ.λ.π.)
    • Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ
    • Άδεια διαμονής ή εργασίας προκειμένου περί ανέργων πολιτών υπηκόων τρίτων χωρών.
    • Η Υπηρεσία (ΚΠΑ2) διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε δικαιολογητικό κατά την κρίση της θεωρείται απαραίτητο για τον έλεγχο ανεργίας.

    Η εγγραφή πραγματοποιείται μόνο στο ΚΠΑ2 αρμοδιότητας της περιοχής στην οποία υπάγεται ο ενδιαφερόμενος σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.

    Μετά την εγγραφή του ο ενδιαφερόμενος παραλαμβάνει το έγγραφο «Απόδοση στοιχείων ταυτοποίησης στη Διαδικτυακή Πύλη» (κωδικοί πρόσβασης). Μέσω του εγγράφου αυτού ο συναλλασσόμενος μπορεί να κάνει την εγγραφή του στο Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (eServices IIS) του Οργανισμού και να κάνει χρήση ως πιστοποιημένος χρήστης.

   • Πού υποβάλλεται η αίτηση;

    Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί με τους εξής τρόπους:

    1. Στο αρμόδιο ΚΠΑ 2 του τόπου κατοικίας
    2. Μέσω των e-services
    3. Μέσω των ΚΕΠ
   • Πότε πρέπει να υποβάλλω την αίτηση;

    Η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε δυο (2) μήνες  από την αποφυλάκιση.

   • Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μέσω εκπροσώπου;

    Όχι. Η αίτηση υποβάλλεται αυτοπροσώπως στα ΚΕΠ. Στο e-services, υποβάλλεται με χρήση του κλειδάριθμου που χορηγήθηκε από το αρμόδιο ΚΠΑ 2 κατά την έκδοση του δελτίου ανεργίας.

   • Από πού θα παραλάβω τη σχετική απόφαση;

    Η παραλαβή της απόφασης μπορεί να γίνει είτε από το αρμόδιο ΚΠΑ 2 όπου υποβλήθηκε η αίτηση, είτε από τον ατομικό σας λογαριασμό στο e-services.

  • Ειδικό Εποχικό Επίδομα
   • Τι είναι το ειδικό εποχικό βοήθημα;

    Ορισμένες επαγγελματικές δραστηριότητες δεν μπορούν να ασκηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Για τους εργαζόμενους στις επαγγελματικές αυτές κατηγορίες -που χαρακτηρίζονται από «εποχικότητα» της απασχόλησης έχει καθιερωθεί το ειδικό εποχικό βοήθημα που καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ ως βοήθημα για το διάστημα που δεν μπορούν να ασκούν την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Η καταβολή του βοηθήματος γίνεται σε ετήσια βάση και το ύψος του εξαρτάται από τον επαγγελματικό κλάδο στον οποίο ανήκει ο δικαιούχος.

   • Σε ποιούς απευθύνεται;

    Ορισμένες επαγγελματικές δραστηριότητες δεν μπορούν να ασκηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Για τους εργαζόμενους στις επαγγελματικές αυτές κατηγορίες -που χαρακτηρίζονται από «εποχικότητα» της απασχόλησης έχει καθιερωθεί το ειδικό εποχικό βοήθημα που καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ ως βοήθημα για το διάστημα που δεν μπορούν να ασκούν την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Η καταβολή του βοηθήματος γίνεται σε ετήσια βάση και το ύψος του εξαρτάται από τον επαγγελματικό κλάδο στον οποίο ανήκει ο δικαιούχος.

   • Πως διαμορφώνεται το εποχικό βοήθημα ανά κλάδο;

    Κλάδος

    Προϋπόθεση να έχουν πραγματοποιήσει, μέσα στο προηγούμενο έτος, αριθμό ημερομισθίων:

    Ύψος επιδόματος (σε ευρώ)

    A 1 Δασεργάτες-ρητινοσυλλέκτες

    50-240

    720,05

     

     

     

    2 Καπνεργάτες

    50-210

    720,05

     

     

     

    3 Αγγειοπλάστες-κεραμοποιοί -πλινθοπλάστες

    50-210

    720,05

     

     

     

    4 Ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη

    50-210

    720,05

     

     

     

    Β 1 Μουσικοί-τραγουδιστές

    50-210

    514,35

     

     

     

    3 Υποδηματεργάτες

    50-210

    514,35

     

     

     

    4 Χειριστές-βοηθοί χειριστών κιν/φου

    50-210

    514,35

     

     

     

    5 Ελεγκτές κιν/φου-θεάτρου

    50-210

    514,35

     

     

     

    6 Ταμίες κιν/φου-θεάτρου

    50-210

    514,35

     

     

     

    7 Τεχνικοί- κιν/φου & τηλεόρασης

    50-210

    514,35

     

     

     

    8 Ταξιθέτες θεάτρου-κιν/φου (άρθ. 22 Ν 2556/97

    50-210

    514,35

     

     

     

    9 Χειριστές εκσκαπτικών ανυψωτικών οδοποιητικών κ.λ.π. μηχανημάτων (απαραίτητη η άδεια χειριστή και βεβαίωση από το οικείο σωματείο)

    70-210

    514,35

     

     

     

    10 Μισθωτοί τουριστικού - επισιτιστικού κλάδου

    75 και όχι άνω των 50 από 1/10-31/12

    Ανώτατο όριο 240

    514,35

     

     

     

    Γ 1 Σμυριδορύκτες Νάξου

    50-240

    1.028,65

     

     

     

    Δ 1 Οικοδόμοι

    95-210

    761,20

       
   • Πού υποβάλλεται η αίτηση;

    Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί με δυο τρόπους:

    1. Μέσω των e-services με χρήση του κλειδάριθμου που έχει χορηγηθεί από τον ΟΑΕΔ
    2. Μέσω των ΚΕΠ
   • Τι πρέπει να κάνω για την εγγραφή μου στο μητρώο του ΟΑΕΔ;

    Για την εγγραφή στο μητρώο του ΟΑΕΔ απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

    • Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματοςή ελλείψει αυτού, αντίγραφο κατατεθειμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος – Ε1. Τα φυσικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως εξαρτώμενα μέλη θα προσκομίζουν το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος ή το Ε1 του ατόμου του οποίου τελούν υπό την προστασία καθώς και παραστατικό μέσω του οποίου δηλώνεται η άρση του λόγου εξάρτησης, όπου αυτό απαιτείται.

    Για όσους φορολογούμενους δεν είναι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 1 ν. 4172/13) απαιτείται μόνο η κατάθεση συγκεκριμένου υποδείγματος υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986 , η οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος.

    • Λογαριασμό ΔΕΚΟ ή εταιρείας σταθερής τηλεφωνίας, ή αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας, κατατεθειμένου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
    • Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (Δελτίο ταυτότητας, Διαβατήριο κ.λ.π.)
    • Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ
    • Άδεια διαμονής ή εργασίας προκειμένου περί πολιτών υπηκόων τρίτων χωρών.
    • Η Υπηρεσία (ΚΠΑ2) διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε δικαιολογητικό κατά την κρίση της θεωρείται απαραίτητο.

    Η εγγραφή πραγματοποιείται μόνο στο ΚΠΑ2 αρμοδιότητας της περιοχής στην οποία υπάγεται ο ενδιαφερόμενος σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.

    Μετά την εγγραφή του ο ενδιαφερόμενος παραλαμβάνει το έγγραφο «Απόδοση στοιχείων ταυτοποίησης στη Διαδικτυακή Πύλη» (κωδικοί πρόσβασης). Μέσω του εγγράφου αυτού ο συναλλασσόμενος μπορεί να κάνει την εγγραφή του στο Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (eServices IIS) του Οργανισμού και να κάνει χρήση ως πιστοποιημένος χρήστης.

   • Μπορούν οι εποχικά απασχολούμενοι να λάβουν το βοήθημα αν ασκήσουν στη διάρκεια του έτους και άλλη (μη εποχική) επαγγελματική δραστηριότητα;

    Ναι, υπό την προϋπόθεση ότι τον προηγούμενο χρόνο δεν έχουν πραγματοποιήσει σε άλλους κλάδους περισσότερα ημερομίσθια από τον κλάδο του εποχικού τους επαγγέλματος.

   • Το προηγούμενο έτος ασκούσα ένα επάγγελμα από τις κατηγορίες που εντάσσονται στους δικαιούχους του βοηθήματος. Φέτος έχω αλλάξει ειδικότητα. Μπορώ να λάβω το βοήθημα;

    Εφόσον, κατά την περίοδο καταβολής του βοηθήματος δεν απασχολείστε στον κλάδο τον οποίο, ως μέλος του, ζητάτε το βοήθημα, δεν είστε δικαιούχος του βοηθήματος.

    Αν, κατά την υποβολή της αίτησης για την καταβολή του βοηθήματος, απασχολείστε στον συγκεκριμένο κλάδο, κι εφόσον έχετε τις λοιπές προϋποθέσεις, μπορείτε να λάβετε το βοήθημα.

   • Έχω λάβει καταγγελία σύμβασης μέσα στην περίοδο καταβολής του βοηθήματος. Είμαι δικαιούχος;

    Εφόσον συγκεντρώνετε προϋποθέσεις για τακτική επιδότηση ανεργίας, δεν είστε δικαιούχος του βοηθήματος.

    Στην περίπτωση που υποβάλλετε αίτηση για τακτική επιδότηση ανεργίας και απορριφθεί, θα λάβετε το βοήθημα, εφόσον έχετε και τις λοιπές προϋποθέσεις.

   • Η τακτική επιδότηση ανεργίας λήγει μέσα στην περίοδο καταβολής του βοηθήματος. Μπορώ να λάβω και το βοήθημα;

    Εάν η τακτική σας επιδότηση λήγει μέσα στην περίοδο καταβολής του βοηθήματος, και είστε δικαιούχος του βοηθήματος, θα γίνει συμψηφισμός του ποσού της τακτικής ανεργίας που αναλογεί στο διάστημα από 10/9 έως τη λήξη της τακτικής επιδότησης. Αν το ποσό αυτό είναι μικρότερο από το ποσό του βοηθήματος που αντιστοιχεί στον κλάδο σας, θα σας καταβληθεί η διαφορά.

   • Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση του εποχικού επιδόματος;

    Οι δικαιούχοι που ασκούν εποχικό επάγγελμα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει κατά το έτος που προηγείται της καταβολής του εποχικού βοηθήματος 50 έως 210 ημέρες ασφάλισης και όχι πάνω από 240 ημερομίσθια.

    Αν πρόκειται για οικοδόμους πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει κατά το έτος που προηγείται της καταβολής του εποχικού βοηθήματος 73 μέχρι 163 πραγματικές ημέρες εργασίας (στις ημέρες προστίθεται προσαύξηση 20%) και θα πρέπει να έχουν απασχοληθεί αποκλειστικά στον οικοδομικό κλάδο.

    Αν πρόκειται για δασεργάτες – ρητινοσυλλέκτες ή σμυριδορύκτες Νάξου πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει κατά το έτος που προηγείται της καταβολής του εποχικού βοηθήματος 50 έως 240 ημέρες ασφάλισης.

    Αν πρόκειται για μισθωτούς τουριστικών και επισιτιστικών επαγγελμάτων πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει κατά το έτος που προηγείται της καταβολής του εποχικού βοηθήματος τουλάχιστον 75 ημερομίσθια αλλά όχι περισσότερα από 50 την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου. Ανώτατο όριο ημερομισθίων στον κλάδο ορίζονται τα 240.

   • Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για την καταβολή του βοηθήματος;

    1) Ηλεκτρονική Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία ο ενδιαφερόμενος να δηλώνει ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ αν:

    • ασκεί αποκλειστικά το επάγγελμα του κλάδου του
    • δεν συμμετέχει σε πρόγραμμα κατάρτισης του ΟΑΕΔ, το μεγαλύτερο διάστημα του οποίου περιλαμβάνεται στο έτος καταβολής
    • δεν απασχολεί περισσότερους από τρεις μισθωτούς ως εργολάβοι ή υπεργολάβοι (προκειμένου για οικοδόμους)
    • δεν λαμβάνει σύνταξη ( κύρια και επικουρική) ίση ή μεγαλύτερη από την κατώτατη σύνταξη γήρατος του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

    2) Προκειμένου για μουσικούς, βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού σωματείου.

    3) Προκειμένου για χειριστές ανυψωτικών κλπ μηχανημάτων άδεια χειριστού.

    Για την καταβολή του εποχιακού βοηθήματος τα παρακάτω δικαιολογητικά αναζητούνται αυτεπάγγελτα:

    • Προκειμένου για υπηκόους τρίτων χωρών, τα στοιχεία της άδειας διαμονής αναζητούνται από το Υπουργείο Εσωτερικών.
    • Τα στοιχεία του εκκαθαριστικού σημειώματος Δ.Ο.Υ. αναζητούνται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.)

    Τα στοιχεία ασφάλισης διασταυρώνονται από το ηλεκτρονικό σύστημα του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.

   • Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μέσω εκπροσώπου;

    Ναι. Η αίτηση δύναται να υποβληθεί στα ΚΕΠ και μέσω εκπροσώπου, ο οποίος πρέπει να έχει νόμιμη εξουσιοδότηση από τον δικαιούχο του βοηθήματος.

   • Πότε πρέπει να υποβάλλω την αίτηση;

    Η αίτηση υποβάλλεται τη χρονική περίοδο από 10/9 έως 30/11 κάθε χρόνο. Σε περίπτωση αλλαγής της χρονικής περιόδου για την υποβολή της αίτησης, εκδίδεται σχετική ανακοίνωση.

   • Από πού θα παραλάβω τη σχετική απόφαση;

    Η αίτηση υποβάλλεται τη χρονική περίοδο από 10/9 έως 30/11 κάθε χρόνο. Σε περίπτωση αλλαγής της χρονικής περιόδου για την υποβολή της αίτησης, εκδίδεται σχετική ανακοίνωση.

  • Ειδικό Βοήθημα λόγω επίσχεσης εργασίας ή Διακοπής εργασιών
   • Ποιοι είναι δικαιούχοι του βοηθήματος;

    Δικαιούχοι είναι οι ασφαλισμένοι που δεν συγκεντρώνουν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης σε περίπτωση διακοπής των εργασιών της επιχείρησης –εκμετάλλευσης και αδυναμίας για οποιοδήποτε λόγο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας από τον εργοδότη, ή σε περίπτωση άσκησης από τον μισθωτό του δικαιώματος της επίσχεσης εργασίας (άρθρο 325 Α.Κ.).

   • Ποιες είναι οι προϋποθέσεις;

    Οι δικαιούχοι θα πρέπει να παραμένουν στη διάθεση της Υπηρεσίας και να συνεχίζουν να ασκούν το δικαίωμα της επίσχεσης επί τρεις μήνες από την υποβολή της αίτησης και να έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση ανεργίας εξήντα (60) τουλάχιστον ημέρες εργασίας στο δωδεκάμηνο που προηγείται της έναρξης του τριμήνου.
    Για την καταβολή του ειδικού βοηθήματος απαιτείται επιπλέον το ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα του ασφαλισμένου να μην υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο ποσό, (για το έτος 2019 το ποσό αυτό ανέρχεται στα 11.738,81€) όπως αυτό αποδεικνύεται από έγγραφο της οικείας οικονομικής εφορίας. Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 293,47 € κάθε ημερολογιακό έτος.

   • Πού υποβάλλεται η αίτηση;

    Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί με τρεις τρόπους:

    1. στο ΚΠΑ 2 του τόπου κατοικίας
    2. Μέσω των e-services
    3. Μέσω των ΚΕΠ
   • Δεν έχω λάβει πότε παροχές από τον ΟΑΕΔ. Τι πρέπει να κάνω;

    Για την εγγραφή στο μητρώο του ΟΑΕΔ απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

    • Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματοςή ελλείψει αυτού, αντίγραφο κατατεθειμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος – Ε1. Οι δικαιούχοι που εμφανίζονται ως εξαρτώμενα μέλη θα προσκομίζουν το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος ή το Ε1 του ατόμου του οποίου τελούν υπό την προστασία καθώς και παραστατικό μέσω του οποίου δηλώνεται η άρση του λόγου εξάρτησης, όπου αυτό απαιτείται.

