Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Π.Δ. Ηπείρου για το χρονικό διάστημα από 1/12/2021 έως 31/12/2021

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχων, για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης & προστασίας των κτιρίων των υπηρεσιών του Οργανισμού , αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης Ηπείρου προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 2.371,68€ πλέον του ΦΠΑ 24% , ήτοι ποσού 2.940,90€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας, με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής, καλεί τους ενδιαφερόμενους την 10-11-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00πμ, να προσέλθουν στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής επί της οδού 3ο χλμ Ιωαννίνων Αθηνών, τκ 45003 Ιωάννινα, προς υποβολή σφραγισμένων έγγραφων προσφορών, στην Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών & Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης (Ε.Α.Α.Δ.Δ.Δ).

Δείτε εδώ την Πρόσκληση