Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών που αφορά στην προμήθεια ειδών Γραφικής Ύλης, για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Θεσσαλίας , για ένα (1) έτος

δείτε το πλήρες τεύχος της πρόσκλησης