Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Οργανισμού αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πελοποννήσου, που υπάγονται στη χωρική αρμοδιότητα των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδος και Πελοποννήσου για το έτος 2021

Προκήρυξη ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για
την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Οργανισμού αρμοδιότητας της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πελοποννήσου, που υπάγονται στη χωρική αρμοδιότητα των Περιφερειών Δυτικής
Ελλάδος και Πελοποννήσου για το έτος 2021», συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού
των 172.590,00 € πλέον ΦΠΑ, ήτοι μέχρι του ποσού των 214.011,60 € συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24%, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει μόνο της τιμής και σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:

 

Δείτε εδώ την Προκήρυξη