    Για όσους φορολογούμενους δεν είναι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος απαιτείται μόνο η κατάθεση συγκεκριμένου υποδείγματος υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986 , η οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος.

    • Λογαριασμό ΔΕΚΟ ή εταιρείας σταθερής τηλεφωνίας, ή αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας, κατατεθειμένου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
    • Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (Δελτίο ταυτότητας, Διαβατήριο κ.λ.π.)
    • Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ
    • Άδεια διαμονής ή εργασίας προκειμένου περί πολιτών υπηκόων τρίτων χωρών.
    • Η Υπηρεσία (ΚΠΑ2) διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε δικαιολογητικό κατά την κρίση της θεωρείται απαραίτητο για την καταβολή του βοηθήματος.

    Η εγγραφή πραγματοποιείται μόνο στο ΚΠΑ2 αρμοδιότητας της περιοχής στην οποία υπάγεται ο ενδιαφερόμενος σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.

    Μετά την εγγραφή του ο ενδιαφερόμενος παραλαμβάνει το έγγραφο «Απόδοση στοιχείων ταυτοποίησης στη Διαδικτυακή Πύλη» (κωδικοί πρόσβασης). Μέσω του εγγράφου αυτού ο συναλλασσόμενος μπορεί να κάνει την εγγραφή του στο Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (eServices IIS) του Οργανισμού και να κάνει χρήση ως πιστοποιημένος χρήστης.

   • Ποιο είναι το ύψος του βοηθήματος;

    Το ύψος του βοηθήματος είναι ίσο προς το 20πλάσιο του βασικού επιδόματος ανεργίας, που ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για την χορήγησης του βοηθήματος, προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος. Ο δικαιούχος μπορεί να λάβει το ειδικό βοήθημα μέχρι και τρεις φορές μέσα στο αυτό ημερολογιακό έτος.

   • Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μέσω εκπροσώπου;

    Όχι. Η αίτηση υποβάλλεται αυτοπροσώπως στα ΚΕΠ. Στο e-services, υποβάλλεται με χρήση του κλειδάριθμου που χορηγήθηκε από το αρμόδιο ΚΠΑ 2 κατά την εγγραφή σας ως φυσικό πρόσωπο.

   • Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για την καταβολή του βοηθήματος;
    • Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σημείωμα της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης
    • Φωτοαντίγραφο του επισχετηρίου
   • Από πού θα παραλάβω τη σχετική απόφαση;

    Η παραλαβή της απόφασης μπορεί να γίνει είτε από το αρμόδιο ΚΠΑ 2 όπου υποβλήθηκε η αίτηση, είτε από τον ατομικό σας λογαριασμό στο e-services.

   • Πως γίνεται η καταβολή της δόσης;

    Η καταβολή της πρώτης δόσης γίνεται με την πάροδο των τριών (3) μηνών από την υποβολή της σχετικής αίτησης κι εφόσον συνεχίζετε να παραμένετε στη διάθεση της Υπηρεσίας και να συνεχίζετε να ασκείτε το δικαίωμα της επίσχεσης.

   • Η δόση μπορεί να καταβληθεί και στο επόμενο ημερολογιακό έτος;

    Όχι, Η καταβολή του βοηθήματος διακόπτεται αυτόματα εφόσον δε συμπληρώνεται η τρίμηνη παρουσία από την καταβολή της προηγούμενης δόσης και μέχρι τη λήξη του έτους.

   • Ασκώ το δικαίωμα της επίσχεσης, αλλά δε συμπληρώνω τρίμηνη παρουσία μέσα στο αυτό ημερολογιακό έτος. Μπορώ να υποβάλλω αίτηση τώρα;

    Όχι. Δεν μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση γιατί δε συμπληρώνετε τρίμηνη αναμονή από την υποβολή της αίτησης. Η αίτηση θα υποβληθεί με το νέο έτος.

   • Έχω ήδη λάβει μια δόση μέσα στο προηγούμενο έτος. Πως μπορώ να λάβω εκ νέου το βοήθημα μέσα στο επόμενο έτος, εφόσον συνεχίζω να ασκώ το δικαίωμα της επίσχεσης;

    Για να λάβετε ξανά το βοήθημα μέσα στο επόμενο έτος, θα πρέπει να δημιουργήσετε εκ νέου προϋποθέσεις (τουλάχιστον 60 ημέρες ασφάλισης πριν την υποβολή της αίτησης κ.λ.π).

 • Ερωτήσεις σχετικά με το Βοήθημα Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολούμενων
  • Βοήθημα Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολούμενων-Ασφαλισμένων στον e-Ε.Φ.Κ.Α.-τ. Ο.Α.Ε.Ε. ή τ. Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε.
   • Ποια είναι τα δικαιολογητικά προκειμένου να λάβω το βοήθημα Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολούμενων-Ασφαλισμένων στον e-Ε.Φ.Κ.Α.-τέως Ο.Α.Ε.Ε. ή τέως Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε.;

    1. Βεβαίωση των αρμόδιων υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ με την οποία πιστοποιείται:

    α. η ημερομηνία της διακοπής της ασφάλισης

    β. ο χρόνος ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ (πρώην Τομέα του Ο.Α.Ε.Ε ή του Ε.Τ.Α.Π-Μ.Μ.Ε) βάσει του οποίου ο ασφαλισμένος αιτείται το βοήθημα

    γ. ο χρόνος καταβολής στον ανωτέρω Τομέα της εισφοράς υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολούμενων - Κλάδος ασφαλισμένων τέως Ο.Α.Ε.Ε και τέως Ε.Τ.Α.Π-Μ.Μ.Ε.

    2. Βεβαίωση διακοπής εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

    3. Εκκαθαριστικά σημειώματα των δύο (2) τελευταίων φορολογικών ετών που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης για τη λήψη του βοηθήματος, όπου έχει δηλωθεί το παγκόσμιο εισόδημα (εισόδημα ημεδαπής προέλευσης και τυχόν εισόδημα αλλοδαπής προέλευσης) του/της δικαιούχου, η διεύθυνση κύριας κατοικίας, ο αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) συζύγου και το εισόδημα συζύγου (αν υφίσταται). Σε περίπτωση που αποκτήθηκε ή μη εισόδημα στην αλλοδαπή κατά τη διάρκεια των δυο προηγούμενων της αίτησης ετών, θα πρέπει να υποβληθεί βεβαίωση της αλλοδαπής φορολογικής αρχής για το ύψος του συγκεκριμένου εισοδήματος, νομίμως επικυρωμένη και μεταφρασμένη.

    4. Για την πιστοποίηση της μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα απαιτείται:

    α) Για τους πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε., «Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη της Ένωσης» του άρθρου 16 του π.δ. 106/2007 (Α, 135) χορηγούμενο από τη Δ/νση Αλλοδαπών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, μετά από 5ετή συνεχή νόμιμη διαμονή.

    β) Για τους υπηκόους/πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα απαιτείται «Άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος» του άρθρου 90 του Ν. 4251/2014 (Α, 80), ή άδεια διαμονής γονέα ανηλίκου ημεδαπού του άρθρου 87 του Ν. 4251/2014 , ή άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας του άρθρου 138 του Ν.4251/2014 , ή άδεια διαμονής συζύγου πολίτη της Ε.Ε. του άρθρου 13 του Π.Δ. 106/2007.

    γ) Ειδικά για τους υπηκόους/πολίτες τρίτων χωρών στους οποίους έχει χορηγηθεί πολιτικό άσυλο απαιτούνται: `Αδεια διαμονής αναγνωρισμένου πολιτικού πρόσφυγα ή μέλους οικογένειας κατόχου τέτοιας άδειας και ταξιδιωτικό έγγραφο (titre de voyage) που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 28 της Σύμβασης της Γενεύης.

    δ) Για τους ομογενείς από τρίτες χώρες απαιτούνται: ειδικό δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς ή Δελτίο ή άλλος τίτλος διαμονής ομογενούς κάθε τύπου ή αυτοτελής άδεια διαμονής επαναπατρισθέντος ή παλιννοστήσαντος ή ομογενούς.

    5. Παραστατικό ταυτοπροσωπίας:

    α) Για την απόδειξη της ταυτοπροσωπίας Ελλήνων πολιτών Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή ατομικό βιβλιάριο υγείας.

    β) Για πολίτες Κράτους - Μέλους της Ε.Ε. δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο.

    γ) Για υπηκόους/πολίτες τρίτων χωρών διαβατήριο ή άλλο έγγραφο βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός του στη χώρα ή τα έγγραφα που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές.

    6. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας του ασφαλισμένου (λογαριασμός ρεύματος ή τηλεφώνου ή ύδρευσης).

    7. Λογαριασμός (ΙΒΑΝ) οποιασδήποτε εμπορικής τράπεζας δραστηριοποιείται νόμιμα στον ελληνικό χώρο, συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, στον οποίο είναι ο μόνος δικαιούχος, ή πρώτος στην περίπτωση συνδικαιούχου.

    8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του δικαιούχου στην οποία δηλώνεται από τον ασφαλισμένο:

    α. ότι δεν έχει υποβάλει δήλωση έναρξης εργασιών σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. και δεν συμμετέχει σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου οποιασδήποτε νομικής μορφής ή ένωσης προσώπων και
     

    β. ότι κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για τη λήψη του βοηθήματος δεν έχει αναλάβει μισθωτή εργασία, δεν αυταπασχολείται, δεν λαμβάνει σύνταξη ή δεν έχει υποβάλει αίτηση για συνταξιοδότηση από τον e-ΕΦΚΑ ή άλλο φορέα κύριας ασφάλισης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εκτός των περιπτώσεων συνταξιοδότησης ή υποβολής αίτησης για συνταξιοδότηση λόγω θανάτου και δεν έχει μεταβιβάσει την επιχείρησή του ή το μερίδιό του ή τις μετοχές του στην επιχείρηση, στην οποία ανήκε σε σύζυγο ή πρόσωπο α` και β` βαθμού συγγένειας.
    Στην ίδια υπεύθυνη δήλωση δηλώνει τον πρώην Τομέα από τον οποίο επιθυμεί να καταστεί δικαιούχος του βοηθήματος στην περίπτωση ταυτόχρονης διακοπής δύο ελεύθερων επαγγελμάτων του.

    [Η Υπεύθυνη Δήλωση είναι ενσωματωμένη στην ηλεκτρονική αίτηση.

    Στην περίπτωση αίτησης μέσω ΚΕΠ,  χορηγείται από το ΚΕΠ με την αίτηση]

   • Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να δικαιούμαι το βοήθημα Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολούμενων-Ασφαλισμένων στον e-Ε.Φ.Κ.Α.-τέως Ο.Α.Ε.Ε. ή τέως Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε.;

    Προκειμένου να καταστείτε δικαιούχος του παρόντος βοηθήματος θα πρέπει να ήσασταν ελεύθερος επαγγελματίας ή αυτοτελώς απασχολούμενος και :

    • να ήσασταν ασφαλισμένος αποκλειστικά στους φορείς Ο.Α.Ε.Ε. ή Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε., και να διακόψατε αποδεδειγμένα το επάγγελμά σας από την 1.1.2012 και έπειτα
    • να έχετε καταβάλει την από 1.1.2011 ειδική εισφορά στον  Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων που έχει συσταθεί στον ΟΑΕΔ
    • να έχετε πραγματοποιήσει τουλάχιστον 3έτη συνεχή ή διακεκομμένη ασφάλιση στον ασφαλιστικό φορέα που υπαγόσασταν (αποκλειστικά ΟΑΕΕ ή ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) κατά τη διακοπή του επαγγέλματος.
    • να μην αυτοαπασχολείσθε
    • να μην έχετε αναλάβει μισθωτή εργασία
    • να μην λαμβάνετε σύνταξη από τον e-Ε.Φ.Κ.Α ή από οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή να μην έχετε υποβάλει αίτηση για συνταξιοδότηση στους ανωτέρω φορείς, εκτός των περιπτώσεων συνταξιοδότησης ή υποβολής αίτησης για τη συνταξιοδότηση λόγω θανάτου.

    Επιπλέον

    • Το συνολικό ατομικό καθαρό φορολογητέο εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή των δύο φορολογικών ετών που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €) και
    • το συνολικό οικογενειακό καθαρό φορολογητέο εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή των δύο φορολογικών ετών που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00 €)
    • να μην έχετε μεταβιβάσει την επιχείρησή σας ή το μερίδιό σας ή τις μετοχές σας στην επιχείρηση στην οποία ανήκατε σε σύζυγο ή πρόσωπο α’ και β΄ βαθμού συγγενείας
    • να διαμένετε μόνιμα στην Ελλάδα
    • στην περίπτωση που έχετε πραγματοποιήσει διακοπή δύο ελεύθερων επαγγελμάτων, δικαιούστε να λάβετε το βοήθημα ως ασφαλισμένος του ενός μόνο φορέα, τον οποίο θα επιλέξετε ο ίδιος με υπεύθυνη δήλωσή σας με την κατάθεση της αίτησής σας.
  • Βοήθημα Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολούμενων-Ασφαλισμένων στον e-Ε.Φ.Κ.Α.- τ. Ε.Τ.Α.Α. (τ. Τομέας ΤΣΜΕΔΕ, τ. Τομέας ΤΣΑΥ, τ. Τομέας Ασφάλισης Νομικών)
   • Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να δικαιούμαι το βοήθημα Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολούμενων-Ασφαλισμένων στον e-Ε.Φ.Κ.Α.-τέως Ε.Τ.Α.Α.;

    Για τη χορήγηση του βοηθήματος ανεργίας στους δικαιούχους απαιτείται σωρευτικά η συνδρομή των κάτωθι προϋποθέσεων:

    1.(α) Αποδεδειγμένη διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας.

    (Η ως άνω προϋπόθεση δύναται να συντρέχει στην περίπτωση κάθε ασφαλισμένου του τέως ΕΤΑΑ, διαζευκτικά με την προϋπόθεση του κατωτέρω εδαφ. β. Όμως, ειδικά στις περιπτώσεις ασφαλισμένων του πρώην Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών [τ. Τ.Σ.Α.Υ.] οι οποίοι υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ανωτέρω Τομέα ως μέλη εταιρειών ή μέλη διοικητικών συμβουλίων ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.982/1979, όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 18 του ν.3232/2004, η συγκεκριμένη προϋπόθεση είναι απαραίτητη).

    ή

    (β) Ετήσιο καθαρό ατομικό φορολογητέο εισόδημα του δικαιούχου από την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας κατά το φορολογικό έτος που προηγείται του έτους υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση του βοηθήματος, που δεν υπερβαίνει το 60% του ποσού που αντιστοιχεί στο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών αναγόμενο σε ετήσια βάση και μη άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας κατά το εξάμηνο που προηγείται του μήνα που υποβάλλεται η αίτηση για τη χορήγηση του βοηθήματος.

    • (π.χ. για τους αιτούντες το βοήθημα με βάση τη ως άνω προϋπόθεση [εισοδηματικό κριτήριο] εντός του έτους 2019, το κρίσιμο Εκκαθαριστικό Σημείωμα είναι εκείνο του φορολογικού έτους 2018.
    • Σύμφωνα με τον ισχύοντα κατώτατο μισθό υπαλλήλου (από 01/02/2019 έχει καταργηθεί η ηλικιακή διάκριση), το προαναφερόμενο ανώτατο όριο ετήσιου εισοδήματος ανέρχεται στο ποσό των 4.680 € [650*60%*12]).

    2. Συμπλήρωση τριών (3) ετών συνεχούς ή διακεκομμένης ασφάλισης εμμίσθου ή και ελεύθερου επαγγελματία στον πρώην Τομέα του ΕΤΑΑ (πρώην Τομέας ΤΣΜΕΔΕ, Τομέας ΤΣΑΥ, Τομέας Ασφάλισης Νομικών), στον οποίο υπάγονται κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση του βοηθήματος ή κατά την διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας.

