Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών που αφορά στην προώθηση διαφημιστικής καμπάνιας στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης με θέμα την προβολή των Επαγγελματικών Σχολών Ο.Α.Ε.Δ. (ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας & ΙΕΚ) αρμοδιότητας Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής και Νήσων

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού θα προβεί με Συνοπτικό διαγωνισμό και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής στην ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την «Προώθηση της διαφημιστικής καμπάνιας στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης με θέμα την προβολή των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) Μαθητείας & Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του ΟΕΑΔ αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής και Νήσων, για το έτος 2021», σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας, προϋπολογισθείσας δαπάνης 60.000,00 € πλέον του ΦΠΑ 24% ήτοι 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Δείτε εδώ την Πρόσκληση