Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης Κ. και Δ. Μακεδονίας, για τον μήνα Νοέμβριο 2021

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχων, για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης & προστασίας των κτιρίων των υπηρεσιών του Οργανισμού, αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης Κ. και Δ. Μακεδονίας προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 12.724,91 € πλέον του ΦΠΑ 24%, ήτοι ποσού 15.778,89 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας, με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής, καλεί τους ενδιαφερόμενους την 20-10-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 πμ, να προσέλθουν στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής επί της οδού Δωδεκανήσου 10Α Θεσ/νίκη τκ 54626), προς υποβολή σφραγισμένων έγγραφων προσφορών, στην Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών & Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης (Ε.Α.Α.Δ.Δ.Δ).

Δείτε εδώ την αναλυτική πρόσκληση