Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών που αφορά στην προμήθεια 5 φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Πρόσκληση για υποβολή οικονομικής προσφοράς  που αφορά στην προμήθεια 5 φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων (4 μηχανήματα τύπου Ι και 1 μηχάνημα τύπου ΙΙ), σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. Ο προϋπολογισμός για το κόστος κτήσης των μηχανημάτων ανέρχεται στο ποσό των 7200€ χωρίς ΦΠΑ και 8928€ με ΦΠΑ και το κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά.

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης πατήστε εδώ