Παροχή υπηρεσιών φύλαξης & προστασίας των κτιρίων των υπηρεσιών του Οργανισμού, αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης Αττικής & Νήσων για το χρονικό διάστημα 1/7/2021-31/7/2021

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχων , για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης & προστασίας
των κτιρίων των υπηρεσιών του Οργανισμού , αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ / νσης Αττικής & Νήσων για το χρονικό διάστημα 1/7/2021-31/7/2021,
προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 56.981,81€ πλέον του ΦΠΑ 24% , ήτοι ποσού 70.657,44€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% , σύμφωνα με την παρούσα
πρόσκληση και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας , με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής , καλεί τους ενδιαφερόμενους μέχρι την 24-6-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 πμ , να προσέλθουν στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής επί της οδού Λ . Βουλιαγμένης 518 & Δ . Γούναρη 2, τκ 17456, Άλιμος , προς υποβολή σφραγισμένων έγγραφων προσφορών , στην Επιτροπή Αξιολόγησης
Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών & Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης ( Ε . Α . Α . Δ . Δ . Δ ).
Επίσης σφραγισμένες έγγραφες προσφορές μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier ) στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής.