Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού Α3 και Α4 της Π.Δ. Αττικής & Νήσων

Συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού Α3 και Α4 προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες της Περ/κής Δ/νσεως Αττικής & Νήσων και των Υπηρεσιών αρμοδιότητας της για ένα (1) έτος

Για τη Διακήρυξη πατήστε εδώ