Πρόσκληση συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού Α4 για τις ανάγκες της ΠΔΑΝ και των υπηρεσιών αρμοδιότητάς της για ένα έτος

Πρόσκληση συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού Α4 για τις ανάγκες της ΠΔΑΝ και των υπηρεσιών αρμοδιότητας της για ένα έτος

Δείτε εδώ την Πρόσκληση (σε μορφή pdf)

ΤΕΥΧΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ Α4 ΠΔΑΝ 2021 ΜΕ ΚΗΜΔΗΣ