Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχων, για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης & προστασίας των κτιρίων των υπηρεσιών του Οργανισμού , αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης Ηπείρου

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχων, για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης & προστασίας των κτιρίων των υπηρεσιών του Οργανισμού, αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης Ηπείρου, καλεί τους ενδιαφερόμενους την 23-02-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ, να προσέλθουν στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής επί της οδού 3οχλμ Ε.Ο Ιωαννίνων Αθηνών ,ΤΚ 45003), προς υποβολή σφραγισμένων έγγραφων προσφορών, στην Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών & Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης (Ε.Α.Α.Δ.Δ.Δ).

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ..