Πρόσκληση για υποβολή σφραγισμένων προσφορών που αφορά στην προμήθεια 10 φωτοαντιγραφικών συσκευών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Π.Δ. Αττικής & Νήσων-Ορθή Επανάληψη

Πρόσκληση για υποβολή σφραγισμένων προσφορών που αφορά στην προμήθεια 10 φωτοαντιγραφικών συσκευών, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Π.Δ. Αττικής & Νήσων, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 19.046,40€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%-Ορθή Επανάληψη

Για την Πρόσκληση πατήστε εδώ