    3. Καταβολή της εισφοράς που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν.3986/2011 όπως ισχύει, υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολούμενων - Κλάδος ασφαλισμένων πρώην ΕΤΑΑ, για τουλάχιστον τρία (3) έτη συνεχούς ή διακεκομμένης ασφάλισης στον πρώην Τομέα του ΕΤΑΑ που υπάγονται, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση του βοηθήματος, ή κατά τη διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας. Ειδικά, για όσους ήταν ασφαλισμένοι στον κλάδο κύριας ασφάλισης του πρώην ΕΤΑΑ κατά την 1/1/2011 απαιτείται καταβολή της ανωτέρω εισφοράς για ένα (1) τουλάχιστον έτος, εφόσον η διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας έγινε μέχρι 31/12/2012, ή καταβολή της ανωτέρω εισφοράς για δύο (2) τουλάχιστον έτη εφόσον η διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας έγινε μέχρι 31/12/2013. Η διακοπή και στις δύο προαναφερόμενες περιπτώσεις πρέπει να υφίσταται συνεχώς μέχρι την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση του βοηθήματος. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις ασφαλισμένων που είχαν διακόψει την επαγγελματική τους δραστηριότητα μέχρι 31/12/2010, και ασφαλίζονται εκ νέου στο κλάδο κύριας ασφάλισης του ΕΤΑΑ μετά την 1/1/2011. Στις περιπτώσεις αυτές ο απαιτούμενος χρόνος καταβολής της ειδικής εισφοράς προσδιορίζεται από την ημερομηνία επανεγγραφής στο πρώην ΕΤΑΑ.

    4. Μη παροχή εξαρτημένης εργασίας ή αυτοαπασχόληση, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εκτός της αυτοαπασχόλησης για την οποία χορηγείται βοήθημα βάσει του εισοδηματικού κριτηρίου της ανωτέρω προϋπόθεσης 1β.

    5. Μη υπαγωγή στην υποχρεωτική ή προαιρετική ασφάλιση του ΕΦΚΑ ή άλλου φορέα κύριας ασφάλισης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

    6. Μη λήψη σύνταξης από τον e-ΕΦΚΑ ή από οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ή μη υποβολή αίτησης για συνταξιοδότηση στους ανωτέρω φορείς, εκτός των περιπτώσεων συνταξιοδότησης ή υποβολής αίτησης για τη συνταξιοδότηση λόγω θανάτου.

    7. Μη διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας των δικαιούχων προκειμένου να υπηρετήσουν τη στρατιωτική τους θητεία ή προκειμένου να μετέχουν σε πανεπιστημιακές ή μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές.

    8. Το συνολικό ατομικό καθαρό φορολογητέο εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή των δύο φορολογικών ετών που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €) και το συνολικό οικογενειακό καθαρό φορολογητέο εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή των δύο φορολογικών ετών που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00 €).

    9. Ο δικαιούχος να μην έχει μεταβιβάσει την επιχείρησή του ή το μερίδιό του ή τις μετοχές του στην επιχείρηση στην οποία ανήκε, σε σύζυγο ή πρόσωπο α΄ και β΄ βαθμού συγγένειας.

    10. Ο δικαιούχος να διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα.

    Οι ως άνω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση του βοηθήματος και καθ΄ όλη τη διάρκεια χορήγησής του.

   • Ποια είναι τα δικαιολογητικά για να λάβω το βοήθημα Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολούμενων-Ασφαλισμένων στον e-Ε.Φ.Κ.Α.-τέως Ε.Τ.Α.Α.;

    Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

    1. Βεβαίωση των αρμόδιων υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ με την οποία πιστοποιείται:

    α. η ημερομηνία της τυχόν διακοπής της ασφάλισης

    (Εξυπακούεται ότι η ημερομηνία διακοπής της ασφάλισης δεν θα εμπεριέχεται στη Βεβαίωση του ΕΦΚΑ, στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος αιτείται το βοήθημα με βάση την προϋπόθεση 1β [εισοδηματικό κριτήριο]).

    β. ο χρόνος ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ (πρώην Τομέα του ΕΤΑΑ) βάσει του οποίου ο ασφαλισμένος αιτείται το βοήθημα

    γ. ο χρόνος καταβολής στον ανωτέρω Τομέα της εισφοράς υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολούμενων - Κλάδος ασφαλισμένων πρώην ΕΤΑΑ.

    2. Εκκαθαριστικά σημειώματα των δύο (2) τελευταίων φορολογικών ετών που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης για τη λήψη του βοηθήματος, όπου έχει δηλωθεί το παγκόσμιο εισόδημα (εισόδημα ημεδαπής προέλευσης και τυχόν εισόδημα αλλοδαπής προέλευσης) του/της δικαιούχου, η διεύθυνση κύριας κατοικίας, ο αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) συζύγου και το εισόδημα συζύγου (αν υφίσταται). Σε περίπτωση που αποκτήθηκε ή μη εισόδημα στην αλλοδαπή κατά τη διάρκεια των δυο προηγούμενων της αίτησης ετών, θα πρέπει να υποβληθεί βεβαίωση της αλλοδαπής φορολογικής αρχής για το ύψος του συγκεκριμένου εισοδήματος, νομίμως επικυρωμένη και μεταφρασμένη.

    (π.χ. οι αιτούντες το παρόν βοήθημα εντός του έτους 2021 πρέπει να προσκομίζουν τα Εκκαθαριστικά Σημειώματα των φορολογικών ετών 2019 και 2020).

    3. Όταν το βοήθημα χορηγείται με βάση την προϋπόθεση 1β (εισοδηματικό κριτήριο), δελτίο παροχής υπηρεσιών και φωτοαντίγραφα των δηλώσεων ΦΠΑ για τον έλεγχο της μη ύπαρξης εισοδήματος από επαγγελματική δραστηριότητα κατά το εξάμηνο που προηγείται του μήνα που υποβάλλεται η αίτηση για τη λήψη του βοηθήματος, καθώς επίσης και για τον έλεγχο και προσδιορισμό του καταβαλλόμενου βοηθήματος κατά το διάστημα χορήγησής του.

    4. Για την πιστοποίηση της μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα απαιτείται:

    α) Για τους πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε., «Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη της Ένωσης» του άρθρου 16 του π.δ. 106/2007 (Α, 135) χορηγούμενο από τη Δ/νση Αλλοδαπών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, μετά από 5ετή συνεχή νόμιμη διαμονή.

    β) Για τους υπηκόους/πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα απαιτείται «Άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος» του άρθρου 90 του Ν. 4251/2014 (Α, 80), ή άδεια διαμονής γονέα ανηλίκου ημεδαπού του άρθρου 87 του Ν. 4251/2014 , ή άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας του άρθρου 138 του Ν.4251/2014 , ή άδεια διαμονής συζύγου πολίτη της Ε.Ε. του άρθρου 13 του Π.Δ. 106/2007.

    γ) Ειδικά για τους υπηκόους/πολίτες τρίτων χωρών στους οποίους έχει χορηγηθεί πολιτικό άσυλο απαιτούνται: `Αδεια διαμονής αναγνωρισμένου πολιτικού πρόσφυγα ή μέλους οικογένειας κατόχου τέτοιας άδειας και ταξιδιωτικό έγγραφο (titre de voyage) που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 28 της Σύμβασης της Γενεύης.

    δ) Για τους ομογενείς από τρίτες χώρες απαιτούνται: ειδικό δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς ή Δελτίο ή άλλος τίτλος διαμονής ομογενούς κάθε τύπου ή αυτοτελής άδεια διαμονής επαναπατρισθέντος ή παλλινοστήσαντος ή ομογενούς.

    5. Παραστατικό ταυτοπροσωπίας:

    α) Για την απόδειξη της ταυτοπροσωπίας Ελλήνων πολιτών Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή ατομικό βιβλιάριο υγείας.

    β) Για πολίτες Κράτους - Μέλους της Ε.Ε. δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο.

    γ) Για υπηκόους/πολίτες τρίτων χωρών διαβατήριο ή άλλο έγγραφο βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός του στη χώρα ή τα έγγραφα που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές.

    6. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας του ασφαλισμένου (λογαριασμός ρεύματος ή τηλεφώνου ή ύδρευσης).

    7. Λογαριασμός (ΙΒΑΝ) οποιασδήποτε εμπορικής τράπεζας δραστηριοποιείται νόμιμα στον ελληνικό χώρο, συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, στον οποίο είναι ο μόνος δικαιούχος, ή πρώτος στην περίπτωση συνδικαιούχου.

    8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (Α΄, 75) του δικαιούχου στην οποία δηλώνεται ότι:

    α)δεν έχει υποβάλει δήλωση έναρξης εργασιών σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. και δεν συμμετέχει σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου οποιασδήποτε νομικής μορφής ή ένωσης προσώπων,

    β) κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για τη λήψη του βοηθήματος δεν έχει αναλάβει μισθωτή εργασία, δεν αυτοαπασχολείται, δεν λαμβάνει σύνταξη ή δεν έχει υποβάλει αίτηση για συνταξιοδότηση από τον ΕΦΚΑ ή άλλο φορέα κύριας ασφάλισης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εκτός των περιπτώσεων συνταξιοδότησης ή υποβολής αίτησης για συνταξιοδότηση λόγω θανάτου και δεν έχει μεταβιβάσει την επιχείρησή του ή το μερίδιο του ή τις μετοχές του στην επιχείρηση στην οποία ανήκε σε σύζυγο ή πρόσωπο α΄ και β΄ βαθμού συγγένειας. Στην ίδια υπεύθυνη δήλωση δηλώνει τον πρώην Τομέα του κλάδου κύριας ασφάλισης του ΕΤΑΑ από τον οποίο επιθυμεί να καταστεί δικαιούχος του βοηθήματος στην περίπτωση ταυτόχρονης διακοπής δύο ελεύθερων επαγγελμάτων του.

    [Η Υπεύθυνη Δήλωση είναι ενσωματωμένη στην ηλεκτρονική αίτηση.

    Στην περίπτωση αίτησης μέσω ΚΕΠ,  χορηγείται από το ΚΕΠ με την αίτηση]

  • Ερωτήσεις σχετικά με το Βοήθημα Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολούμενων που αφορούν και τις τρεις (3) κατηγορίες Ασφαλισμένων στον e-Ε.Φ.Κ.Α. (τέως Ο.Α.Ε.Ε. ή τέως Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε. ή τέως Ε.Τ.Α.Α.)
   • Πότε αρχίζει η επιδότηση και κάθε πότε γίνονται οι πληρωμές;

    Μετά την έκδοση εγκριτικής απόφασης από την αρμόδια Υπηρεσία του Οργανισμού (ΚΠΑ2) η ένταξη του/της ασφαλισμένου/ης στην επιδότηση εκκινεί από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής εμπρόθεσμης αίτησης και κατοχυρώνεται το δικαίωμα είσπραξης των δύο πρώτων μηνιαίων επιδομάτων. Τα μηνιαία επιδόματα καταβάλλονται «δεδουλευμένα», δηλαδή από την επομένη της λήξης τους, εφόσον πραγματοποιούνται εμπρόθεσμες δηλώσεις παρουσίας, σε πίστωση των ατομικών λογαριασμών των ασφαλισμένων στους οποίους εμφανίζονται ως πρώτοι/ες δικαιούχοι, την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε εβδομάδας, εφόσον έχει συμπληρωθεί κάθε φορά ο μήνας επιδότησης.

   • Πώς υποβάλλεται η αίτηση;

    Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί με δύο τρόπους:

    α) με ηλεκτρονικό τρόπο και μόνο μέσω των ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ ή της Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου (www.gov.gr ). Για τη μετάβασή σας στις e-services, παρακαλούμε, πατήστε εδώ.

    β) μέσω ΚΕΠ

   • Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και μέσω εκπροσώπου;

    Όχι, η αίτηση υποβάλλεται από τον ίδιο τον δικαιούχο.

   • Πότε μπορώ να υποβάλλω την αίτηση;

    Την αίτησή σας θα πρέπει να την υποβάλετε εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Ειδικής βεβαίωσης των αρμόδιων υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α.

   • Έχω διακοπή επαγγέλματος στις 3.1.2012. Δικαιούμαι το βοήθημα;

    Ναι, εφόσον, μαζί με τις υπόλοιπες προϋποθέσεις, έχετε και τουλάχιστον 3ετή συνεχόμενη ή διακεκομμένη ασφάλιση στον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο ήσασταν ασφαλισμένος πριν από τη διακοπή του επαγγέλματος σας και ένα έτος τουλάχιστον καταβολή εισφορών στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας.

   • Έχω διακοπή επαγγέλματος στις 31.12.2011 και από τότε δεν έχω επαναδραστηριοποίηση. Δικαιούμαι το βοήθημα;

    Όχι, διότι για να είστε δικαιούχος του βοηθήματος θα πρέπει να έχετε αποδεδειγμένη διακοπή επαγγέλματος από την 1.1.2012 και μετά, με καταβολή εισφορών στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας τουλάχιστον για ένα χρόνο.

   • Κάθε πότε πρέπει να εμφανίζομαι στον ΟΑΕΔ προκειμένου να πιστώνεται το βοήθημα ανεργίας;

    Οι μήνες παρουσίας αποτυπώνονται στην αίτηση, στην εγκριτική απόφαση και στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ. Οι μήνες παρουσίας που αποτυπώνονται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ενσωματώνουν όλες τις αλλαγές που πιθανώς προκύπτουν με την έκδοση εγκριτικής απόφασης.

    Η πρώτη αυτοπρόσωπη δήλωση παρουσίας γίνεται στην Υπηρεσία στην αρμοδιότητα της οποίας κατατέθηκε η αίτηση, ενώ οι υπόλοιπες σε οποιαδήποτε Υπηρεσία ΚΠΑ2.

    Η πίστωση του βοηθήματος γίνεται κάθε μήνα.

    Η δήλωση παρουσίας συνδέεται με την ομαλή καταβολή των επιδομάτων του πολίτη:

    • αν δηλωθεί η παρουσία κατοχυρώνεται το δικαίωμα είσπραξης του επιδόματος που αντιστοιχεί στον μήνα παρουσίας και στα δύο επόμενα μηνιαία επιδόματα
    • αν δεν δηλωθεί η παρουσία, γίνεται στέρηση του επιδόματος που αντιστοιχεί στον μήνα παρουσίας και για την καταβολή των επόμενων δύο μηνιαίων επιδομάτων αναμένεται η επόμενη δήλωση παρουσίας
    • αν δεν δηλωθεί η παρουσία για δύο συνεχόμενους μήνες παρουσίας, η επιδότηση διακόπτεται

    Ωστόσο, όσο διαρκούν τα έκτακτα περιοριστικά μέτρα του κορωνοϊού η δήλωση παρουσίας γίνεται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ. Σε περίπτωση παρέλευσης του μήνα παρουσίας, η ηλεκτρονική της δήλωση δεν είναι δυνατή.

   • Πότε αναστέλλεται η καταβολή του βοηθήματος;

    Η καταβολή του βοηθήματος ανεργίας αναστέλλεται για τους εξής λόγους:

    • αν αναλάβετε μισθωτή εργασία ή προβείτε σε έναρξη αυτοαπασχόλησης, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή [εκτός αν το βοήθημα χορηγείται στους ασφαλισμένους του e-Ε.Φ.Κ.Α.-τέως Ε.Τ.Α.Α. βάσει της προϋπόθεσης 1β (εισοδηματικό κριτήριο)]
    • αν υπαχθείτε στην υποχρεωτική ή προαιρετική ασφάλιση του e-Ε.Φ.Κ.Α ή άλλου φορέα κύριας ασφάλισης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
    • αν είστε πολίτης τρίτης χώρας όταν έχει λήξει η ισχύς του εγγράφου που πιστοποιεί τη μόνιμη διαμονή σας στην Ελλάδα
    • λόγω προσωρινής ανικανότητας για εργασία, εξαιτίας ασθένειας
    • λόγω λήψης προσωρινής σύνταξης λόγω αναπηρίας
    • λόγω διοικητικής κράτησης ή φυλάκισης
    • λόγω στράτευσης
    • αν ξεκινήσετε πρακτική άσκηση
     • αν μεταβείτε στο εξωτερικό για περισσότερες από 20 σποραδικές ή συνεχόμενες ημέρες κατά τη διάρκεια ενός έτους ή για περισσότερες από 20 συνεχόμενες ημέρες κατά τη διάρκεια δύο διαδοχικών ετών

    Για κάθε μια από τις παραπάνω περιπτώσεις θα πρέπει, εντός 8 ημερών, να ενημερώσετε την Υπηρεσία αρχικά με οποιοδήποτε τρόπο, δηλαδή είτε μέσω τηλεφώνου, είτε αποστέλλοντας φαξ ή επιστολή, ή μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε προσερχόμενος ο ίδιος στην Υπηρεσία ή δια αντιπροσώπου. Στη συνέχεια (ή ταυτόχρονα) πρέπει να ακολουθήσει η προσκόμιση των δικαιολογητικών από τα οποία θα προκύπτει ο λόγος της αναστολής. Αν δεν μπορείτε να προσέλθετε ο ίδιος, έχετε τη δυνατότητα να εξουσιοδοτήσετε το άτομο που επιθυμείτε, το οποίο με τη νόμιμα θεωρημένη εξουσιοδότηση και με τα σχετικά δικαιολογητικά θα προσέλθει εκ μέρους σας στην Υπηρεσία.

