Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών που αφορά φύλαξη κτιρίων (πίνακας Β2) αρμοδιότητας ΠΔΑΝ για το μήνα Φεβρουάριο 2022

 Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχων , για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης & προστασίας των κτιρίων των υπηρεσιών του Οργανισμού ( ΠΙΝΑΚΑΣ Β 2), αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ / νσης Αττικής & Νήσων για το χρονικό διάστημα 1/2/2022-28/2/2022, προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 26.501,02€ πλέον του ΦΠΑ 24% , ήτοι ποσού 32.861,26€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% , σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας , με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής , καλεί τους ενδιαφερόμενους μέχρι την 17 -1-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 πμ , να προσέλθουν στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής επί της οδού Λ . Βουλιαγμένης 518 & Δ . Γούναρη 2, τκ 17456,Άλιμος , προς υποβολή σφραγισμένων έγγραφων προσφορών , στην Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών & Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης( Ε . Α . Α . Δ . Δ . Δ ). Επίσης σφραγισμένες έγγραφες προσφορές μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικά  με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier ) στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής.Πληροφορίες για τους όρους κ . λ . π . και το τεύχος της πρόσκλησης παρέχονται από το αρμόδιο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, κάθε εργάσιμη ημέρα , από 8:00 π . μ – 14:30μ . μ ( Τηλ : 210-9989485, 2109989608, e-mail: per . promithies @ oaed . gr )

 

Δείτε εδώ την Πρόσκληση