Προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού Α4 , προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες της ΠΔM και των Υπηρεσιών αρμοδιότητάς της για 1 έτος

Προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού Α4 προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  και  των  Υπηρεσιών αρμοδιότητάς  της  για  ένα  (1)  έτος», σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές  τηςΥπηρεσίας,  προϋπολογισθείσας  δαπάνης  «50.700,00»  €  πλέον  του  ΦΠΑ  24%  ήτοι 62.868,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

Δειτε εδώ την πρόσκληση

Πρόσφατα Άρθρα

Πρόσκληση για υποβολή οικονομικής προσφοράς που αφορά στην προμήθεια προπληρωμένων φακέλλων αλληλογραφίας για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών αρμοδιότητας της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

arrow right
Πρόσκληση για υποβολή οικονομικής προσφοράς που αφορά στην προμήθεια προπληρωμένων φακέλλων αλληλογραφίας για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών αρμοδιότητας της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, σύμφωνα με την περιγραφή των φακέλων και με τον συνημμένο πίνακα υπηρεσιών στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι κ΄ΙΙ.
Περισσότερα