Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης και προστασίας των υπηρεσιών του Οργανισμού, αρμοδιότητας της Διοίκησης του Ο.Α.Ε.Δ.”.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για τη διαγωνιστική διαδικασία “Παροχής Υπηρεσιών Φύλαξης και προστασίας των υπηρεσιών του Οργανισμού, αρμοδιότητας της Διοίκησης”, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής, σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 13.269,84 € πλέον Φ.Π.Α. 24 %, ήτοι ποσού 16.454,60 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24 %.

Δείτε εδώ την Πρόσκληση

Πρόσφατα Άρθρα

Πρόσκληση για υποβολή οικονομικής προσφοράς που αφορά στην προμήθεια προπληρωμένων φακέλλων αλληλογραφίας για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών αρμοδιότητας της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

arrow right
Πρόσκληση για υποβολή οικονομικής προσφοράς που αφορά στην προμήθεια προπληρωμένων φακέλλων αλληλογραφίας για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών αρμοδιότητας της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, σύμφωνα με την περιγραφή των φακέλων και με τον συνημμένο πίνακα υπηρεσιών στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι κ΄ΙΙ.
Περισσότερα