Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία για την επιλογή αναδόχου, για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης προστασίας των κτηρίων των Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ νσης / Πελοποννήσου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία για την επιλογή αναδόχου, για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης προστασίας των κτηρίων των & υπηρεσιών ΚΠΑ2 Ζακύνθου, ΚΠΑ2 Αργοστολίου, ΚΠΑ2 Πάτρας, ΕΠΑΣ Μαθητείας Αγρινίου, ΚΠΑ2 Ναυπλίου και ΕΠΑΣ ΙΕΚ ΚΕΤΕΚ Καλαμάτας του Οργανισμού αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ νσης / Πελοποννήσου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής, σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 21.567,54 € (24%) πλέον ΦΠΑ ήτοι ποσού 26.743,74 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%).

Δείτε εδώ την Πρόσκληση

Πρόσφατα Άρθρα

Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών που αφορά την δαπάνη για την κάλυψη των αναγκών του ΚΕΤΕΚΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ 2022

arrow right
Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών που αφορά την δαπάνη για την κάλυψη των αναγκών του ΚΕΤΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ 2022

Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης και προστασίας των κτιρίων αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης Κρήτης για το χρονικό διάστημα από 1/3/2022 έως 31/3/2022

arrow right
Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης και προστασίας των κτιρίων αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης Κρήτης για το χρονικό διάστημα από 1/3/2022 έως 31/3/2022
Περισσότερα