Πρόγραμμα προεργασίας και ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

15-11-2019 Δελτίο τύπου 

15-11-2019 ΦΕΚ 

Α) Πρόγραμμα προεργασίας για 300 ανέργους νέους, ηλικίας 18-30 σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε επιχειρήσεις, φορείς, οργανισμούς του δημοσίου τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

15-11-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13/2019

13-12-2019 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑΣ 

13-12-2019 ΕΝΤΥΠΟ Α'- ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑΣ

27-01-2020  παρ.7 αρθρου 51 του ν.3693/2008 (Προγραμμα Προεργασίας)

02-06-2020  παρ.3 άρθρου 9 ν.4075_12 (Πρόγραμμα Προεργασίας)

10-02-2020 Βεβαίωση Παρόχου/Επιχείρησης 

10-02-2020 Παρουσιολόγιο Παρόχου/Επιχείρησης

10-03-2020 Οδηγίες για τη παροχή διευκρινήσεων για καταβολή αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών , των ωφελούμενων στο πλαίσιο του Προγράμματος Προεργασίας για 300                          ανέργους νέους , ηλικίας 18-30 ετών, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

23-03-2020 το ΔΣ του ΟΑΕΔ με την με αριθμ.  1976/34/20-3-2020 απόφαση του, αποφάσισε την παράταση των κάθε είδους προθεσμιών που ορίζονται στις διατάξεις των προγραμμάτων απασχόλησης (ΝΘΕ , Προεργασία , Διατήρηση προσωπικού, Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών ATEΙ-ΑΣΠΑΙΤΕ) και αυταπασχόλησης (ΝΕΕ) , μέχρι την άρση των περιοριστικών και έκτακτων μέτρων που έχουν ληφθεί λόγω αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

25-06-2020 Μηνιαία Συγκεντρωτική Κατάσταση Ωφελουμένων στην δράση της Προεργασίας

Β) Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 250 ανέργων ηλικίας 22-39 ετών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αυτής και τα οποία δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα

15-11-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12/2019 15-11-2019 

15-11-2019 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

15-11-2019 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

15-11-2019 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

11-02-2020 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

11-02-2020 ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ

11-02-2020 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 

Ανάρτηση Προσωρινών πινάκων 

14-01-2020 Δελτίο τύπου 

14-01-2020 Προσωρινός Πίνακας Επιτυχόντων   

14-01-2020 Προσωρινός Πίνακας Επιλαχόντων 

14-01-2020 Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων  

Ανάρτηση Οριστικών πινάκων 

28-01-2020 Δελτίο τύπου 

28-01-2020 Οριστικός Πίνακας Επιτυχόντων 

28-01-2020 Οριστικός Πίνακας Επιλαχόντων 

28-01-2020 Οριστικός Πίνακας Αποκλειόμενων 

23-03-2020 το ΔΣ του ΟΑΕΔ με την με αριθμ.  1976/34/20-3-2020 απόφαση του, αποφάσισε την παράταση των κάθε είδους προθεσμιών που ορίζονται στις διατάξεις των προγραμμάτων απασχόλησης (ΝΘΕ , Προεργασία , Διατήρηση προσωπικού, Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών ATEΙ-ΑΣΠΑΙΤΕ) και αυταπασχόλησης (ΝΕΕ) , μέχρι την άρση των περιοριστικών και έκτακτων μέτρων που έχουν ληφθεί λόγω αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.