Παροχή υπηρεσιών φύλαξης & προστασίας των κτιρίων , αρμοδιότητας της Διοίκησης για το χρονικό διάστημα 1/9/21-30/9/21

 

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχων , για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης & προστασίας των κτιρίων των υπηρεσιών του Οργανισμού , αρμοδιότητας της Διοίκησης προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 12.399,80€ πλέον του ΦΠΑ 24% , ήτοι ποσού 15.375,75€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% , σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας , με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής , καλεί τους ενδιαφερόμενους την 16-08-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ , να προσέλθουν στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 8, Άλιμος ΤΚ 17456 , προς υποβολή σφραγισμένων έγγραφων προσφορών , στην Επιτροπή ΑξιολόγησηςΑποτελεσμάτων Διαγωνισμών & Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης ( Ε . Α . Α . Δ . Δ . Δ ).
 
 

Δείτε εδώ την Πρόσκληση

Πρόσφατα Άρθρα

Πρόσκληση για υποβολή οικονομικής προσφοράς που αφορά στην προμήθεια προπληρωμένων φακέλλων αλληλογραφίας για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών αρμοδιότητας της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

arrow right
Πρόσκληση για υποβολή οικονομικής προσφοράς που αφορά στην προμήθεια προπληρωμένων φακέλλων αλληλογραφίας για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών αρμοδιότητας της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, σύμφωνα με την περιγραφή των φακέλων και με τον συνημμένο πίνακα υπηρεσιών στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι κ΄ΙΙ.
Περισσότερα