    Το ποσό της χρηματικής διαφοράς που θα προκύψει από την αναστολή της επιδότησης θα πιστωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό σας.

    Μετά την αναστολή του, το βοήθημα ανεργίας μπορεί να συνεχιστεί, εφόσον δεν συντρέχει κάποιος από τους παραπάνω λόγους αναστολής και υποβάλλετε αίτηση στην Υπηρεσία πριν περάσουν δύο χρόνια από την έκδοση της αρχικής εγκριτικής απόφασης.

   • Πότε διακόπτεται η καταβολή του βοηθήματος;

    Η καταβολή του βοηθήματος διακόπτεται λόγω:

    α) Μη δήλωσης παρουσίας στην υπηρεσία του ΟΑΕΔ σε δυο συνεχόμενα χρονικά διαστήματα που του έχουν καθοριστεί από την απόφαση επιδότησης

    β) Συνταξιοδότησης από τον e-Ε.Φ.Κ.Α ή από οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή αν υποβάλει αίτηση για συνταξιοδότηση στους ανωτέρω φορείς (εκτός των περιπτώσεων συνταξιοδότησης ή υποβολής αίτησης για τη συνταξιοδότηση λόγω θανάτου)

    γ) Παράλληλης απασχόλησης και επιδότησης [εκτός αν το βοήθημα χορηγείται στους ασφαλισμένους του e-Ε.Φ.Κ.Α.-τέως Ε.Τ.Α.Α. βάσει της προϋπόθεσης 1β (εισοδηματικό κριτήριο)]

    δ) Θανάτου

    ε) Οριστικής ανικανότητας για εργασία

    Σε περίπτωση διακοπής της επιδότησης δεν είναι δυνατό να επακολουθήσει συνέχισή της. Νέα επιδότηση επακολουθεί μόνο εφόσον μετά τη διακοπή συμπληρωθούν εκ νέου οι προϋποθέσεις επιδότησης.

   • Οι ημέρες για τις οποίες μου χορηγήθηκε βοήθημα ανεργίας θεωρούνται συντάξιμες;

    Σύμφωνα με την σχετική Υπουργική Απόφαση, για τους δικαιούχους του παρόντος βοηθήματος ανεργίας δεν προβλέπεται η απόδοση κανενός είδους ασφαλιστικών εισφορών κατά τη διάρκεια της χορήγησής του. Ωστόσο, με τη διάταξη του άρθρου 32 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73/τ. Α΄/17-5-2019) προβλέπεται η αναγνώριση ως χρόνου ασφάλισης του χρόνου καταβολής του βοηθήματος των μη μισθωτών της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011.
    Συγκεκριμένα, με την ψηφισθείσα διάταξη, της οποίας έναρξη ισχύος είναι η 17/5/2019, προβλέπεται η αναγνώριση του χρόνου καταβολής βοηθήματος στους υπαγόμενους στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ (τ. ΟΑΕΕ, τ. ΕΤΑΠ – ΜΜΕ και τ. ΕΤΑΑ), όπως του χρόνου επιδότησης λόγω τακτικής ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, και μέχρι 300 ημέρες.

   • Ποιο είναι το ύψος του βοηθήματος ανεργίας;

    Το ύψος του βοηθήματος (από 17/7/2020) καθορίζεται σε 399,25€ μηνιαίως και αναπροσαρμόζεται με την εκάστοτε αναπροσαρμογή του βασικού μηνιαίου ποσού της τακτικής επιδότησης ανεργίας.
    Δεν προσαυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των προστατευομένων μελών του ασφαλισμένου.

   • Πώς κλιμακώνεται η διάρκεια χορήγησης του βοηθήματος ανεργίας;

    Η χορήγηση του βοηθήματος ανεργίας κλιμακώνεται ανάλογα με τα έτη πλήρους ασφάλισης (συνεχούς ή διακεκομμένης)  σε έναν από τους ασφαλιστικούς φορείς Ο.Α.Ε.Ε. ή Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε. ή Ε.Τ.Α.Α.

    ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

    (ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΕΤΗ)

    ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ (ΣΕ ΜΗΝΕΣ)

    3 έως 4

    3

    5 έως 6

    4

    7 έως 8

    5

    9 έως 10

    6

    11 έως 12

    7

    13 έως 14

    8

    Άνω των 14

    9

   • Έχω ήδη λάβει μια φορά το βοήθημα. Μπορώ να το λάβω εκ νέου και με ποιες προϋποθέσεις;

    Ναι, εφόσον έχετε συμπληρώσει εκ νέου όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. Τονίζεται ότι ο χρόνος ασφάλισης που ελήφθη υπόψη για την προηγούμενη χορήγηση του επιδόματος δεν μπορεί να υπολογιστεί ξανά.

   • Από πού θα παραλάβω τη σχετική απόφαση;

    Κατόπιν της επεξεργασίας της αίτησης εκδίδεται απόφαση από την Υπηρεσία είτε εγκριτική είτε απορριπτική, την οποία παραλαμβάνετε από την Υπηρεσία στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεστε, ενώ η απόφαση εμφανίζεται και στις ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.

    Στην εγκριτική απόφαση καταγράφονται:

    1. νέα συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία ο πολίτης έχει την υποχρέωση να δηλώνει την παρουσία του στον ΟΑΕΔ
    2. η διάρκεια της επιδότησης
    3. το ύψος της επιδότησης
 • Ερωτήσεις σχετικά με Άλλες Παροχές
  • Επίδομα Διαθεσιμότητας
   • Ποιοι είναι δικαιούχοι του βοηθήματος;

    Όταν ο εργοδότης θέτει τους μισθωτούς σε διαθεσιμότητα ο ΟΑΕΔ καταβάλλει σ’ αυτούς που παραμένουν άνεργοι κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας το δέκα τοις εκατό του μέσου όρου των τακτικών αποδοχών των δύο τελευταίων μηνών υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

   • Ποιο είναι το ύψος του βοηθήματος;

    Το ύψος του επιδόματος ανέρχεται στο δέκα τοις εκατό (10%) του μέσου όρου των τακτικών αποδοχών των δύο τελευταίων μηνών υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

    Οι παροχές αυτές δεν καταβάλλονται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από τρεις μήνες κάθε έτος.

   • Πού υποβάλλεται η αίτηση;

    Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί στο αρμόδιο ΚΠΑ 2 του τόπου κατοικίας.

   • Μέσα σε πόσο χρονικό διάστημα πρέπει να υποβάλλω την αίτηση;

    Το δικαίωμα του μισθωτού να επιδοτηθεί λόγω διαθεσιμότητας, μπορεί να ασκηθεί μέσα σε 60 ημέρες από την ημερομηνία που τέθηκε σε διαθεσιμότητα (έναρξης αυτής).

   • Τι πρέπει να κάνω για την εγγραφή μου στο μητρώο του ΟΑΕΔ;

    Για την εγγραφή στο μητρώο του ΟΑΕΔ απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

    • Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματοςή ελλείψει αυτού, αντίγραφο κατατεθειμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος – Ε1. Τα φυσικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως εξαρτώμενα μέλη θα προσκομίζουν το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος ή το Ε1 του ατόμου του οποίου τελούν υπό την προστασία καθώς και παραστατικό μέσω του οποίου δηλώνεται η άρση του λόγου εξάρτησης, όπου αυτό απαιτείται.

    Για όσους φορολογούμενους δεν είναι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος απαιτείται μόνο η κατάθεση συγκεκριμένου υποδείγματος υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986 , η οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος.

    • Λογαριασμό ΔΕΚΟ ή εταιρείας σταθερής τηλεφωνίας, ή αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας, κατατεθειμένου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
    • Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (Δελτίο ταυτότητας, Διαβατήριο κ.λ.π.)
    • Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ
    • Άδεια διαμονής ή εργασίας προκειμένου περί πολιτών υπηκόων τρίτων χωρών.
    • Η Υπηρεσία (ΚΠΑ2) διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε δικαιολογητικό κατά την κρίση της θεωρείται απαραίτητο.

    Η εγγραφή πραγματοποιείται μόνο στο ΚΠΑ2 αρμοδιότητας της περιοχής στην οποία υπάγεται ο ενδιαφερόμενος σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.

    Μετά την εγγραφή του ο ενδιαφερόμενος παραλαμβάνει το έγγραφο «Απόδοση στοιχείων ταυτοποίησης στη Διαδικτυακή Πύλη» (κωδικοί πρόσβασης). Μέσω του εγγράφου αυτού ο συναλλασσόμενος μπορεί να κάνει την εγγραφή του στο Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (eServices IIS) του Οργανισμού και να κάνει χρήση ως πιστοποιημένος χρήστης.

   • Τι δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίσω για την καταβολή του επιδόματος;
    1. Έγγραφο εργοδότη, με το οποίο τέθηκε σε διαθεσιμότητα ο εργαζόμενος.
    2. Αριθμό καταθετικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ), στον οποίο ο ασφαλισμένος πρέπει να είναι πρώτος δικαιούχος.
    3. Δικαιολογητικό, από το οποίο να προκύπτει ο ΑΦΜ του δικαιούχου.
   • Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μέσω εκπροσώπου;

    Ναι. Η αίτηση δύναται να υποβληθεί και μέσω πληρεξούσιου ατόμου στο αρμόδιο ΚΠΑ 2.

   • Από πού θα παραλάβω τη σχετική απόφαση;

    Η παραλαβή της απόφασης μπορεί να γίνει είτε από το αρμόδιο ΚΠΑ 2 όπου υποβλήθηκε η αίτηση, είτε από τον ατομικό σας λογαριασμό στο e-services.

  • Παροχή λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη
   • Ποιοι είναι δικαιούχοι της παροχής;

    Δικαιούχοι των παροχών λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη είναι οι εργαζόμενοι:

    α) επιχείρησης που κηρύχθηκε σε πτώχευση μετά από δικαστική απόφαση είτε που διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση έκλεισε οριστικά και ότι λόγω ανεπάρκειας του ενεργητικού δεν συντρέχει λόγος κινήσεως της διαδικασίας πτωχεύσεως, ή

    β) επιχείρησης που τέθηκε σε εκκαθάριση ή

    γ) επιχείρησης (ασφαλιστικής) της οποίας ανακαλείται η άδεια λειτουργίας, λόγω παράβασης των διατάξεων της ιδιωτικής ασφαλιστικής νομοθεσίας.

   • Από πού θα παραλάβω τη σχετική απόφαση;

    Η παραλαβή της απόφασης μπορεί να γίνει είτε από το αρμόδιο ΚΠΑ 2 όπου υποβλήθηκε η αίτηση, είτε από τον ατομικό σας λογαριασμό στο e-services

   • Πόσο είναι το καταβαλλόμενο ποσό;

    Το ύψος των παροχών αυτών δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τις αποδοχές 3 μηνών, όπως αυτές προβλέπονται από τις αντίστοιχες συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Στην έννοια των «αποδοχών», που δύνανται να καλυφθούν από το ταμείο Αφερεγγυότητας, εμπίπτουν πλην του (νόμιμου) μισθού του εργαζόμενου, τυχόν απλήρωτα δώρα εορτών, Πάσχα ή Χριστουγέννων και άδεια ή επίδομα αδείας, εφόσον αυτά εμπίπτουν στο κρίσιμο   χρονικό   διάστημα   που   ορίζει   ο  νόμος.   Δεν   καταβάλλεται   η αποζημίωση λόγω απόλυσης, καθόσον δεν θεωρείται αποδοχές.
    Ο Ο.Α.Ε.Δ. υποκαθιστά τον εργοδότη στα αντίστοιχα δικαιώματα των εργαζομένων, ενώ για τις αποδοχές αυτές καταβάλλει τις ανάλογες εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Οι τυχόν ανεξόφλητες αποδοχές που καταβάλλονται στους δικαιούχους πρέπει να εμπίπτουν μέσα στο χρονικό διάστημα των τελευταίων έξι μηνών. Το εξάμηνο αυτό (αν πρόκειται για την επιχείρηση που πτώχευσε) έχει αφετηρία την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ή δήλωσης για κήρυξη της επιχείρησης σε πτώχευση, ενώ για τις λοιπές περιπτώσεις έχει αφετηρία την ημερομηνία δημοσίευσης της Υπουργικής Απόφασης για την ανάκληση (αν πρόκειται για εκκαθάριση επιχείρησης).

   • Τι πρέπει να κάνω για την εγγραφή μου στο μητρώο του ΟΑΕΔ;

    Για την εγγραφή στο μητρώο του ΟΑΕΔ απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

    • Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματοςή ελλείψει αυτού, αντίγραφο κατατεθειμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος – Ε1. Τα φυσικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως εξαρτώμενα μέλη θα προσκομίζουν το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος ή το Ε1 του ατόμου του οποίου τελούν υπό την προστασία καθώς και παραστατικό μέσω του οποίου δηλώνεται η άρση του λόγου εξάρτησης, όπου αυτό απαιτείται.

    Για όσους φορολογούμενους δεν είναι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 1 ν. 4172/13) απαιτείται μόνο η κατάθεση συγκεκριμένου υποδείγματος υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986 , η οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος.

    • Λογαριασμό ΔΕΚΟ ή εταιρείας σταθερής τηλεφωνίας, ή αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας, κατατεθειμένου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
    • Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (Δελτίο ταυτότητας, Διαβατήριο κ.λ.π.)
    • Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ
    • Άδεια διαμονής ή εργασίας προκειμένου περί πολιτών υπηκόων τρίτων χωρών.
    • Η Υπηρεσία (ΚΠΑ2) διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε δικαιολογητικό κατά την κρίση της θεωρείται απαραίτητο.

    Η εγγραφή πραγματοποιείται μόνο στο ΚΠΑ2 αρμοδιότητας της περιοχής στην οποία υπάγεται ο ενδιαφερόμενος σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.

    Μετά την εγγραφή του ο ενδιαφερόμενος παραλαμβάνει το έγγραφο «Απόδοση στοιχείων ταυτοποίησης στη Διαδικτυακή Πύλη» (κωδικοί πρόσβασης). Μέσω του εγγράφου αυτού ο συναλλασσόμενος μπορεί να κάνει την εγγραφή του στο Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (eServices IIS) του Οργανισμού και να κάνει χρήση ως πιστοποιημένος χρήστης.

   • Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μέσω εκπροσώπου;

    Ναι. Η αίτηση δύναται να υποβληθεί και μέσω πληρεξούσιου ατόμου στο αρμόδιο ΚΠΑ 2.

