Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς που αφορά στην παροχή Τεχνικής Υπηρεσίας ελέγχου και εκπόνησης ειδικής μελέτης στατικής επάρκειας της θεμελίωσης του κτιρίου του Εργατικού Κέντρου Δράμας, ιδιοκτησίας Ο.Α.Ε.Δ., με σκοπό την επισκευή και αποκατάσταση των βλαβών αυτού

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική προσφορά που αφορά στην παροχή τεχνικής υπηρεσίας ελέγχου και εκπόνησης ειδικής μελέτης στατικής επάρκειας της θεμελίωσης του κτιρίου, του Εργατικού Κέντρου της Δράμας, ιδιοκτησίας Ο.Α.Ε.Δ., με σκοπό την επισκευή και αποκατάσταση των βλαβών αυτού. Η παροχή υπηρεσίας θα περιλαμβάνει τα κάτωθι :

1. Έλεγχο Νομιμότητας του κτιρίου.

2. Τεχνικό έλεγχο της θεμελίωσης του κτιρίου καθώς και έλεγχο της ανωδομής αυτού, χωρίς τραυματισμό των δομικών στοιχείων του φορέα (σκυρόδεμα και οπλισμός), με σύγχρονες μεθόδους.

3. Τεχνική Έκθεση με καταγραφή των αποτελεσμάτων του ελέγχου και συσχετισμού αυτών με τη μελέτη ανέγερσης του κτιρίου.

4. Μελέτη βάσει των αποτελεσμάτων του ελέγχου για την επισκευή και αποκατάσταση κυρίως της θεμελίωσης αυτού (σχέδια, τεύχος μελέτης).

5. Σύνταξη τευχών για τη δημοπράτηση και εκτέλεση του έργου με τίτλο: «επισκευή και αποκατάσταση θεμελίωσης του κτιρίου του Ε.Κ. Δράμας» (ήτοι: προμέτρηση εργασιών, τιμολόγιο, προϋπολογισμός, τεχνική περιγραφή και προδιαγραφές, συγγραφή υποχρεώσεων, απαιτούμενα σχέδια, εκτός της διακήρυξης και της προκήρυξης του έργου). Στα τεύχη θα περιληφθούν οι προκύπτουσες από την παραπάνω διαδικασία επεμβατικές εργασίες στη θεμελίωση του κτιρίου, καθώς και όποιες προκύψουν για τον φορέα και γενικά για την επισκευή αυτού.

6. Έκδοση της απαιτούμενης άδειας δόμησης για την εκτέλεση των εργασιών, με τη συνδρομή και της Τεχνικής Υπηρεσίας, συντάσσοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία προς τούτο.

Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη (καθαρό ποσό): 9.500,00 €  (11.780,00 € συμπ. Φ.Π.Α. 24%)

Δείτε εδώ την πρόσκληση