Σίτιση των φιλοξενουμένων παιδιών του Βρεφονηπιακού Σταθμού του ΟΑΕΔ Πάτρας, με έτοιμο φαγητό-catering

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού προκειμένου να προβεί στην
ανάδειξη αναδόχου με συνοπτικό διαγωνισμό και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής, για την «Σίτιση των
φιλοξενουμένων παιδιών του Βρεφονηπιακού Σταθμού του ΟΑΕΔ Πάτρας, με έτοιμο
φαγητό-catering» προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 24.023,60€ πλέον του ΦΠΑ 24% ,
ήτοι ποσού 29.789,26€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με τους όρους της
παρούσας πρόσκλησης και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας, καλεί τους
ενδιαφερόμενους την 11-7-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 πμ, να προσέλθουν στα γραφεία
της Περ/κής Δ/νσης Πελοποννήσου Αθηνών 89, Ρίο Πατρών, προς υποβολή σφραγισμένων
έγγραφων προσφορών στην Επιτροπή Προμηθειών.

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ

Για να διαβάστε τις διευκρινήσεις πατήστε εδώ