   • Πότε μπορώ να υποβάλλω την αίτηση;

    Το δικαίωμα για πληρωμή ανεξόφλητων αποδοχών στον εργαζόμενο από το "Λογαριασμό προστασίας εργαζομένων από την αφερεγγυότητα του εργοδότη" ασκείται με έγγραφη αίτηση του εργαζομένου προς την αρμόδια, Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, το αργότερο μέσα σε ένα εξάμηνο:

    α) από τη δημοσίευση της απόφασης για την κήρυξη του εργοδότη σε κατάσταση πτώχευσης ή

    β) από την ημερομηνία που η επιχείρησης τέθηκε σε εκκαθάριση ή γ) από την ημερομηνία που η επιχείρηση (ασφαλιστική) της οποίας ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας, λόγω παράβασης των διατάξεων της ιδιωτικής ασφαλιστικής νομοθεσίας.


    Μετά την πάροδο της εξάμηνης προθεσμίας, το δικαίωμα για τις παροχές αυτές αποσβέννυται.

   • Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την επιδότηση;
    • Βεβαίωση του συνδίκου της πτώχευσης ή του Γραμματέα του πτωχευτικού δικαστηρίου στη περίπτωση που η επιχείρηση κηρύχθηκε σε πτώχευση ή βεβαίωση του οικείου εκκαθαριστή για τις λοιπές περιπτώσεις από την οποία να προκύπτει το ύψος των ανεξόφλητων αποδοχών που αναγγέλθηκαν προς επαλήθευση ή ικανοποίηση καθώς και ο χρόνος στην οποία ανάγονται αυτές.
    • Δικαιολογητικό από το οποίο να προκύπτει ο ΑΜ ΙΚΑ του ενδιαφερομένου.
    • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για το ύψος των ανεξόφλητων αποδοχών και την περίοδο στην οποία αναφέρονται.
    • Αριθμό καταθετικού λογαρισμού (ΙΒΑΝ) στον οποίο ο ενδιαφερόμενος πρέπει να εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος.
 • Ερωτήσεις σχετικά με το Επίδομα Μακροχρονίως Ανέργων
  • Ποιοι είναι δικαιούχοι του επιδόματος μακροχρόνιως ανέργων;

   Δικαιούχοι του επιδόματος είναι οι άνεργοι που:

   • Έχουν ηλικία 20 έως 66 ετών,
   • Έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα (πραγματικό, απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο) μικρότερο των 10.000 ευρώ. Εάν ο μακροχρόνια άνεργος έχει προστατευόμενο ανήλικο παιδί, το ανώτατο όριο ετήσιο εισοδήματός του, που απαιτείται για να λάβει το επίδομα, προσαυξάνεται κατά 586,08 ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο.
   • Έχουν εξαντλήσει τη 12μηνη τακτική επιδότηση ανεργίας
   • Έχουν υποβάλλει την αίτησή τους εντός αποσβεστικής προθεσμίας δυο (2) μηνών από τη λήξη της 12μηνης τακτικής επιδότησης λόγω ανεργίας.
   • Να έχουν συμπληρώσει κατά την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης, χρόνο ανεργίας αδιαλείπτως επί δωδεκάμηνο και να παραμένουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
  • Είμαι υπήκοος τρίτης χώρας. Μπορώ να λάβω το επίδομα;

   Όχι. Δικαιούχοι του επιδόματος είναι οι Έλληνες υπήκοοι ή οι υπήκοοι κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  • Πόσο είναι το ποσό του επιδόματος;

   Το ύψος του επιδόματος καθορίζεται στο ποσό των 200 ΕΥΡΩ και χορηγείται προσωπικά στον ίδιο το δικαιούχο για όσο χρονικό διάστημα είναι άνεργος και σε καμία περίπτωση πέρα από 12 μήνες.

   Το επίδομα αυτό δεν επιδέχεται προσαυξήσεις, είναι προσωποπαγές και δεν μεταβιβάζεται.

  • Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και μέσω εκπροσώπου;

   Όχι. Η αίτηση υποβάλλεται από τον ίδιο τον δικαιούχο.

  • Τι δικαιολογητικά απαιτούνται;
   • Αίτηση του δικαιούχου στην Υπηρεσία ΟΑΕΔ του τόπου διαμονής του, ή της τελευταίας επιδότησης αυτού.
   • Επικυρωμένο αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του προ-προηγούμενου της άσκησης φορολογικού έτους, από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ, ή απλή φωτοτυπία του ως άνω εκκαθαριστικού σημειώματος, που συνοδεύεται από την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1589/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των δηλούμενων σε αυτό στοιχείων ή εκτύπωση του προαναφερθέντος εκκαθαριστικού σημειώματος που χορηγείται μέσω του συστήματος TAXISNET, χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις ή διαδικασία επικύρωσής του. Για όσους φορολογούμενους δεν είναι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 1 ν. 4172/13) απαιτείται μόνο η κατάθεση συγκεκριμένου υποδείγματος υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986 , η οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος.
   • Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου, η οποία είναι συνημμένη στη σχετική αίτηση, όπου βεβαιώνονται τα παρακάτω:

   α) ότι έλαβε γνώση των χρονικών διαστημάτων της υποχρεωτικής του εμφάνισης στον ΟΑΕΔ.

   β) ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει την αρμόδια Υπηρεσία για τους λόγους απώλειας της ιδιότητας του ανέργου εντός οκτώ (8) εργάσιμων ημερών και οπωσδήποτε πριν από τη λήξη του μήνα επιδότησης.

   γ) ότι έλαβε γνώση ότι μετά την άρση του λόγου αναστολής και για να συνεχιστεί η επιδότησή του, οφείλει να παρουσιαστεί στην αρμόδια Υπηρεσία του Οργανισμού το αργότερο μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία άρσης του λόγου αναστολής.

   δ) ότι υποχρεούται να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε κλήση της αρμόδιας Υπηρεσίας για αυτοπρόσωπη εμφάνισή του εντός της προθεσμίας που θα του ορίζει.

   ε) ότι υποχρεούται σε περίπτωση αλλαγής του τόπου κατοικίας ή διαμονής του, να το δηλώσει στην αρμόδια Υπηρεσία.

   στ) ότι όσα δικαιολογητικά καταθέτει σε φωτοαντίγραφα είναι ακριβή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα.

   • Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο κ.λ.π.)
   • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τους έχοντες ανήλικα τέκνα.
   • Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ.

   Η αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΚΠΑ 2 ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας του δικαιούχου, ή της τελευταίας επιδότησης αυτού, η οποία εκδίδει σχετική απόφαση περί χορηγήσεως ή μη του επιδόματος μακροχρόνια άνεργου.

  • Πότε μπορώ να υποβάλλω την αίτηση;

   Για να εισπράξει ο άνεργος το επίδομα πρέπει, εντός αποσβεστικής προθεσμίας δυο (2) μηνών από τη λήξη της 12μηνης τακτικής επιδότησης λόγω ανεργίας (ακόμη κι αν την έχει λάβει τμηματικά, δηλ. με αναστολές και συνεχίσεις), να υποβάλλει τη σχετική αίτηση στην Υπηρεσία ΟΑΕΔ του τόπου διαμονής του ή της τελευταίας επιδότησης αυτού. Οι τακτικά επιδοτούμενοι λόγω συνέχισης με βάση το άρθρο 20 του ν.δ. 2961/54, που κατά τη λήξη του υπολοίπου της 12μηνης επιδότησης δεν έχουν συμπληρώσει χρόνο παραμονής αδιαλείπτως επί 12μηνο στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δύνανται να υποβάλλουν τη σχετική με το επίδομα μακροχρονίως ανέργων αίτηση, μέσα σε αποσβεστική προθεσμία δύο (2) μηνών από τη συμπλήρωση της αδιάλειπτης 12μηνης παραμονής.

  • Πού υποβάλλεται η αίτηση;

   Η αίτηση υποβάλλεται με τους παρακάτω τρόπους:

   • αυτοπροσώπως στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας τους ή της τελευταίας απασχόλησής τους
   • ηλεκτρονικά, μέσω του e-services, με χρήση του κλειδάριθμου που έχει χορηγηθεί από τον ΟΑΕΔ
   • μέσω των ΚΕΠ
  • Πότε διακόπτεται, αναστέλλεται ή συνεχίζεται η καταβολή του επιδόματος;

   Η καταβολή του επιδόματος μακροχρονίως ανέργου :

   Διακόπτεται στην περίπτωση κατά την οποία ο άνεργος:

   • αναλαμβάνει μισθωτή ή μη δραστηριότητα
   • δεν αποδεχθεί προτεινόμενη από τον ΟΑΕΔ θέση εργασίας συναφή με τα τυπικά προσόντα και τις δεξιότητές του
   • απολέσει την ιδιότητα του ανέργου για οποιοδήποτε λόγο
   • δεν εμφανιστεί στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ κατά τον τρίτο μήνα ελέγχου επί δύο συνεχόμενα τρίμηνα
   • συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας του

   Αναστέλλεται

   • για όσο χρονικό διάστημα ο δικαιούχος είναι ασθενής εφόσον η ασθένεια προκύπτει από σχετική βεβαίωση του οικείου φορέα.
   • Κατά τη διάρκεια επαγγελματικής κατάρτισης

   Συνέχιση της επιδότησης χωρεί μόνον εφόσον εντός δύο μηνών από την άρση του λόγου αναστολής, ο άνεργος υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ σχετική αίτηση.

   Σε περίπτωση διακοπής του επιδόματος δεν χωρεί συνέχιση.

  • Από πού θα παραλάβω τη σχετική απόφαση;

   Η παραλαβή της απόφασης μπορεί να γίνει είτε από το αρμόδιο ΚΠΑ 2 όπου υποβλήθηκε η αίτηση, είτε από τον ατομικό σας λογαριασμό στο e-services.

  • Πρέπει να παρουσιάζομαι στον ΟΑΕΔ για την είσπραξη του επιδόματος;

   Ο επιδοτούμενος άνεργος μετά την υποβολή της αίτησης για επιδότηση είναι υποχρεωμένος:

   • να εμφανιστεί, για πρώτη φορά, τον τρίτο μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, αυτοπροσώπως και αποκλειστικά στην Υπηρεσία στην οποία κατέθεσε την αίτησή του, σε χρονικό διάστημα που υπάρχει τυπωμένο σε αυτή, χωρίς να απαιτείται άλλη ενημέρωση από την Υπηρεσία του ΟΑΕΔ
   • να εμφανίζεται, μετά την πρώτη φορά, αυτοπροσώπως σε οποιαδήποτε Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, στα χρονικά διαστήματα δήλωσης παρουσίας του, όπως αυτά αναγράφονται αναλυτικά στην «Απόφαση Υπαγωγής στην Επιδότηση» που έχει παραλάβει από την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ.
 • Ερωτήσεις σχετικά με αριθμό καταθετικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ)
 • Ερωτήσεις σχετικά με ηλεκτρονική δήλωση παρουσίας
 • Ερωτήσεις σχετικά με επιδοματικά μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κορωνοϊού
 • Ποια τα δικαιολογητικά για την έκδοση κάρτας/βεβαιώσεων ανεργίας;
  • Το Άτομο με Αναπηρία (ΑμεΑ) πρέπει να προσκομίσει: α) γνωμάτευση από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή ΚΕΠΑ (Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας) που θα αναφέρει το ποσοστό αναπηρίας του ατόμου (απαιτείται ποσοστό 50% και άνω). Η βεβαίωση δεν πρέπει να αναφέρει ανίκανος για εργασία. β) εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας ή, αν το ΑμεΑ δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση, βεβαίωση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ ότι δεν υποχρεούται να υποβάλλει φορολογική δήλωση. γ) χρειάζεται να επιδείξει την αστυνομική του ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης των στοιχείων του.

 • Ποια είναι τα οφέλη από την έκδοση κάρτας ανεργίας Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων;
  • Η κάρτα ΑμεΑ δεν χρειάζεται θεώρηση. Μπορούν με αυτή τα άνεργα ΑμεΑ να επωφεληθούν από τα προγράμματα απασχόλησης του Οργανισμού που απευθύνονται στα άτομα που ανήκουν στις Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες. Επίσης, η κάρτα δίνει τη δυνατότητα στους κατόχους της να επωφεληθούν από τις διατάξεις του Νόμου 2643/98.

 • Τι δεσμεύσεις έχει ένας εργοδότης που θα αποφασίσει να προσλάβει άτομο Ειδικής Κοινωνικής Ομάδας με πρόγραμμα επιχορήγησης από τον Ο.Α.Ε.Δ.;
  • Η βασική του δέσμευση είναι να διατηρήσει τη θέση εργασίας απασχολήσει τουλάχιστον για 48 μήνες. Κατά τους πρώτους 36 μήνες θα λαμβάνει επιχορήγηση του 100%των ασφαλιστικών εισφορών.

 • Ποιες προϋποθέσεις χρειάζεται να πληροί ένα ΑμεΑ για να έχει δικαίωμα λήψης επιδόματος ανεργίας;
  • Για το ταμείο ανεργίας οι προϋποθέσεις είναι ίδιες εκείνες που ισχύουν κοινούς ανέργους.

   Παραθέτουμε τις κατηγορίες επιδοτούμενων ανέργων και τις αντίστοιχες εργάσιμες ημέρες που θα πρέπει να έχουν συμπληρωθεί για την έγκριση του επιδόματος ανεργίας.

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

   A1Κοινοί Άνεργοι125 στο 14μήνο
   A2Συμβασιούχοι Δημόσιου Τομέα που επιδοτούνται ως κοινοί άνεργοι125 στο 14μήνο
   A3Εκπαιδευτικοί125 στο 14μήνο
   A4Οικοδόμοι100 στο 14μήνο
   A5Εποχικοί Τουριστικού – Επισιτιστικού Κλάδου100 στο 12μήνο
   A6Εποχικοί Τουριστικού – Επισιτιστικού Κλάδου μιας σεζόν100 στο 14μήνο
   A7Εποχικοί λοιπών επιχ/σεων που λειτουργούν εποχιακά100 στο 14μήνο
   A8Εποχικοί λοιπών επιχ/σεων που λειτουργούν εποχικά μιας σεζόν100 στο 14μήνο
   A9Κοινοί άνεργοι επιδοτούμενοι λόγω επίσχεσης125 στο 14μήνο
   A10Κοινοί άνεργοι επιδοτούμενοι λόγω διακοπής λειτουργίας επιχ/σης125 στο 14μήνο
   A11Άνεργοι επιδοτούμενοι λόγω απόλυσης από μεταφερόμενες ή συγχωνευόμενες επιχ/σεις180 στο 14μήνο
 • Ποιες είναι οι δράσεις συμβουλευτικής που υλοποιεί ο ΟΑΕΔ;
  • Οι δράσεις Συμβουλευτικής που υλοποιεί ο ΟΑΕΔ είναι:

   • Εργαστήρια Ενεργοποίησης – Κινητοποίησης ανέργων
   • Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού
   • Συμβουλευτική Τεχνικών Αναζήτησης Εργασίας
   • Συμβουλευτική Ανάληψης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών

   Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο της κάθε συμβουλευτικής μπορείτε να λάβετε εάν μεταβείτε στην αποκλειστική ενότητα στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

 • Πώς μπορώ να ενημερωθώ για δράσεις συμβουλευτικών υπηρεσιών;
  • Για να ενημερωθείτε για τις δράσεις συμβουλευτικής που υλοποιεί ο ΟΑΕΔ μπορείτε να απευθυνθείτε:

   • σε Εργασιακό Σύμβουλο της υπηρεσίας όπου εκδώσατε την κάρτα ανεργίας σας
   • από το site του Οργανισμού www.oaed.gr
   • από τη σελίδα του Οργανισμού στο facebook
 • Πώς μπορώ να συμμετάσχω σε ομάδα Συμβουλευτικής Τεχνικών Αναζήτησης Εργασίας;
  • Για να συμμετάσχετε σε ομάδα Συμβουλευτικής Τεχνικών Αναζήτησης Εργασίας θα πρέπει:

   • να είστε εγγεγραμμένος άνεργος και η κάρτα σας να είναι ενεργή
   • να έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης και της κατάρτισης του Ατομικού Σχεδίου Δράσης σε συνεργασία με τον Εργασιακό Σύμβουλο της υπηρεσίας στην οποία είστε εγγεγραμμένος.

