Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών που αφορά καθαριότητα κτιρίων ΒΝΣ αρμοδιότητας ΠΔΑΝ για το χρονικό διάστημα Ιανουαριος- Φεβρουάριος 2022

Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών που αφορά στην παροχή Υπηρεσιών καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών Βρεφονηπιακών Σταθμών του ΟΑΕΔ, αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής & Νήσων
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά που αφορά στην παροχή Υπηρεσιών καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών Βρεφονηπιακών Σταθμών του
ΟΑΕΔ, αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής & Νήσων, σύμφωνα με τιςσυνημμένες στην παρούσα τεχνικές προδιαγραφές.
 Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη (καθαρό ποσό): 26.000,00€ αναλυόμενη ανά είδος ( CPV ) ως κάτωθι :
1) περιγραφή είδους: καθαρισμός γραφείων, CPV: 90900000-6, υπηρεσία, τιμή μονάδας(καθαρό ποσό): 26.000,00€,ΚΑΕ : 0845
 Η κατάθεση των σφραγισμένων προσφορών πρέπει να γίνει έως και την06/12/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ στην έδρα της Υπηρεσίας μας
 Η ισχύς της προσφοράς θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 90 ημέρες και θα πρέπεινα σφραγίζεται και να υπογράφεται από τον υπεύθυνο της επιχείρησης.
 Στην προσφορά επίσης θα πρέπει να αναγράφεται πως ο τρόπος πληρωμής θα είναι με πίστωση.
 Δεκτές γίνονται προσφορές μόνο για το σύνολο του έργου
 Τα αναλώσιμα υλικά καθαρισμού βαρύνουν τον ΟΑΕΔ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4782/2021, πριν την κατακύρωση της ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας ο προσωρινός μειοδότης πρέπει να προσκομίσει στην Υπηρεσία μας, κατόπιν έγγραφης σχετικής ειδοποίησης, Υπεύθυνη Δήλωση, εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους το νομίμου εκπροσώπου, ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

 

 

Δείτε εδώ την Πρόσκληση