Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών που αφορά στην προμήθεια φωτοτυπικού πολυμηχανήματος για την κάλυψη των αναγκών της ΠΔΗ

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά που αφορά στην προμήθεια ενός Φωτοτυπικού Πολυμηχανήματος σύμφωνα με τις συνημμένες στην παρούσα τεχνικές προδιαγραφές.

Δείτε εδώ την Πρόσκληση