   Η διαδικασία είναι η ακόλουθη:

   Ο Εργασιακός Σύμβουλος θα σας παραπέμψει σε ομάδα συμβουλευτικής Τεχνικών Αναζήτησης Εργασίας, στην περίπτωση όπου υπάρχει διαθέσιμη θέση, σε ήδη προγραμματισμένη ομάδα ή διαφορετικά θα σας παραπέμψει σε Εργαστήρια Ενεργοποίησης – Κινητοποίησης ανέργων, εφόσον υλοποιούνται στην περιοχή σας.

 • Πώς μπορώ να συμμετάσχω σε ομάδα Συμβουλευτικής Ανάληψης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών;
  • Για να συμμετάσχετε σε ομάδα Συμβουλευτικής Ανάληψης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών (ΣΑΕΠ):

   • πρέπει να είστε εγγεγραμμένος άνεργος και η κάρτα σας να είναι ενεργή
   • να έχετε ολοκληρώσει  τη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης και της κατάρτισης του Ατομικού Σχεδίου Δράσης
   • να δηλώσετε αυτοπροσώπως, σε Εργασιακό Σύμβουλο της υπηρεσίας όπου έχετε εκδώσει την κάρτα ανεργίας σας, το ενδιαφέρον σας για συμμετοχή σε ομάδα ΣΑΕΠ
   • ο εργασιακός σύμβουλος θα καταγράψει ηλεκτρονικά το αίτημα σας στο Ατομικό σας Σχέδιο Δράσης και θα σας δώσει σχετικό «Παραπεμπτικό Σημείωμα»
   • επισημαίνεται, ότι η συμμετοχή των ενδιαφερομένων ανέργων σε ομάδα ΣΑΕΠ πραγματοποιείται με σειρά προτεραιότητας (σύμφωνα με την ημερομηνία παραπομπής τους) και μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που πραγματοποιείται από το συντονιστή της ομάδας ΣΑΕΠ.
 • Πως μπορώ να συμμετάσχω σε ομάδα Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού;
  • Για να συμμετάσχετε σε ομάδα Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΠ) θα πρέπει:

   • να είστε εγγεγραμμένος άνεργος και η κάρτα σας να είναι ενεργή
   • να έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης και της κατάρτισης του Ατομικού Σχεδίου Δράσης σε συνεργασία με τον Εργασιακό Σύμβουλο της υπηρεσίας στην οποία είστε εγγεγραμμένος.

   Η διαδικασία είναι η ακόλουθη:

   Ο Εργασιακός Σύμβουλος θα σας παραπέμψει σε ομάδα συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού, στην περίπτωση όπου υπάρχει διαθέσιμη θέση, σε ήδη προγραμματισμένη ομάδα ή διαφορετικά θα σας παραπέμψει σε Εργαστήρια Ενεργοποίησης – Κινητοποίησης ανέργων, εφόσον υλοποιούνται στην περιοχή σας.

 • Όταν συμμετέχω σε ομάδες συμβουλευτικής διαγράφεται η κάρτα ανεργίας μου;
  • Η συμμετοχή σας σε δράσεις συμβουλευτικής δεν επιφέρει διαγραφή της κάρτας ανεργίας σας.

 • Δικαιούμαι βεβαίωση παρακολούθησης από τη συμμετοχή μου σε δράσεις συμβουλευτικής και πώς μπορώ να την παραλάβω;
  • Μετά την ολοκλήρωση της συμμετοχής σας σε ομάδες συμβουλευτικής μπορείτε να παραλάβετε βεβαίωση παρακολούθησης.

   Συγκεκριμένα μπορείτε να παραλάβετε τις ακόλουθες βεβαιώσεις:

   • Βεβαίωση συμμετοχής στη Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού – Επαναπροσανατολισμού
   • Βεβαίωση συμμετοχής στη Συμβουλευτική Τεχνικών Αναζήτησης Εργασίας
   • Βεβαίωση συμμετοχής στη Συμβουλευτική Ανάληψης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών.

   Τις προαναφερόμενες βεβαιώσεις μπορείτε να τις παραλάβετε μέσω:

   • των ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ
   • της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ _Ηλεκτρονικές υπηρεσίες (απαιτείται η κατοχή κλειδαρίθμου)  
   • των ΚΕΠ
 • Τι είναι η Μαθητεία;
  • Μαθητεία είναι το εκπαιδευτικό σύστημα που συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση στην τάξη με την πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Με αυτό τον τρόπο αποκτά ο μαθητής επαγγελματική εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας ώστε να καταστεί ευκολότερη στη συνέχεια η ένταξή του στην αγορά εργασίας.

 • Ποια είναι η αμοιβή των πρακτικά ασκούμενων μαθητών;
  • H αμοιβή των ασκούμενων μαθητών ανέρχεται στο 75% του κατώτατου μισθού της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και για τα τέσσερα εξάμηνα της πρακτικής άσκησης και ανέρχεται σε 21,78 ευρώ την ημέρα. 

 • Πού μπορώ να επικοινωνήσω;
  • Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα 210-99.89.711 και 210-99.89.919.

 • Πόσο διαρκεί η φοίτηση στις ΕΠΑΣ;
  • Η φοίτηση διαρκεί 2 σχολικά έτη (4 εξάμηνα), κατά τη διάρκεια των οποίων οι μαθητές παρακολουθούν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα (1 πρωινό και 4 απογευματινά) και παράλληλα  πραγματοποιούν πρακτική άσκηση σε εργασίες συναφείς προς την ειδικότητά τους (4 ή 5 ημέρες την εβδομάδα).

 • Ποιοι μπορούν να φοιτήσουν στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας;
  • Οι ΕΠΑΣ Μαθητείας απευθύνονται σε νέους και νέες ηλικίας 15-23 ετών, που είναι τουλάχιστον απόφοιτοι  Γυμνασίου.

 • Ποια η επιδότηση των επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους στην Πρακτική Άσκηση;
  • Η Πρακτική άσκηση επιδοτείται με 16,54 ευρώ για κάθε μαθητή ημερησίως. Η επιδότηση καταβάλλεται  απευθείας στον μαθητή. Η συμμετοχή του εργοδότη στην ημερήσια αποζημίωση του μαθητευόμενου είναι 5,24 ευρώ (21,78-16,54) καθώς και οι νόμιμες ασφαλιστικές εισφορές.  Η πράξη Μαθητεία/Πρακτική Άσκηση των ΕΠΑ.Σ ΟΑΕΔ έχει ενταχθεί στο ΕΠΑΝΑΔ & ΕΔΒΜ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-20 και συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.   Υπεύθυνη Δημοσιότητας του έργου «Πρακτικής Άσκηση των Μαθητών στις ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ» είναι η κ. Μαρία Μπαρτσώκα (Διεύθυνση Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης).

 • Ποιο είναι το όριο ηλικίας για εγγραφή υποψηφίου στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ;
  • Δεν υπάρχει όριο ηλικίας. Δίνεται η δυνατότητα εγγραφής σε κάθε ενδιαφερόμενο ανεξαρτήτως ηλικίας

 • Πότε γίνονται οι εγγραφές στα ΙΕΚ, τι δικαιολογητικά απαιτούνται για εγγραφή και πώς επιλέγεται ένας υποψήφιος για κατάρτιση στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ;
  • Οι εγγραφές, οι ανανεώσεις εγγραφών και οι κατατάξεις σπουδαστών στα ΙΕΚ, πραγματοποιούνται από 1η Σεπτεμβρίου έως 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Οι ζητούμενες ειδικότητες, τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και ο τρόπος επιλογής των υποψηφίων αναφέρονται σε σχετική εγκύκλιο που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του ΟΑΕΔ και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

 • Πόσο χρόνο διαρκεί η φοίτηση στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ;
  • Η φοίτηση στα ΙΕΚ είναι πέντε (5) συνολικά εξάμηνα , επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικών ωρών ειδικότητας σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, συνολικής διάρκειας 960 ωρών.

 • Έχει δικαίωμα να κάνει εγγραφή άνεργος υποψήφιος; Μπορεί να ανανεώνει κάρτα ανεργίας ένας καταρτιζόμενος;
  • Ναι, μπορεί να εγγραφεί στα ΙΕΚ για κατάρτιση ένας ήδη εγγεγραμμένος στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ. Εάν πληροί τις τρεις προϋποθέσεις του ν.4554/2018, αρ.34, παραμένει εγγεγραμμένος στα μητρώα του ΟΑΕΔ και ο χρόνος εκπαίδευσής του ή επαγγελματικής κατάρτισής του μετράται ως χρόνος ανεργίας ενώ υποχρεούται σε ανανέωση του δελτίου του κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Οι τρεις προϋποθέσεις (ν.4554/2018, αρ.34) είναι οι εξής:

   α) να είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα ανέργων τουλάχιστον για τέσσερις (4) μήνες αθροιστικά κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την έναρξη του προγράμματος,

   β) να δηλώσει τα στοιχεία του προγράμματος αυτού στον ΟΑΕΔ το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών μετά την πρώτη ανανέωση του δελτίου ανεργίας από την έναρξη του προγράμματος ή κατά την πρώτη μετά την έναρξη του προγράμματος αυτοπρόσωπη παρουσία του στην αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 και

   γ) να έχουν παρέλθει τουλάχιστον δύο (2) ημερολογιακά έτη από το πέρας τυχόν προηγούμενης συμμετοχής του σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης.

   Οι άνεργοι που δεν πληρούν τις αναφερόμενες προϋποθέσεις διαγράφονται για όσο χρόνο διαρκεί το πρόγραμμα και έχουν δικαίωμα επανεγγραφής στο μητρώο ανέργων με την ολοκλήρωση του προγράμματος.
   Κατά τη διάρκεια της κατάρτισή του όμως δεν μπορεί να εγγραφεί στο μητρώο ανέργων παρά μόνο στην περίπτωση που δικαιούται τακτική επιδότηση ανεργίας και παραμένει στο μητρώο ανέργων για όσο διαρκεί η επιδότηση του. Η επανεγγραφή του είναι δυνατή μετά τη λήξη της φοίτησής του στο ΙΕΚ.

 • Ποιοι διδάσκουν στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ;
  • Στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ δύνανται να διδάξουν πτυχιούχοι ΑΕΙ, ΤΕΙ και απόφοιτοι Τεχνικών και Επαγγελματικών Λυκείων και Σχολών

 • Με τι σχέση εργασίας διδάσκουν οι εκπαιδευτικοί στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ;
  • Το εκπαιδευτικό προσωπικό των ΙΕΚ εργάζεται ως ωρομίσθιο, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου (άρθρο 3 παρ.2 και 3 του ν.2336/95 και άρθρο 16 του ν.2643/98). 

 • Ποιος έχει δικαίωμα εγγραφής στα ΙΕΚ;
  • Δικαίωμα εγγραφής στο Α΄εξάμηνο των Ι.Ε.Κ έχουν οι απόφοιτοι της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή των ΓΕ.Λ και ΕΠΑ.Λ., καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

 • Πώς εγγράφεται ένας Φορέας Εκπροσώπησης Εργοδοτών στο Π.Σ ΛΑΕΚ 1- 25;
  • Με την ίδια ακριβώς διαδικασία, μόνο που ο Φορέας θα διαλέξει την επιλογή Αίτηση εγγραφής ΦΕΕ.

 • Πώς αλλάζει ο κωδικός μιας επιχείρησης;
  • Βάζοντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό και πηγαίνοντας στην επιλογή του μενού στο  Αλλαγή κωδικού εμφανίζεται οθόνη  που ζητά τον παλαιό κωδικό το νέο κωδικό και επιβεβαίωση του νέου κωδικού. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε από 8 ως 14 ψηφία (γράμματα και αριθμούς).

 • Πώς κάνω κατάθεση προγράμματος;
  • Όταν η επιχείρηση εγγράφεται για πρώτη φορά και εισάγει το όνομα χρήστη και τον κωδικό της, πρέπει να συμπλήρωσει τα στοιχείων της. (διεύθυνση, νόμιμος εκπρόσωπος, οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης κ. α) με την ολοκλήρωση συμπλήρωσης των στοιχειών αυτών η επιχείρηση – χρήστης μπορεί να επιλέξει  «Υποβολή Νέου Προγράμματος». Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες δεν χρειάζεται να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους. Παρόλα αυτά, μπορούν να προβούν σε τυχόν αλλαγές στην καρτέλα τους. (Διεύθυνση Νόμιμο εκπρόσωπο κτλ).

 • Πώς περνάω απουσίες σε ένα κατατεθειμένο πρόγραμμα;
  • 1. Για το πρόγραμμα Λαεκ 0,45% οι απουσίες (αν υπάρχουν) συμπληρώνονται 20 λεπτά πριν από την κάθε εκπαιδευτική περίοδο έως και 20 λεπτά μετά την έναρξή της. 2. Για το πρόγραμμα Λαεκ 1-25 οι απουσίες (αν υπάρχουν) καταχωρούνται 20 λεπτά πριν την έναρξη της πρώτης εκπαιδευτικής περιόδου μέχρι και 20 λεπτά μετά (δηλαδή την πρώτη ώρα της κάθε μέρας). Απουσίες καταχωρούνται ξανά στο διάλειμμα της δεύτερης προς τρίτης ώρας (εάν υπάρχει διάλλειμα στο σχεδιασμό του προγράμματος) ή στο πρώτο 15λεπτο της έναρξης της τρίτης ώρας. Από το μενού επιλέγει Καταχώρηση απουσιών.

 • Γιατί στην ηλεκτρονική αίτηση αποπληρωμής μου δεν φαίνονται τα προγράμματά μου;
  • Στη «διαχείριση στοιχείων επιχείρησης» - «καρτέλα οικονομικά» και επάνω δεξιά διαλέγοντας το έτος που σας ενδιαφέρει, θα πρέπει να συμπληρώσετε όλα τα οικονομικά στοιχεία. Υπάρχει επίσης η περίπτωση το ή τα προγράμματά σας να έχουν δεχθεί αρνητικό έλεγχο οπότε και δεν θα εμφανιστούν για αποπληρωμή.

 • Δεν έχω κάνει αποπληρωμή για το προηγούμενο έτος. Τι μπορώ να κάνω;
  • Μπορείτε να κάνετε την αποπληρωμή τώρα, και να στείλετε το φυσικό αρχείο στις Οικονομικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ. Παρόλα αυτά, η αποπληρωμή σας θα θεωρηθεί εκπρόθεσμη.

 • Επικοινωνία για την υλοποίηση προγραμμάτων ΛΑΕΚ
  • Σας ενημερώνουμε ότι το νέο τηλέφωνο επικοινωνίας και εξυπηρέτησης κοινού για τα προγράμματα ΛΑΕΚ είναι το 11320. Σε περίπτωση ιδιαίτερα εξειδικευμένων θεμάτων μπορείτε να αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
   ΓΙΑ ΛΑΕΚ 0,24%
   Επιχειρήσεις (γενικά θέματα υλοποίησης προγραμμάτων): dnikolaou@oaed.gr
   Tεχνικά Προβλήματα (υλοποίησης προγραμμάτων) και εισηγητές: nstefanis@oaed.gr
   Ελεγκτές - Ενστάσεις: jtsoukalas@oaed.gr
   Αποπληρωμές: apop.laek@oaed.gr
   ΓΙΑ ΛΑΕΚ 1-25
   ΦΕΕ (υποβολή προτάσεων,υλοποίηση): dnikolaou@oaed.gr
   Τεχνικά Προβλήματα (κατάθεσης - υλοποίησης): nstefanis@oaed.gr
   Ελεγκτές - Ενστάσεις: jtsoukalas@oaed.gr
   Αποπληρωμές: apop.laek@oaed.gr

 • Η σελίδα του Π.Σ ΛΑΕΚ δεν εμφανίζεται και δεν λειτουργεί σωστά. Δεν υπάρχει η επιλογή αποθήκευση, η επιλογή κατάθεση προγράμματος. Δεν αποθηκεύει τα δεδομένα μου ή τις αλλαγές μου σε ένα ήδη κατατεθειμένο πρόγραμμα. Δεν μου ανοίγει την επιλογή των απουσιών σε ένα πρόγραμμα και δεν με αφήνει να περάσω απουσίες.
  • Η ιστοσελίδα του Λαεκ λειτουργεί σωστά μόνο με φυλομετρητή (browser) Internet Explorer από 6.0 και πάνω .

