Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο συνοπτικό διαγωνισμό “Δημιουργία Βάσης Δεδομένων Ακίνητης Περιουσίας Ο.Α.Ε.Δ.”.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς στο συνοπτικό διαγωνισμό “Δημιουργία Βάσης Δεδομένων Ακίνητης Περιουσίας Ο.Α.Ε.Δ.”, προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 60.000,00 € πλέον του Φ.Π.Α. 24 %, ήτοι ποσού 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24 %.

Δείτε εδώ την Πρόσκληση ενδιαφέροντος: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 30 08 2021

Δείτε εδώ το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης: Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης

Πρόσφατα Άρθρα

Πρόσκληση για υποβολή οικονομικής προσφοράς που αφορά στην προμήθεια προπληρωμένων φακέλλων αλληλογραφίας για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών αρμοδιότητας της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

arrow right
Πρόσκληση για υποβολή οικονομικής προσφοράς που αφορά στην προμήθεια προπληρωμένων φακέλλων αλληλογραφίας για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών αρμοδιότητας της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, σύμφωνα με την περιγραφή των φακέλων και με τον συνημμένο πίνακα υπηρεσιών στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι κ΄ΙΙ.
Περισσότερα