Πρόγραμμα Επιχορήγησης Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Φορείς Κ.ΑΛ.Ο για την Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών ΑΤΕΙ - ΑΣΠΑΙΤΕ

Σκοπός

Ο ΟΑΕΔ δίνει κίνητρο σε επιχειρήσεις, Φορείς Κ.Α.Λ.Ο και γενικά στους εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, τις οποιεσδήποτε εμπορικές  Τράπεζες που δραστηριοποιούνται στον Ελληνικό χώρο και στους Φορείς, Οργανισμούς ή Υπηρεσίες που δεν υπάγονται στο Δημόσιο Τομέα σύμφωνα με το Μητρώο Υπηρεσιών & Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης όπως ισχύει κάθε φορά, να δέχονται σπουδαστές για την πραγματοποίηση της πρακτικής  άσκησης τους,  (ώστε να διευκολύνονται στη διαδικασία άσκησης απαραίτητης για την απόκτηση του πτυχίου τους).

Οι ανωτέρω δυνητικά δικαιούχοι θα απευθύνονται στις Υπηρεσίες  ΚΠΑ 2  του ΟΑΕΔ  όπου ανήκει η επιχείρηση ή το υποκατάστημα της επιχείρησης  όπου θα ασκηθεί ο πρακτικά ασκούμενος. Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι πρωτότυπα και τα υποβάλλουν μέχρι έξι (6) μήνες μετά τη λήξη της Πρακτικής ΄Ασκησης του/της σπουδαστή

Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι δυνητικά δικαιούχοι  στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ όπου ανήκει η επιχείρηση ή το υποκατάστημα της επιχείρησης στο οποίο θα ασκηθεί ο σπουδαστής προκειμένου να καταβληθεί μετά από σχετικό διοικητικό έλεγχο η επιχορήγηση είναι τα εξής: 

  1. Βεβαίωση Σπουδών του ΑΤΕΙ ή ΑΣΠΑΙΤΕ  - όπου αναφέρεται ότι  ο σπουδαστής βρίσκεται στο τέλος του θεωρητικού μέρους των σπουδών και έχει τις προϋποθέσεις να πραγματοποιήσει την εξάμηνη πρακτική άσκηση για την απόκτηση  του πτυχίου του. Η ανωτέρω Βεβαίωση Σπουδών δύναται να υποβληθεί από την δικαιούχο επιχείρηση στο αρμόδιο ΚΠΑ2 είτε ως ευκρινές φωτοαντίγραφο, είτε ως ευκρινή τηλεομοιοτυπία είτε και με ηλεκτρονική σάρωση (ευκρινή).

  2. Eιδική σύμβαση που έχει υπογραφεί και από τα τρία μέρη (ΑΤΕΙ ή ΑΣΠΑΙΤΕ - ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ – ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ)  η οποία χορηγείται από το ΑΤΕΙ ή ΑΣΠΑΙΤΕ.   Η ανωτέρω Ειδική Σύμβαση δύναται να υποβληθεί από την δικαιούχο επιχείρηση στο αρμόδιο ΚΠΑ2 είτε ως ευκρινές φωτοαντίγραφο, είτε ως ευκρινή τηλεομοιοτυπία είτε και με ηλεκτρονική σάρωση (ευκρινή).

  3. Υπεύθυνη Δήλωση Εργοδότη για Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών ΑΤΕΙ ή ΑΣΠΑΙΤΕ (υποβάλλεται εις διπλούν) η οποία χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ και συμπληρώνεται με τα στοιχεία των δικαιούχων (επιχειρήσεων κλπ) και του σπουδαστή (μετά την λήξη της πρακτικής άσκησης).

  4. Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης του Πρακτικά ασκουμένου σπουδαστή και αντίγραφα πληρωμών γραμματίων είσπραξης ή βεβαίωση ασφαλιστικών εισφορών    οριστικοποιημένες εγγραφές ή Α.Π.Δ. (Αναλυτική Περιοδική Δήλωση) του εξαμήνου της πρακτικής άσκησης  με αποδεικτικό κατάθεσης στο ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ). Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να ασφαλίσει τον πρακτικά ασκούμενο κατά επαγγελματικού κινδύνου στην 12η  ασφαλιστική κλάση για 1%  και  με πακέτο κάλυψης 210 ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ)  . 

  5. Οι ΕΠΕ, ΙΚΕ & Α.Ε   προσκομίζουν πρόσφατη φωτοτυπία του ΦΕΚ που αφορά στην εκπροσώπήση και τη διάρκειά τους. Οι Ο.Ε. προσκομίζουν φωτοτυπία του καταστατικού τους. Επίσης για τις Α.Ε. προσκομίζουν και φωτοτυπία του καταστατικού τους και απόφαση του Δ.Σ. για ορισμό του νόμιμου εκπροσώπου.

  6. Αντίγραφο του IBAN (τραπεζικού λογαριασμού) της επιχείρησης προκειμένου να πιστώσει ο ΟΑΕΔ το ποσό της επιχορήγησης και Υπεύθυνη Δήλωση ότι έχει καταβάλει την αποζημίωση στον Πρακτικά ασκούμενο σπουδαστή

  7. Παραστατικά/αποδεικτικά πληρωμής των επιχορηγουμένων μαθητών/σπουδαστών/φοιτητών για το αιτούμενο χρονικό διάστημα σύμφωνα με τo  άρθρο 52 του ν. 4611/2019 (Α’ 73)

Ποσό επιχορήγησης

Οι επιχειρήσεις ή οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν κάθε μήνα στον σπουδαστή το 80% του  κατώτατου νομοθετημένου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη  που ισχύει κάθε φορά. Κατόπιν οι δικαιούχοι (επιχειρήσεις) επιχορηγούνται από τον ΟΑΕΔ το 50% του συνολικού ποσού που κατέβαλαν.

Επισημαίνεται ότι από 1.2.2019 το νέο θεσμοθετημένο κατώτατο  ημερομίσθιο ανέρχεται  στο ποσό των 29,04  ΕΥΡΩ   ανεξαρτήτου ηλικίας 29,04Χ80%=23,23Χ25= 580,75 Ευρώ

Εξαιρέσεις επιχορήγησης

  1. Δεν εντάσσονται και δεν επιχορηγούνται  επιχειρήσεις ή εργοδότες του Ιδιωτικού Τομέα, Τράπεζες και  Φορείς, Οργανισμοί  οι οποίοι έχουν δεχθεί ασκούμενους που επιχορηγούνται από οποιοδήποτε Εθνικό ή συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

  2. Δεν εντάσσονται επιχειρήσεις ή εργοδότες του Ιδιωτικού Τομέα, κλπ για ασκούμενους οι όποιοι έχουν απασχοληθεί σε αυτές κατά το  προηγούμενο δωδεκάμηνο.

  3. Δεν εντάσσονται Φορείς και Οργανισμοί  σύμφωνα με το Μητρώο Υπηρεσιών & Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης είναι εντός του Δημοσίου Τομέα. Στην περίπτωση αυτή οι σπουδαστές που ασκούνται πρακτικά  σε Υπηρεσίες του Δημοσίου αμείβονται με  το ποσό των 176,08 Ευρώ  από τον προϋπολογισμό του εκάστοτε Φορέα και ο ΟΑΕΔ δεν καταβάλει καμία αποζημίωση.

Νομοθετικό Πλαίσιο

Σχετικά Αρχεία Προγράμματος