ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Η συγκεκριμένη ειδικότητα παρέχεται στις παρακάτω σχολές: