Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις για την αντιπυρική προστασία των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας

Έναρξη προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα 

18-05-2018 Δελτίο τύπου

18-05-2018 Δημόσια Πρόσκληση

18-05-2018 Παράρτημα I (Αριθμός διατιθέμενων θέσεων ανά Επιβλέποντα Φορέα ή και Υπηρεσία τοποθέτησης ανά  ειδικότητα)

18-05-2018 Παράρτημα II (Προσοντολόγιο)

18-05-2018 Παράρτημα III (Προσοντολόγιο)

21-05-2018 ΚΥΑ 

13-07-2018 Οδηγίες στο  πλαίσιο εφαρμογής των προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα (Προσκόμιση των αποδεικτικών ηλεκτρονικής υποβολής των ΑΠΔ στον ΕΦΚΑ)

 

Ανάρτηση Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης Ανέργων

12-06-2018 Δελτίο τύπου

12-06-2018 Προσωρινός Πίνακας Επιτυχόντων

12-06-2018 Προσωρινός Πίνακας Επιλαχόντων

12-06-2018 Προσωρινός Πϊνακας Αποκλειομένων

Ανάρτηση οριστικών πινάκων

22-06-2018 Δελτίο τύπου

22-06-2018 Οριστικός Πίνακας Επιτυχόντων

22-06-2018 Οριστικός Πίνακας Επιλαχόντων

22-06-2018 Οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων

01-08-2018 ΠΙΝΑΚΑΣ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  Νο 4/2018

01-08-2018 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

01-08-2018 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΦΟΡΕΑ

25-10-2018 ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ

 

08-01-2019 Νόμος 4320 - άρθρο 42 "Αποδοχές ωφελουμένων κοινωφελούς"

18-03-2019 Νέες αποδοχές ωφελουμένων κοινωφελούς

21-03-2019 Τροποποίηση ΚΥΑ- Επέκταση χρονικής διάρκειας τοποθέτησης (ΦΕΚ 969/Β/21-03-2019)

31-05-2019 Οδηγίες Εφαρμογής σχετικά με την καταβολή των καθαρών αποδοχών – αμοιβών σε ωφελούμενους που

                  έχουν τοποθετηθεί σε Επιβλέποντες Φορείς, στο πλαίσιο των Δημοσίων Προσκλήσεων για τα     

                   Προγράμματα  Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Επιβλέποντες Φορείς