Προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού Α4 προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες της ΠΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και των Υπηρεσιών αρμοδιότητάς της για ένα (1) έτος

Προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού Α4 προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες της ΠΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και των Υπηρεσιών αρμοδιότητάς της για ένα (1) έτος.

Δείτε το πλήρες τεύχος της πρόσκλησης