ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΛΑΕΚ 0,24% ΕΤΟΥΣ 2017

Σας ενημερώνουμε ότι με βάση τη με αριθμ. 3029/71/15.12.2015 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ καιτη με αριθμ. 641/45/8.12.2015 διατύπωση γνώμης της Επιτροπής ΕΛΕΚΠ (ΦΕΚ 2988/τεύχος β΄/31.12.2015), οι δικαιούχοι του πόρου ΛΑΕΚ μπορούν να ξεκινήσουν την καταχώριση στοιχείων το πληροφοριακό σύστημα του ΛΑΕΚ για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης ΛΑΕΚ 0,24%. Οι όροι και οι προϋποθέσεις υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης είναι διαθέσιμες στη με αριθμ. πρωτ.4096/18.01.2016 εγκύκλιο η οποία έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr)
Σας ενημερώνουμε ότι με βάση τη με αριθμ. 3321/71/06.12.2016 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ και τη με αριθμ. 677/43/06.12.2016 διατύπωση γνώμης της Επιτροπής ΕΛΕΚΠ, οι δικαιούχοι του πόρου ΛΑΕΚ μπορούν να ξεκινήσουν την καταχώριση στοιχείων το πληροφοριακό σύστημα του ΛΑΕΚ για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης ΛΑΕΚ 0,24% από τις 2/1/2017. Οι όροι και οι προϋποθέσεις υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης είναι διαθέσιμες στην εγκύκλιο την οποία μπορείτε να δείτε εδώ.