Οριστικοί πίνακες Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 66288/31-08-2016 Προκήρυξης για την πρόσληψη εκπαιδευτών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για τα ΙΕΚ και ΣΕΚ του Ο.Α.Ε.Δ., έτους κατάρτισης 2016-2017

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανακοινώνει ότι αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες Αξιολόγησης της  υπ΄αριθμ. 66288/31-08-2016 Προκήρυξης για την πρόσληψη εκπαιδευτών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για τα Ι.Ε.Κ. και τις Σ.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.Δ., έτους κατάρτισης 2016-2017, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. οικ. 28959/488 (ΦΕΚ1961/Β΄/30-06-2016) Απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής αλληλεγγύης.
Οι οριστικοί πίνακες Αξιολόγησης έχουν αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Ο.Α.Ε.Δ.  στην ηλεκτρονική Διεύθυνση: www.oaed.gr, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται σχετικά και από τα κατά τόπους Ι.Ε.Κ. και τις Σ.Ε.Κ. του Οργανισμού.
 
1. ΑΤΤΙΚΗ (ορθή επανάληψη)