 • Πώς εγγράφεται μια επιχείρηση στο Πληροφοριακό Σύστημα ΛΑΕΚ;
  • Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Π.Σ ΛΑΕΚ, το portal του ΛΑΕΚ ( http://laek.oaed.gr ) και επιλέγουν Αίτηση εγγραφής στο σύστημα από το μενού στα αριστερά. Εναλλακτικά μπορούν να εισέλθουν στη ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (http://www.oaed.gr) και να πάνε να επιλέξουν Εργοδότες /τριες Επιχειρήσεις μετά Συνεχιζόμενη κατάρτιση και τέλος Προγράμματα κατάρτισης Eνιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολτικών (ΛΑΕΚ).  Συμπληρώνονται οι επιλογές: Όνομα χρήστη (Η επιχείρηση – χρήστης διαλέγει ένα όνομα χρήστη) Δηλώνεται η επίσημη επωνυμία της επιχείρησης (όπως δηλώνεται στην εφορία) ΑΦΜ της επιχείρησης. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (όπου και θα αποσταλεί ο κωδικός της επιχείρησης σε μερικά λεπτά από την αίτηση εγγραφής). Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποστολής κωδικού και η επιχείρηση επιλέγει από τα αριστερά είσοδο στο σύστημα και στο κέντρο της οθόνης εμφανίζεται παράθυρο που ζητά όνομα χρήστη και κωδικό. Η επιχείρηση συμπληρώνει το όνομα χρήστη και κωδικό και συνδέεται.

 • Έκδοση Κλειδαρίθμου
  • Σε ποιες περιπτώσεις απαιτείται έκδοση κλειδαρίθμου για πρόσβαση Επιχειρήσεων στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΟΑΕΔ;

   Η έκδοση κλειδαρίθμου για πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΟΑΕΔ απαιτείται ΜΟΝΟ για ατομικές επιχειρήσεις από φυσικά πρόσωπα τα οποία είχαν ήδη εγγραφεί στον ΟΑΕΔ ως φυσικά πρόσωπα ή άνεργοι, καθώς και τις περιπτώσεις εγγραφής υποκαταστήματος από ήδη εγγεγραμμένη επιχείρηση. Στις περιπτώσεις αυτές η εγγραφή πραγματοποιείται αποστέλλοντας email με το αίτημα, στην Υπηρεσία που ανήκει η επιχείρηση και επισυνάπτοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

   Για ατομική επιχείρηση:

   • Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος της επιχείρησης
   • Αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας

   Για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, πρέπει ο νόμιμα ορισμένος εκπρόσωπος να προσκομίσει:

   • Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος της επιχείρησης και του υποκαταστήματος
   • ΦΕΚ σύστασης της εταιρίας - ΦΕΚ ορισμού του νόμιμου εκπροσώπου
   • Αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας

   Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αποστολής email, για τη διασφάλιση της εγκυρότητας των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών ή αιτημάτων, οι συναλλασσόμενοι θα πρέπει να αποστέλλουν μαζί και επικυρωμένη Υπεύθυνη Δήλωση ή Υπεύθυνη Δήλωση που θα εκδίδουν από τη σχετική ιστοσελίδα. Στην ΥΔ θα δηλώνεται ότι διαβιβάζεται το συγκεκριμένο αίτημα ή/και τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά.

   Πατώντας εδώ μπορείτε να βρείτε την Υπηρεσία που ανήκει η επιχείρηση σύμφωνα με την έδρα της ή το υποκατάστημά της και εδώ, τα email των Υπηρεσιών ΚΠΑ2 ΟΑΕΔ.

   Για τις λοιπές επιχειρήσεις που δεν ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες, η διαδικασία εγγραφής  στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ πραγματοποιείται με χρήση κωδικών taxisnet της επιχείρησης, μέσω της επιλογής «Σύνδεση στο Σύστημα μέσω πιστοποίησης από την ΑΑΔΕ».

 • Πρόσβαση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
  • Είμαι εργοδότης και θέλω να έχω πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβώ;

   Η διαδικασία εγγραφής επιχειρήσεων στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ πραγματοποιείται με χρήση κωδικών taxisnet, μέσω της επιλογής «Σύνδεση στο Σύστημα μέσω πιστοποίησης από την ΑΑΔΕ».

   Η διαδικασία αυτή δεν αφορά ατομικές επιχειρήσεις από φυσικά πρόσωπα τα οποία είχαν ήδη εγγραφεί στον ΟΑΕΔ ως φυσικά πρόσωπα ή άνεργοι, καθώς και τις περιπτώσεις εγγραφής υποκαταστήματος από ήδη εγγεγραμμένη επιχείρηση. Στις περιπτώσεις αυτές η εγγραφή πραγματοποιείται αποστέλλοντας email με το αίτημα, στην Υπηρεσία που ανήκει η επιχείρηση και επισυνάπτοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

   Για ατομική επιχείρηση:

   • Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος της επιχείρησης
   • Αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας

   Για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, πρέπει ο νόμιμα ορισμένος εκπρόσωπος να προσκομίσει:

   • Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος της επιχείρησης και του υποκαταστήματος
   • ΦΕΚ σύστασης της εταιρίας - ΦΕΚ ορισμού του νόμιμου εκπροσώπου
   • Αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας

   Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αποστολής email, για τη διασφάλιση της εγκυρότητας των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών ή αιτημάτων, οι συναλλασσόμενοι θα πρέπει να αποστέλλουν μαζί και επικυρωμένη Υπεύθυνη Δήλωση ή Υπεύθυνη Δήλωση που θα εκδίδουν από τη σχετική ιστοσελίδα. Στην ΥΔ θα δηλώνεται ότι διαβιβάζεται το συγκεκριμένο αίτημα ή/και τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά.

   Πατώντας εδώ μπορείτε να βρείτε την Υπηρεσία που ανήκει η επιχείρηση σύμφωνα με την έδρα της ή το υποκατάστημά της και εδώ, τα email των Υπηρεσιών ΚΠΑ2 ΟΑΕΔ.

 • Αναγγελία Πρόσληψης Μισθωτού
  • Πόσες ημέρες έχω προθεσμία να καταθέσω την αναγγελία πρόσληψης μισθωτού; Εάν το καθυστερήσω, θα υποστώ κυρώσεις; Βάσει ποιας νομοθεσίας;

   Το έντυπο Ε3-Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης), υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ το αργότερο έως και την ίδια ημέρα πρόσληψης και πάντως πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο. Οι νέοι εργοδότες, οι οποίοι προβαίνουν σε πρόσληψη για πρώτη φορά, καθώς και όσοι εργοδότες δημιουργούν παραρτήματα με νέες προσλήψεις εργαζομένων, μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το Ε3 Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την απογραφή στην αρμόδια υπηρεσία του ΕΦΚΑ.

   Σε περίπτωση παρέλευσης της προβλεπόμενης προθεσμίας υποβολής του εντύπου Ε3, η υποβολή της αναγγελίας πρόσληψης γίνεται μόνο ηλεκτρονικά και άπαξ, με υποβολή του αντίστοιχου σχετικού εντύπου που προβλέπεται κατά την εμπρόθεσμη και ανάλογη εφαρμογή των προβλεπόμενων κυρώσεων από την κείμενη νομοθεσία περί εκπρόθεσμης υποβολής του σχετικού εντύπου, όπως αυτή ισχύει και για την οποία ενημερώνεται από το σύστημα η αρμόδια υπηρεσία για τις ενέργειές της.

   Εφόσον δεν γίνει ηλεκτρονική αναγγελία πρόσληψης το αργότερο έως και την ίδια ημέρα πρόσληψης και πάντως πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο, τότε για κάθε μισθωτό επιβάλλεται η προβλεπόμενη διοικητική κύρωση/πρόστιμο (Ν.Δ.2656/1956, αρθ.5, παρ.4 και Ν.Δ.763/1970, αρθ.1) έως 10 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη.

 • Αναγγελία Οικειοθελούς Αποχώρησης Μισθωτού
  • Όταν αποχωρεί μόνος του από την εταιρία (παραίτηση) μισθωτός υπάλληλος, οφείλω να το δηλώσω έγκαιρα στον ΟΑΕΔ; Εάν το καθυστερήσω, θα υποστώ κυρώσεις; Βάσει ποιας νομοθεσίας;

   Ο εργοδότης υποχρεούται να υποβάλλει ηλεκτρονικά το έντυπο οικειοθελούς μισθωτού στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ μέσα σε τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα αποχώρησης του μισθωτού. Βάσει του ν.4488/13.09.2017, στο έντυπο της οικειοθελούς αποχώρησης θα πρέπει να υπάρχει υποχρεωτικά η υπογραφή του εργαζομένου. Η αναγγελία της οικειοθελούς αποχώρησης γίνεται με ηλεκτρονική υποβολή στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα του εντύπου Ε5 και επισυνάπτοντας το ηλεκτρονικά σαρωμένο έντυπο με τις υπογραφές του εργαζόμενου και του εργοδότη. Εάν ο εργαζόμενος δεν υπογράψει το έντυπο Ε5, αυτό πρέπει να επιδοθεί απο τον εργοδότη με δικαστικό επιμελητή το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από την οικειοθελή του αποχώρηση και να επισυναφθεί η ηλεκτρονικά σαρωμένη έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή την αμέσως επόμενη ημέρα από την επίδοση της εξώδικης δήλωσης στον εργαζόμενο και σε κάθε περίπτωση εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών. Εάν δεν υποβληθεί ηλεκτρονικά το έντυπο της οικειοθελούς αποχώρησης του μισθωτού ή τα συνοδευτικά έγγραφα εντός τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών, η σύμβαση εργασίας θεωρείται ότι λύθηκε με άτακτη καταγγελία του εργοδότη.

   Σε περίπτωση παρέλευσης της προβλεπόμενης προθεσμίας υποβολής του εντύπου Ε5, η υποβολή της αναγγελίας οικειοθελούς αποχώρησης γίνεται μόνο ηλεκτρονικά και άπαξ, με υποβολή του αντίστοιχου σχετικού εντύπου που προβλέπεται κατά την εμπρόθεσμη υποβολή. Στη περίπτωση της εκπρόθεσμης υποβολής της αναγγελίας οικειοθελούς αποχώρησης δεν προβλέπονται διοικητικές ή άλλες κυρώσεις ΟΑΕΔ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία του Οργανισμού περί εκπρόθεσμης υποβολής, δύναται όμως να προβλέπονται από άλλο φορέα με αρμοδιότητα σε στοιχεία απασχόλησης μισθωτών.

 • Αναγγελία Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας Μισθωτού
 • Ηλεκτρονική Εκπρόθεσμη Υποβολή
  • Πότε αρχίζει να διατίθεται στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ η ψηφιακή υπηρεσία για την ηλεκτρονική εκπρόθεσμη υποβολή στοιχείων απασχόλησης; Ποιες περιπτώσεις αφορά; Βάσει ποιας νομοθεσίας;

   Σε περίπτωση παρέλευσης της προβλεπόμενης προθεσμίας υποβολής, από 29.11.2021 διατίθεται  ψηφιακή υπηρεσία για την ηλεκτρονική εκπρόθεσμη υποβολή, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της με αρ.90972/15.11.2021, τ.Β’5393/19.11.2021 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που εκδόθηκε σε εφαρμογή του ν.4808/2021 για την Προστασία της Εργασίας (αρθ.79, παρ.5, εδ.ε) και αφορά αποκλειστικά στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής στοιχείων απασχόλησης αρμοδιότητας ΟΑΕΔ για προσλήψεις-αποχωρήσεις εργαζομένων (έντυπα Ε3, Ε5, Ε6, Ε7) και ειδικές μορφές απασχόλησης ωφελούμενων (έντυπα Ε3.1, Ε3.2, Ε3.3, Ε3.4, Ε3.5)

  • Εάν παρέλθει η προβλεπόμενη προθεσμία υποβολής των προσλήψεων-αποχωρήσεων εργαζομένων (έντυπα Ε3, Ε5, Ε6, Ε7), ποια διαδικασία προβλέπεται;

   Σε περίπτωση παρέλευσης της προβλεπόμενης προθεσμίας υποβολής των εντύπων Ε3, Ε5, Ε6, Ε7 που αφορούν εργαζόμενους (εξαρτημένη σχέση εργασίας), η υποβολή της αναγγελίας γίνεται μόνο ηλεκτρονικά και άπαξ, με υποβολή του αντίστοιχου σχετικού εντύπου που προβλέπεται κατά την εμπρόθεσμη και ανάλογη εφαρμογή των προβλεπόμενων κυρώσεων από την κείμενη νομοθεσία περί εκπρόθεσμης υποβολής του σχετικού εντύπου, όπως αυτή ισχύει και για την οποία ενημερώνεται από το σύστημα η αρμόδια υπηρεσία για τις ενέργειές της

   Ειδικότερα, οι περιπτώσεις:

   • Όσον αφορά στην υποβολή των εντύπων E3, E5, E6 και Ε7 που αφορούν εργαζόμενους (εξαρτημένη σχέση εργασίας), για τα οποία η προθεσμία υποβολής τους στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ έληξε πριν την 19/6/2021 (έναρξη ισχύος ν.4808/2021), επιτρέπεται μόνο η χειρόγραφη εκπρόθεσμη υποβολή τους, με ανάλογη εφαρμογή των προβλεπόμενων, από την κείμενη νομοθεσία περί εκπρόθεσμης υποβολής κυρώσεων

   • Η υποβολή των εντύπων E3, E5, E6 και Ε7 που αφορούν εργαζόμενους (εξαρτημένη σχέση εργασίας), τα οποία κατέστησαν ή θα καταστούν εκπρόθεσμα μεταξύ του μεταβατικού χρονικού διαστήματος από 19/6/2021 έως και 29/11/2021, επιτρέπεται για μια μόνο φορά και κατ’ εξαίρεση με ηλεκτρονική υποβολή στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ από 29/11/2021 έως και 20/12/2021, με εφαρμογή των προβλεπόμενων, από την κείμενη νομοθεσία, περί εκπρόθεσμης υποβολής κυρώσεων

   • Η υποβολή των εντύπων E3, E5, E6 και Ε7 που αφορούν εργαζόμενους (εξαρτημένη σχέση εργασίας), τα οποία θα καταστούν εκπρόθεσμα από 30/11/2021 και μετά, γίνεται μόνο ηλεκτρονικά και άπαξ

  • Εάν παρέλθει η προβλεπόμενη προθεσμία υποβολής των αναγγελιών που αφορούν ωφελούμενους σε ειδικές μορφές απασχόλησης (έντυπα Ε3.1, Ε3.2, Ε3.3, Ε3.4, Ε3.5), ποια διαδικασία προβλέπεται;

   Σε περίπτωση παρέλευσης των προβλεπόμενων προθεσμιών, η υποβολή των εντύπων Ε3.1, Ε3.2, Ε3.3, Ε3.4, Ε3.5 γίνεται μόνο ηλεκτρονικά και άπαξ, υπό την μορφή των ίδιων αντίστοιχων εντύπων της εμπρόθεσμης υποβολής άνευ κυρώσεων στις περιπτώσεις των εντύπων Ε3.1, Ε3.2, Ε3.3 και στην περίπτωση των εντύπων Ε3.4 και Ε3.5 με ανάλογη εφαρμογή των προβλεπόμενων κυρώσεων από την κείμενη νομοθεσία (αρμοδιότητας ΣΕΠΕ) περί εκπρόθεσμης υποβολής των σχετικών εντύπων

   Ειδικότερα, οι περιπτώσεις:

   • Όσον αφορά στην υποβολή των εντύπων E3.1, E3.2 και Ε3.3 που αφορούν ωφελούμενους κοινωφελούς εργασίας/θεωρητικής και πρακτικής άσκησης Voucher (μη εξαρτημένη σχέση εργασίας), τα οποία κατέστησαν εκπρόθεσμα, επιτρέπεται η ηλεκτρονική τους υποβολή, άνευ κυρώσεων

   • Όσον αφορά στην υποβολή των εντύπων E3.4 και E3.5 που αφορούν ωφελούμενους προγραμμάτων μαθητείας και πρακτικής άσκησης σπουδαστών/φοιτητών (μη εξαρτημένη σχέση εργασίας), τα οποία κατέστησαν εκπρόθεσμα, επιτρέπεται η ηλεκτρονική τους υποβολή, αλλά με ανάλογη εφαρμογή των προβλεπόμενων, από την κείμενη νομοθεσία, κυρώσεων (αρμοδιότητας ΣΕΠΕ)

 • Τι είναι οι βρεφονηπιακοί σταθμοί;
  • Οι Βρεφονηπιακοί Παιδικοί Σταθμοί (Σταθμοί) είναι χώροι αγωγής και ασφαλoύς διαμονής για παιδιά προσχολικής ηλικίας και λειτουργούν στο πλαίσιο άσκησης της κοινωνικής πολιτικής, για τη συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και για τη διευκόλυνση των ασθενέστερων οικονομικά οικογενειών.

