Μεταβολές προσωρινού πίνακα κατάταξης υποψηφίων της ΣΟΧ1/2018.

Μετά τον έλεγχο των ενστάσεων ,ο οποίος διενεργήθηκε από το ΑΣΕΠ , με τις αρ. 980/2018 & 1011/2018 αποφάσεις του , οι οποίες διαβιβάσθηκαν στον ΟΑΕΔ με τα αρ. πρωτ. 17004/31-8-2018 & 25714/7-9-2018 έγγραφα αντίστοιχα , αναμορφώθηκε ο προσωρινός πίνακας κατάταξης και οι μεταβολές οι οποίες επήλθαν αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.