   Η λειτουργία τους ανήκει πλέον στην αρμοδιότητα του ΟΑΕΔ, ύστερα από την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου  (ΦΕΚ 39 τ.Α΄/29.2.2012) για την κατάργηση του Οργανισμού Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.).

   Η φιλοξενία των βρεφών –νηπίων είναι δωρεάν (ανταποδοτικό πρόγραμμα για τους δικαιούχους των παροχών Ο.Ε.Ε.).

 • Ποιος έχει δικαίωμα εγγραφής στους Σταθμούς του Ο.Α.Ε.Δ.;
  • Όσοι είχαν το δικαίωμα εγγραφής των παιδιών τους στους Σταθμούς του καταργημένου φορέα της Εργατικής Εστίας διατηρούν το δικαίωμα αυτό για τους Β.Ν.Σ του Ο.Α.Ε.Δ., με την προϋπόθεση ότι η μητέρα εργάζεται.

 • Ποιες ηλικίες φιλοξενούνται στους Σταθμούς;
  • Φιλοξενούνται βρέφη από οκτώ(8) μηνών έως 2,5 ετών, εφόσον λειτουργούν βρεφικά τμήματα, καθώς και νήπια από 2,5 ετών έως την εγγραφή τους στο Νηπιαγωγείο.

   Δεν γίνονται δεκτά βρέφη ή νήπια τα οποία έχουν σοβαρά προβλήματα σωματικής ή ψυχικής υγείας και που η αγωγή τους χρειάζεται εξειδικευμένο προσωπικό και ειδικές δομές.

 • Ποιος είναι ο χρόνος λειτουργίας των Σταθμών;
  • Οι βρεφονηπιακοί – παιδικοί σταθμοί λειτουργούν από 6.45 π.μ. μέχρι 16.00 μ.μ. Δεν λειτουργούν τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες.

   Επίσης δε λειτουργούν:

   • από 1 έως 31 Αυγούστου
   • από 24 Δεκεμβρίου έως 6 Ιανουαρίου
   • από Μ. Πέμπτη έως Κυριακή του Θωμά .
 • Προβλέπεται σίτιση για τα παιδιά στους Σταθμούς του ΟΑΕΔ;
  • Στα βρέφη και στα νήπια κάθε σταθμού παρέχεται η απαραίτητη ποιοτικά και ποσοτικά τροφή (πρωινό και μεσημεριανό κάθε ημέρα), η οποία παρασκευάζεται στους σταθμούς. Το εβδομαδιαίο διαιτολόγιο υπογράφεται από την Προϊσταμένη του σταθμού και αναρτάται σε εμφανές σημείο του σταθμού για να ενημερώνονται οι γονείς.

 • Πότε γίνονται οι εγγραφές στους Σταθμούς και πώς μπορούμε να μάθουμε ποια δικαιολογητικά απαιτούνται;
  • H ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τις εγγραφές στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς για το Σχολικό Έτος 2013-2014 θα ανακοινωθεί σύντομα.

 • Σε ποιες περιοχές υπάρχουν Σταθμοί του ΟΑΕΔ;
  • Λειτουργούν εννέα (9) Σταθμοί στα όρια του Ν. Αττικής και δέκα έξι (16) σε μεγάλες επαρχιακές πόλεις και σε Δήμους με μεγάλο εργατικό δυναμικό. Αναλυτικά οι Σταθμοί αναφέρονται σε πίνακα δημοσιευμένο στον σύνδεσμο.

 • Τι είναι το δίκτυο EURES και ποιοί συμμετέχουν σε αυτό;
  • Η EURES είναι ένα δίκτυο που δημιουργήθηκε το 1993 για τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης των κρατών μελών του Ε.Ο.Χ. (οι χώρες της Ε.Ε. και η Νορβηγία, Ισλανδία και το Λιχτενστάιν) και των άλλων οργανώσεων εταίρων. Η Ελβετία διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο στη συνεργασία αυτή. Η από κοινού αξιοποίηση των πόρων των μελών και των οργανισμών εταίρων της EURES εξασφαλίζει σταθερή βάση για το δίκτυο συνεργασίας ούτως ώστε να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους εργαζόμενους και τους εργοδότες. Αποτελείται από:

   • Το Δίκτυο Δημοσίων Οργανισμών Απασχόλησης Το Δίκτυο Συμβούλων EURES στις χώρες της Ε.Ο.Χ. Το Δίκτυο ατόμων που αναζητούν εργασία και εργοδοτών που αναζητούν προσωπικό.
 • Μέσω ποιού μέσου εκφράζεται το δίκτυο EURES;
  • Βασικό εργαλείο του Δικτύου είναι η πύλη http://eures.europa.eu.

   Βασικά χαρακτηριστικά της είναι:

   • Το περιεχόμενο προσφέρεται σε 25 Ευρωπαϊκές γλώσσες,
   • Υπάρχουν χωριστά τμήματα για αναζητούντες εργασία και για εργοδότες,
   • Δυνατότητα προσωποποίησης ενεργειών με το "My EURES"
   • Βιογραφικά συμβατά με Europass CV – Cedefop.
   • Ξεχωριστό link για πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας ανά χώρα
   • Ξεχωριστό link – Υποσύστημα PLOTEUS – για ευκαιρίες μάθησης ανά χώρα
 • Υπάρχει έντυπο υλικό για το δίκτυο EURES;
  • Βεβαίως, μπορείτε να το αναζητήσετε από ένα Σύμβουλο Eures η συμμετέχοντας σε εκδήλωση που διοργανώνει το Ελληνικό Δίκτυο Eures.

 • Ποιοί είναι οι στόχοι του δικτύου EURES;
  • Κύριοι στόχοι του Δικτύου EURES είναι να ενημερώνει, να καθοδηγεί και να παρέχει συμβουλές σε εργαζόμενους που ενδέχεται να μετακινηθούν σε άλλη χώρα σχετικά με τις ευκαιρίες απασχόλησης αλλά και διαβίωσης. Επίσης βοηθά τους εργοδότες που επιθυμούν να προσλάβουν εργαζόμενους από άλλες χώρες του Ε.Ο.Χ..

   Κενές θέσεις εργασίας σε 31 ευρωπαϊκές χώρες, βιογραφικά σημειώματα ενδιαφερόμενων υποψηφίων αλλά και ότι χρειάζεται να γνωρίζετε σχετικά με τη ζωή και την εργασία στο εξωτερικό και πολλές άλλες πληροφορίες σας παρέχονται μέσω του δικτύου EURES.

   Επίσης, στις ευρωπαϊκές παραμεθόριες περιοχές η EURES διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο παρέχοντας πληροφορίες και βοήθεια για την επίλυση των προβλημάτων που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες σε σχέση με τις διασυνοριακές μετακινήσεις τους.

 • Πώς ενημερώνομαι για τις εκδηλώσεις του ελληνικού δικτύου;
  • Μέσα από την ιστοσελίδα του Ο.Α.Ε.Δ. (www.oaed.gr), στα κατά τόπους Κ.Π.Α. του Ο.Α.Ε.Δ. αλλά και μέσα από την πύλη του Δικτύου  http://eures.europa.eu στο link πρόγραμμα εκδηλώσεων επιλέγεται Ελλάδα και πατάτε αναζήτηση.

 • Τι είναι η υπηρεσία my EURES;
  • Η υπηρεσία My EURES παρέχει διάφορες δυνατότητες εξατομίκευσης των υπηρεσιών της πύλης για την επαγγελματική κινητικότητα EURES με βάση τις προσωπικές ανάγκες σας, είτε ανήκετε στα άτομα που αναζητούν εργασία είτε στους εργοδότες.

   Τα άτομα που αναζητούν εργασία μπορούν να συντάσσουν και να αποθηκεύουν προφίλ αναζήτησης και να ειδοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν εμφανίζονται θέσεις απασχόλησης που αντιστοιχούν σε κάποιο προφίλ. Το Βιογραφικό Online του EURES, που προσφέρεται σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ, σας παρέχει τη δυνατότητα να δημοσιεύσετε το βιογραφικό σας και το θέσετε υπόψη των συμβούλων EURES και των εγγεγραμμένων εργοδοτών.

   Οι εργοδότες μπορούν, ανοίγοντας έναν λογαριασμό αναζήτησης «My EURES» για βιογραφικά υποψηφίων, να συντάσσουν και να αποθηκεύουν προφίλ αναζήτησης και να ειδοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

   Πολλές ακόμη λειτουργίες θα προστεθούν στην υπηρεσία «My EURES», όπως η δυνατότητα εγγραφής συνδρομητών σε ενημερωτικά δελτία.

   Η υπηρεσία «My EURES» παρέχεται δωρεάν τόσο στα άτομα που αναζητούν εργασία όσο και στους εργοδότες.

 • Ποια είναι τα καθήκοντα του συμβούλου EURES και πόσοι απασχολούνται στο ελληνικό δίκτυο;
  • Ο σκοπός του είναι να διατηρεί συστηματική επαφή με άτομα που αναζητούν εργασία στα κράτη – μέλη του Ε.Ο.Χ. αλλά και με εργοδότες που επιθυμούν να προσλάβουν προσωπικό από τις παραπάνω χώρες.

   Το Ελληνικό Παράρτημα του EURES διαθέτει ένα ανθρώπινο δυναμικό από 19 Συμβούλους EURES και 22 βοηθούς Συμβούλους EURES, οι οποίοι βρίσκονται σε 39 Γραφεία Απασχόλησης (Κ.Π.Α.2) του Ο.Α.Ε.Δ. σε όλη την Ελλάδα.

 • Ερωτήσεις για Δικαιούχους - Ωφελούμενους
  • Είμαι συνταξιούχος. Είμαι δικαιούχος της παροχής;

   Όχι. Οι συνταξιούχοι δεν είναι δικαιούχοι της παροχής.

  • Δεν πρόλαβα να καταθέσω ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής. Μπορώ να υποβάλω μια απλή αίτηση για να συμμετάσχω στο πρόγραμμα;

   Όχι. Αιτήσεις που δεν έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά δεν εξετάζονται.

  • Πληρώ τις προϋποθέσεις συμμετοχής αλλά δεν βλέπω αριθμό επιταγής. Γιατί;

   Επειδή είχατε τις προϋποθέσεις για να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα, αλλά τα μόριά σας δεν επαρκούσαν για να λάβετε επιταγή θεάματος.

  • Βρίσκω τα στοιχεία μου στο Μητρώο Δικαιούχων και Επιταγή στο όνομά μου, αλλά δεν βλέπω τα ωφελούμενα μέλη μου. Γιατί;

   Ή δεν είχατε δηλώσει το ωφελούμενα μέλη στην αίτηση ή είχατε καταχωρίσει εσφαλμένα στοιχεία για αυτά ή δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα.

  • Για ποιές παραστάσεις μπορώ να κάνω κράτηση με την επιταγή του τέκνου μου ηλικίας 6 ετών;

   Για ωφελούμενους 3-10 ετών δεν είναι δυνατόν να επιλεγεί κεντρική σκηνή παρά μόνο παιδική. Οι δικαιούχοι μπορείτε να επιλέγετε παιδικές σκηνές για τον εαυτό σας.

  • Διαφωνώ με τα προσωρινά αποτελέσματα ως προς την αίτησή μου. Τι μπορώ να κάνω;

   Έχετε δικαίωμα υποβολής προς τον ΟΑΕΔ αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μίας και μόνο ένστασης κατά των αποτελεσμάτων του προσωρινού Μητρώου Δικαιούχων και του προσωρινού Πίνακα Αποκλειομένων εντός της ορισθείσας στη Δημόσια Πρόσκληση προθεσμίας. Υποβολή ενστάσεων μετά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα δεν είναι δυνατή. Οι συμμετέχοντες που καταθέτετε ηλεκτρονική ένσταση οφείλετε να τεκμηριώνετε τους ισχυρισμούς σας, επισυνάπτοντας στην ένστασή σας με ηλεκτρονική σάρωση δικαιολογητικά αποδεικτικά των ισχυρισμών σας.

   ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:

   • Υποβάλετε ένσταση γιατί δεν εκδόθηκε επιταγή σε ωφελούμενο παιδί σας, του οποίου τα στοιχεία είχατε δηλώσει σωστά στην αίτησή σας. Θα πρέπει με την ένσταση να επισυνάψετε ή προσκομίσετε: αποδεικτικό ασφαλιστικής ικανότητας από τον ασφαλιστικό φορέα, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και βεβαίωση ΑΜΚΑ.
   • Υποβάλετε ένσταση γιατί δεν μοριοδοτηθήκατε σωστά στο εισοδηματικό κριτήριο. Θα πρέπει με την ένστασή σας να επισυνάψετε ή προσκομίσετε: φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος του φορολογικού έτους που ορίζεται στη Δημόσια Πρόσκληση.

   Προσοχή! Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται με ηλεκτρονικό τρόπο δεν εξετάζονται.

  • Είμαι στο οριστικό Μητρώο Δικαιούχων με αριθμό επιταγής. Πως μπορώ να χρησιμοποιήσω την επιταγή μου;
   • Εισέρχεσθε στο σύστημα χρησιμοποιώντας τους κωδικούς σας. Επιλέγετε “αιτήσεις” και στη συνέχεια επιλέγετε την προβολή της αίτησής σας για το πρόγραμμα χορήγησης επιταγών θεάματος
   • Επιλέγετε το πεδίο: “Επιλογή Θεάτρου /Παράστασης“
   • Επιλέγετε την Περιφερειακή Ενότητα και στη συνέχεια το θέατρο και την παράσταση της προτίμησής σας
   • Για την επιλεγείσα παράσταση, κάνετε κλικ στα ΑΜΚΑ των μελών, τα οποία επιλέγετε να την παρακολουθήσουν. Στη συνέχεια έχετε δύο επιλογές: είτε ακύρωση /επιστροφή αν δεν θέλετε να δεσμεύσετε θέσεις σε παράσταση είτε ολοκλήρωση της διαδικασίας.
   • Εκτυπώνετε τις επιταγές σας.
   • Με την επιταγή θεάματος που έχετε εκτυπώσει μπορείτε να προβείτε σε κράτηση για την παράσταση του θεάτρου που έχετε επιλέξει, κατόπιν συνεννόησης με το θέατρο κατά τη συνήθη διαδικασία. Ο Οργανισμός δεν εμπλέκεται στη διαδικασία κράτησης θέσεων από τους δικαιούχους. Η κράτηση της θέσης σας θα αποτυπώνεται στο σύστημα της ηλεκτρονικής ενεργοποίησης των επιταγών από τους παρόχους.
   • Θα πρέπει να προσέρχεστε στα ταμεία 1⁄2 ώρα πριν από τις παραστάσεις, αλλιώς η θέση σας θα μπορεί να διατεθεί αλλού. Στην περίπτωση αυτή η κράτηση θα ακυρώνεται στο σύστημα από τον πάροχο.

    ΠΡΟΣΟΧΗ! Μετά από δύο ακυρώσεις κρατήσεων η επιταγή δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

   Αναλυτικές οδηγίες για τον έλεγχο των εκδοθεισών επιταγών, τη διαδικασία κράτησης και ενεργοποίησης αυτών είναι αναρτημένες στο www.oaed.gr

 • Ερωτήσεις για Παρόχους